• Tánh Linh 1
  • Tánh Linh 2
  • Tánh Linh 3
Văn Bản

Kế hoạch Triển khai thực hiện Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể.

Số hiệu văn bản: 08/KH-LĐLĐ

Ngày ban hành: 27/3/2017

Người đăng: ldldtanhlinh

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: 08_%20KH%20thuc%20hien%20CD%20khoi%20kien%20tham%20gia%20to%20tung%20dan%20su%20giai%20quyet%20tranh%20chap%20lao%20dong.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÁNH LINH

Số: 08/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tánh Linh, ngày  27   tháng  03   năm 2017

 
 
 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự

giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể.

--------

                   Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ, ngày 24/03/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch triển khai đến các công đoàn cơ sở trực thuộc, công đoàn Giáo dục huyện cụ thể như sau:

                   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tập thể người lao động.

- Khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế.                

          2. Yêu cầu

          - Tích cực, thường xuyên theo dõi, nắm bắt số lượng doanh nghiệp nợ BHXH; phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn, trao đổi, cung cấp thông tin đảm bảo kịp thời, chính xác; tận tâm, khách quan, minh bạch, đặt quyền lợi của người lao động và tập thể người lao động lên trên hết.

          II. Nội dung thực hiện

          - Theo quy định tại tại khoản 8 Điều 10 Luật Công đoàn năm 2012, khoản 2 Điều 187 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, thẩm quyền khởi kiện của Công đoàn như sau:

          - Công đoàn cơ sở có quyền khởi kiện các vụ án lao động khi được người lao động ủy quyền; có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động; có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về quyền công đoàn, về kinh phí công đoàn, về bảo hiểm xã hội, về an toàn vệ sinh lao động và các tranh chấp lao động khác hoặc ủy quyền khởi kiện cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh ....

          - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền khởi kiện vụ án lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở và được người lao động, tập thể người lao động ủy quyền, có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về quyền công đoàn, về kinh phí công đoàn, về bảo hiểm xã hội, về an toàn vệ sinh lao động và các tranh chấp lao động khác hoặc ủy quyền khởi kiện cho Liên đoàn Lao động tỉnh ...

          III. Tổ chức thực hiện:

          1. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

          - Thực hiện khởi kiện các vụ tranh chấp lao động về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, tranh  chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể khi được ủy quyền trong phạm vi cấp mình quản lý.

          - Phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh để được           hướng dẫn, hỗ trợ về nội dung, trình tự, thủ tục khởi kiện.

          - Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở các quy định về Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015, các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động tham gia tố tụng dân sự của tổ chức Công đoàn.

          - Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở tham gia tố tụng dân sự.

          - Cung cấp danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội chuẩn bị khởi kiện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp để kiểm tra, đối chiếu, cập nhật tình hình nợ và việc áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với đơn vị sử dụng lao động; đồng thời thông báo về tình hình và kết quả khởi kiện.

          - Báo cáo cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh kết quả khởi kiện từng vụ tranh chấp cụ thể sau khi có quyết định của Tòa án.

        2. Đối với các Công đoàn cơ sở:

- Thực hiện khởi kiện các vụ tranh chấp lao động về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, tranh chấp lao động cá nhân và  tranh chấp lao động tập thể; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trường hợp không đủ điều kiện thì có thể ủy quyền cho công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Trung tâm Tư vấn pháp luật) khởi kiện.

- Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án khi Tòa án yêu cầu.

- Tham gia các phiên tòa xét xử vụ án khi Tòa án triệu tập.

- Kịp thời báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp về tình hình, kết quả giải quyết các vụ tranh chấp.

              Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các  công đoàn cơ sở  phản ánh, thông tin kịp thời về Liên đoàn Lao động huyện để trao đổi và xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh

- Ban Chính sách PL  LĐLĐ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy;

- Văn phòng UBND huyện;

- Đảng ủy khối các CQ Đảng, ĐT huyện;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Công đoàn Giáo dục huyện;

- Lưu VT, Hằng (50b)

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Lắm

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top