• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới giai đoạn 2013 – 2018

Số hiệu văn bản: 17/KH-LĐLĐ

Ngày ban hành: 15/9/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 30/12/2014

File đính kèm: KH-%20Phat%20trien%20%EF%BF%BDoan%20vien%20thanh%20lap%20C%EF%BF%BDCS%20Nk%202013%20-%202018.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  17/KH-LĐLĐ

 

Phú Quý, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập

Công đoàn cơ sở mới giai đoạn 2013 – 2018

--*--

 Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ, ngày 24/3/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-LĐLĐ, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới giai đoạn 2013 – 2018; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Phú Quý lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018;

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018 xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở, giai đoạn 2013 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, biện pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Phú Quý lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh giai đoạn 2013-2018. Gắn việc thành lập CĐCS với việc củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS, góp phần khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, trong việc đổi mới cách thức tiếp cận, vận động người lao động và người sử dụng lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mới, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

3. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với tăng cường thực hiện các chỉ đạo, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 20 NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU, ngày 17/4/2008 của Tỉnh uỷ (khoá XI), Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 07/3/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Đẩy mạnh phát triển Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về vai trò của tổ chức công đoàn.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Các chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2013 – 2018:

2.1. Chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS:

Đến hết năm 2017 tổng số đoàn viên toàn huyện đạt 1.458 người; đảm bảo 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đi vào hoạt động có từ 10 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

2.2. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:

+ Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có ít nhất 80% vững mạnh, trong đó có 30% xuất sắc.

+ Doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phấn đấu 50% vững mạnh, trong đó có 10% xuất sắc.

3. Chỉ tiêu phải thực hiện trong giai đoạn 2013 – 2018:

Do số lượng doanh nghiệp và CNVCLĐ trên địa bàn huyện thường xuyên biến động; căn cứ Quyết định số 125/QĐ - LĐLĐ, ngày 9/9/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới cụ thể từng năm (từ 2013 –đến 2017) như sau:

Nội dung chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Tổng cộng

Đoàn viên tăng thêm

70

70

70

70

70

280

Thành lập CĐCS mới

1

1

1

1

0

4

 

3. Dự báo tình hình phát triển doanh nghiệp, CNLĐ và đoàn viên công đoàn trong 05 năm tới:

 - Theo số liệu thống kê của Phòng Tài chính – Kế hoạch và Chi cục Thuế Phú Quý: Số liệu doanh nghiệp (DN), công nhân lao động thuộc phạm vi quản lý của huyện (thống kê có từ 05 lao động trở lên). Trong 5 năm qua, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, bình quân mỗi năm trên địa bàn huyện chỉ có 30 doanh nghiệp được thành lập mới. Từ năm 2014-2018, dự kiến mỗi năm có khoảng 5-10 doanh nghiệp được thành lập. Trong đó, số doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên có từ 5-10 doanh nghiệp.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình CNVCLĐ và DN trong huyện:

- Các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018.

- Điều tra, khảo sát số lượng doanh nghiệp đang hoạt động chưa thành lập tổ chức công đoàn và số lao động đang làm việc, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hiện có ở địa phương và ở các ngành hàng năm.

- Dự báo, tình hình phát triển doanh nghiệp và CNVCLĐ trong 05 năm đến. Trong đó, tập trung vào các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Đánh giá, phân tích và xác định rõ số lượng doanh nghiệp và số đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ điều kiện thành lập mới CĐCS theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS, nghiệp đoàn:

- Đa dạng hoá phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo hướng đổi mới nội dung, cách thức tiếp cận, tuyên truyền vận động người sử dụng lao động và người lao động trong việc thành lập CĐCS và gia nhập tổ chức Công đoàn.

- Tuyên truyền Luật Công đoàn năm 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, trong đó đặc biệt chú ý đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức năng và các quyền của tổ chức công đoàn; những nội dung chủ yếu của Bộ luật Lao động có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên, của người lao động khi gia nhập vào tổ chức công đoàn.

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh theo Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ, ngày 16/02/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS”. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.

- Đa dạng và linh hoạt về hình thức tuyên truyền, phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐCS tại doanh nghiệp; trong đó coi trọng công tác tuyên truyền miệng; in ấn cấp phát các loại tài liệu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, để người lao động tự nghiên cứu và thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong quá trình tuyên truyền vận động thành lập  CĐCS tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Quan tâm công tác tuyên truyền đến giới chủ trong các doanh nghiệp, thông qua các hình thức làm việc trao đổi trực tiếp hoặc thông qua các phóng sự, bản tin công đoàn.

- Đổi mới và nâng cao hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ sở và nơi cư trú của công nhân trong các khu công nghiệp, giúp công nhân lao động hiểu biết về kiến thức pháp luật; thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

3. Phát triển đoàn viên, thành lập, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh:

- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự hỗ trợ của chính quyền đồng cấp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu cấp trên giao hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Tiếp tục kiến nghị hoàn thiện bổ sung biên chế tổ chức cán bộ công đoàn chuyên trách, nâng cao vai trò, vị trí của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đưa chỉ tiêu phát triển đoàn viên vào trong công tác thi đua khen thưởng, chấm điểm thi đua đối với công đoàn cấp trên cơ sở trong hàng năm.

