• Đức Linh 1
  • Đức Linh 2
  • Đức Linh 3
Văn Bản

KẾ HOẠCH THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018

Số hiệu văn bản: 05/KH-LĐLĐ

Ngày ban hành: 23/4/2018

Người đăng: ldldduclinh

Ngày đăng: 23/04/2018

File đính kèm: Không có

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐỨC LINH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 

 

        Số: 05 /KH- LĐLĐ                                                   Đức Linh, ngày  23 tháng 4  năm 2018

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tháng công nhân” năm 2018

 

 
 

 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-TLĐ ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về tổ chức “Tháng công nhân” năm 2018. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch triển khai đến các công đoàn trực thuộc, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Tổ chức “Tháng công nhân” năm 2018 là dịp để phát huy vai trò của công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, địa phương và đất nước; để các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, người lao động.

- Qua tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018 nhằm biểu dương lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Thuận, hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tập trung phát triển lợi ích, đưa lợi ích đến với đoàn viên, người lao động.

2. Yêu cầu

- Tổ chức “Tháng công nhân” năm 2018 gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Thuận, hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức “Tháng công nhân” năm 2018 tại cơ sở.

- Nội dung các hoạt động trong “Tháng công nhân” năm 2018 cần được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ sở, với đối tượng trung tâm là công nhân lao động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

  1. Chủ đề: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”

Theo chủ đề, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động.

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Các công đoàn cơ sở phát huy những hoạt động đang hiệu quả; đồng thời nghiên cứu thí điểm triển khai những mô hình mới, những cách làm sáng tạo thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia và được nhiều người sử dụng lao động hưởng ứng, trong đó tập trung triển khai đồng loạt một số hoạt động sau:

1. Tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2018

Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Lễ Lao động và phát động “Tháng Công nhân” năm 2018 bắt đầu vào ngày 27/4/2018.

2. Tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”

2.1. Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”

-  Tích cực tuyên truyền và triển khai các Thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết với các đối tác để mang lại lợi ích cho đoàn viên; chủ động tìm kiếm, phát triển các đối tác mới.

- Tổ chức triển khai chăm sóc sức khoẻ (khám, tư vấn sức khỏe…) cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; làm việc với các doanh nghiệp để trao quà, tặng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động từ nguồn của đơn vị.

- Rà soát Thỏa ước Lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017. Phấn đấu có từ 50% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cam kết ít nhất 01 nội dung “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho người lao động so với năm 2017.

- Tổ chức Ngày hội tư vấn hoặc các sân chơi pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa; vận động đóng góp quỹ hỗ trợ công nhân học tập và trao học bổng hỗ trợ công nhân đang và sẽ học tập, nâng cao trình độ; có các hình thức phù hợp để hỗ trợ công nhân vay vốn phát triển việc làm.

2.2. Tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói - Nói để công nhân nghe”

- Đề xuất, phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động, theo dõi kết quả triển khai những nội dung gặp gỡ, trao đổi.

- Tham gia giám sát thực hiện chính sách pháp luật lao động như: Tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tham gia quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể phục vụ công nhân; giám sát thực hiện bữa ăn ca cho người lao động…

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động (01/5). Động viên công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật; phát huy trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội X Công đoàn Bình Thuận và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhất là tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động gửi đến Đại hội X Công đoàn Bình Thuận và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Ða dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để tập trung tổ chức tập huấn, đối thoại chính sách, tư vấn, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động; hội thi tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

5. Phát huy vai trò của công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018

5.1. Tham gia chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”; tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên”

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở các cấp công đoàn trong tỉnh. Lựa chọn những công trình, sản phẩm có tính sáng tạo, có phạm vi ảnh hưởng rộng của ngành, địa phương, cơ sở tham gia bình chọn ở công đoàn cấp trên và tôn vinh, trưng bày tại triển lãm “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam”; các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội X Công đoàn Bình Thuận và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển, ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động và động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phấn đấu có trên 20% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên”.

5.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Các cấp công đoàn tổ chức hội thảo, tọa đàm đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm góp phần tăng năng suất lao động, xây dựng thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp. Vận động chủ doanh nghiệp góp kinh phí hỗ trợ sáng tạo; câu lạc bộ ý tưởng mới; hòm thư tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các công đoàn cơ sở lựa chọn và đăng ký với công đoàn cấp trên, các giải pháp, công trình phần việc có ý nghĩa đặc thù, đặc trưng xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các công trình trọng điểm; lấy đó là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo; đồng thời hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động huyện

Căn cứ nội dung của Kế hoạch  số 57/KH-LĐLĐ tỉnh, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn cùng cấp để hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2018; tổ chức tuyên dương, khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động điển hình tại cấp mình cho phù hợp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

- Hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký các chỉ tiêu và tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của công nhân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018; đề xuất các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là các mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Tổng hợp đăng ký về Liên đoàn Lao động tỉnh để lựa chọn, ghi nhận và biểu dương kịp thời.

- Xét 01 đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất có khó khăn về nhà ở đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn và 10 Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạm lao động đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà nhân “Tháng Công nhân 2018”.

 Sau đợt hoạt động này, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức đánh giá, tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018 gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh.

2. Công đoàn cơ sở

- Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động phát huy vai trò công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2018. Tổ chức Tháng công nhân có hiệu quả, sáng tạo trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên theo chủ đề năm 2018 “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” .

- Đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “ Cảm ơn người lao động” xem họ là thành viên “hữu cơ” để doanh nghiệp phát triển.

- Tham gia, phối hợp với chuyên môn rà soát, bổ sung các nội quy, qui trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tổ chức khám sức khỏe cho người lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tổ chức Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các công đoàn cơ sở khẩn trương xây dựng chương trình hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả đồng thời báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi, phản ánh về Liên đoàn Lao động  huyện để có sự thống nhất trong chỉ đạo và giải quyết./.

 

Nơi nhn:                                                                              

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Ban Chính sách- PL LĐLĐ tỉnh;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Lưu: VT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Thị Mộng Nguyệt

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top