• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

V/v triển khai Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về các biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Số hiệu văn bản: Số 314/LĐLĐ

Ngày ban hành: 03 tháng 10 năm 2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 29/08/2016

File đính kèm: Không có

Chi tiết

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động cấp huyện;

                 - Công đoàn cấp ngành trong tỉnh.

          Căn cứ nội dung Thông báo số 404-TB/VPTU, ngày 16/9/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy triển khai Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về “biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh”.

          Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành lưu ý triển khai, thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 404-TB/VP-TU về nội dung Kết luận nêu trên của Thường trực Tỉnh ủy (có phô tô gửi kèm theo Công văn này”.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tại Công văn số 291/LĐLĐ ngày 10/9/2014 về việc triển khai Thông báo số 379-TB/VPTU, ngày 25/8/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy triển khai Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Phối hợp triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

4. Đẩy mạnh phát động, thực hiện các phong tào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng quý, kể từ quý IV/2014 trở đi các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cấp mình, ngành mình và bình chọn được ít nhất 01 mô hình tập thể và 01 cá nhân điển hình, tiên tiến, lập danh sách trích ngang thành tích gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp, giới thiệu, biểu dương, đề nghị khen thưởng theo định kỳ hàng năm và là cơ sở để tổng hợp, xét biểu dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2015) và 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

5. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng theo đúng nội dung chuyên đề của từng năm; bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua - khen thưởng sát với tình hình thực tế phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, nhằm mang lại kết quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi cấp, ngành, địa phương./.

Nơi nhận:

-Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);

-Các ban: Tuyên giáo, Dân vận và VP Tỉnh ủy;

-các đơn vị thuộc Khối thi đua 7;

-Đảng ủy khối CCQ tỉnh;

-Thường trực LĐLĐ tỉnh;

-Các ban, Văn phòng, UBKT và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

-LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành trong tỉnh;

-Lưu: VT, Ban TG.

         

                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

                                                                                          

                                                                                  Nguyễn Văn Trương 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top