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS của cả nhiệm kỳ và từng năm ở các công đoàn cơ sở, kịp thời rút kinh nghiệm, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn. Linh hoạt điều chỉnh nội dung kế hoạch khi cần thiết và báo cáo tại các kỳ họp của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 05 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh “Kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp”. Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch số 41/KH-LĐLĐ ngày 24/10/2013 về “Xây dựng CĐCS vững mạnh trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”, nhằm giúp đỡ các công đoàn cơ sở mới thành lập hoặc hoạt động còn yếu từng bước nâng cao chất lượng hoạt động theo Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ ngày 12/11/2013 về “Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đoàn viên và tổ chức công đoàn tỉnh giai đoạn 2013-2018”.

4. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ CĐCS khu vực trong và ngoài nhà nước (có kế hoạch riêng).

5. Đẩy mạnh thu kinh phí và đoàn phí công đoàn khu vực doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tăng cường bố trí cán bộ và kinh phí để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp (có kế hoạch riêng).

6. Gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các cấp công đoàn. Quan tâm đến nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của CĐCS. Thực hiện nghiêm túc việc thông tin, báo cáo, thống kê số liệu và bảo đảm sự thống nhất, tính chính xác trong các cấp công đoàn trong phạm vi toàn huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Liên  đoàn Lao động huyện:

- Củng cố, kiện toàn Ban vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở cấp mình, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành làm trưởng ban và mời đại diện các phòng, ban chức năng của chính quyền tham gia (nếu có) để giúp cho Ban Thường vụ công đoàn cấp mình triển khai thực hiện theo Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh giao trong giai đoạn 2008-2013 và từng năm.

- Tổ chức điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình thành lập và hoạt động của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có đông CNLĐ, chỉ đạo các công đoàn giáo dục cấp huyện tổ chức khảo sát các trường mầm non tư thục trên địa bàn để làm cơ sở cho việc tổ chức, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nghiệp đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê số lượng doanh nghiệp và CNLĐ có trên địa bàn quản lý, giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành chức năng khảo sát nắm chắc số lượng doanh nghiệp nằm trên địa bàn có số lao động từ 30 lao động đến 50 lao động trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp, các ngành chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền, gặp gỡ, tọa đàm, trao đổi với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn, trong khu vực để tuyên truyền về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, về lợi ích khi thành lập tổ chức công đoàn;

- Chia sẻ, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp, đồng hành cùng với doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thuyết phục, vận động chủ doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập tổ chức công đoàn ở đơn vị, doanh nghiệp đồng thời ủng hộ, tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí để CĐCS hoạt động có hiệu quả, vì sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp.

- Hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc đại diện cho người lao động ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn.

- Ban Thường vụ Công đoàn huyện thống kê các CĐCS yếu, nêu rõ nguyên nhân, báo cáo về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tổ chức) để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ BCH CĐCS mới thành lập, triển khai các hoạt động của CĐCS và chuẩn bị tổ chức đại hội CĐCS lần thứ nhất.  

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về LĐLĐ tỉnh theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm về tình hình, kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của đơn vị mình. Tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, đề xuất cấp trên khen thưởng kịp thời, tập thể, cá nhân sau mỗi năm có thành tích xuất sắc về công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS.

- Dự trù kinh phí điều tra, khảo sát hàng năm để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, báo cáo về LĐLĐ tỉnh theo quy định.

2. Đối với  công đoàn cấp cơ sở:

- Ban Chấp hành CĐCS chịu trách nhiệm điều tra, thống kê số lượng CNLĐ có hợp đồng lao động ổn định, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, chưa là đoàn viên, tổ chức tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn Việt Nam để Người lao động nhận thức tự nguyện làm đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

- Nâng cao vai trò từng Ủy viên BCH công đoàn cơ sở, kiện toàn Ban Chấp hành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của tổ trưởng công đoàn, coi trọng xây dựng tổ công đoàn vững mạnh.

- Phân công nhiệm vụ từng Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS, xây dựng quy chế hoạt động Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Giám đốc doanh nghiệp, duy trì chế độ sinh hoạt BCH, tổ công đoàn, công đoàn bộ phận. Xây dựng tổ chức, triển khai các hoạt động và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS.

- Rà soát, lập danh sách cán bộ công đoàn đề nghị Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn. Những nơi mới thành lập tổ chức Công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, chọn những nội dung hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn.

- Quan tâm chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thông qua việc thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệp.

- Ban Chấp hành Liên đoàn lao động huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018 giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức chỉ đạo, triển khai Kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới giai đoạn 2013-2018 và hướng dẫn cụ thể hằng năm về công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS, chỉ đạo các cấp công đoàn hàng quý, 6 tháng, hàng năm thống kê kết quả báo cáo về LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trên đây là kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở mới giai đoạn 2013-2018, của Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý./.                                                                    

  TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trựcLĐLĐ tỉnh;

- BTC LĐLĐ tỉnh;

- Đ/c Trần Hữu Kỳ ( để biết);

- Thường trực HU;

- Ban Dân vận HU;

- Ban Tổ chức HU;

- UV.BCH - LĐLĐ huyện;

- Các CĐCS trực thuộc, NĐ, CĐ ngành;

- Lưu.

 

 

Đặng Minh Trí

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top