• Tánh Linh 1
  • Tánh Linh 2
  • Tánh Linh 3
Văn Bản

Về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Số hiệu văn bản: 11/CV-LĐLĐ

Ngày ban hành: 27/3/2017

Người đăng: ldldtanhlinh

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: 11_%20CV%20%20tuyen%20truyen%20CV%EF%BF%BD%20Nguoi%20Viet%20Nam%20uu%20tien%20dung%20hang%20Viet%20Nam.doc

Chi tiết

        LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  HUYỆN TÁNH LINH

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 11 /CV-LĐLĐ

Về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện

 Cuộc vận động “Người Việt Nam

 ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

          Tánh Linh, ngày 27  tháng 03  năm 2017

 

           Kính gửi:    - Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc;

- Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện.

 

                     Thực hiện Công văn số 90/LĐLĐ, ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận  về việc  phối hợp tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện triển khai một số nội dung tuyên truyền như sau:

1. Tùy theo tinh hình thực tế tại địa phương, ngành, các công đoàn cơ sở trực thuộc, công đoàn Giáo dục huyện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” . Tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, nội dung, tầm quan trọng của việc thực hiện Cuộc vận động  theo nội dung Thông báo Kết luận số  264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014–2020; Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng  về tăng cường sự  lãnh  đạo của Đảng  đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Tăng cường sự phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các hoạt động quảng bá về chất lượng, mẫu mã, lợi ích các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và phê phán tâm lý xem thường hàng hóa, sản xuất trong nước nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để cuộc vận động đi vào cuộc sống ngày càng thấm sâu vào ý thức tiêu dùng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Gắn công tác tuyên truyền vận động với phát động phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật. Đồng thời thông qua việc tuyên truyền, kết hợp nắm thông tin, dư luận xã hội liên quan đến việc thực hiện cuộc vận động để kịp thời định hướng tuyên truyền, chủ động đề phòng với những thông tin báo chí phản ánh sai về chất lượng hàng hóa, gây ảnh hưởng đến niềm tin và quyền lợi của người tiêu dùng.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tôn trọng dân tộc của mọi người dân Việt Nam trong thực hiện Cuộc vận động. Qua đó, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

3. Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh lao động, phê phán những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó phát hiện, biểu dương, nêu gương các điển hình, mô hình hay trong thực hiện cuộc vận động nhằm góp phần cùng chính quyền thực hiện hiệu quả Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020.

4. Thông qua hệ thống báo chí của tổ chức Công đoàn, Website Công đoàn Việt Nam, Website công đoàn Bình Thuận, Chuyên mục Lao động & Công đoàn trên sóng Phát thanh và truyền hình Bình Thuận, các trang thông tin điện tử tại địa phương, đơn vị....thường xuyên cung cấp thông tin, đăng tải bài tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam, giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất trong nước và chất lượng của hàng hóa thương hiệu Việt, có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm Việt; hướng dẫn, cảnh báo người tiêu dùng phân biệt hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

                    Nhận được Công văn này, đề nghị các CĐCS trực thuộc, Công đoàn Giáo dục huyện chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng năm phải báo cáo về Liên đoàn Lao động huyện để tổng hợp báo cáo về cấp trên theo quy định./.

 

 Nơi  nhận:             

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Vp. HĐND-UBND huyện;

- Như trên;

- Lưu VT, Hằng (50b) 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ  CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Lắm

                                                                                           

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top