• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

V/v tuyên truyền, triển khai quán triệt Chương trình hành động số 30-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (K.XII) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (K.XI)

Số hiệu văn bản: Số: 290/LĐLĐ

Ngày ban hành: 10/9/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 29/08/2016

File đính kèm: Không có

Chi tiết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

 

Số:   290/LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền, triển khai quán triệt

Chương trình hành động số 30-NQ/TU

của BTV Tỉnh ủy (K.XII) thực hiện Chỉ thị

số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (K.XI)
 
Bình Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2014

 

 

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động cấp huyện;

                 - Công đoàn cấp ngành trong tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình hành động số 30-NQ/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”... xem chi tiet tai cogn van

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Thông qua sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức tuyên truyền, triển khai quán triệt nội dung của Chương trình hành động số 30-NQ/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (có phô tô gửi kèm theo Công văn này). xem chi tiet tai website của LĐLĐ tỉnh 

2. Tùy điều kiện thực tế tại mỗi cấp, ngành, địa phương và sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức các hình thức tuyên truyền, quán triệt triển khai cho phù hợp. Kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tuyên truyền, quán triệt triển khai nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” và nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn của địa phương trong tình hình mới.

3. Kết hợp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành, triển khai đến các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

4. Tiếp tục truyên truyền chủ trương thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và người lao động, trong đó có phong trào tự học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao…; đồng thời, củng cố và nhân rộng  mô hình, điển hình hiện có trong các phong trào thi đua, trong đó có mô hình, điển hình về sáng chế, sáng tạo, giải pháp hữu ích của đội ngũ công nhân, lao động có trình độ tay nghề cao đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lựa chọn những mô hình, điển hình thực sự tiêu biểu để đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng trong dịp Hội nghị điển hình, tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2015 và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX (2015-2020) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5. Tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng với yêu cầu công việc ngày càng cao trong tình hình mới; chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong quá trình lao động, sản xuất và công tác; làm việc với ý thức, trách nhiệm, bảo đảm năng suất và chất lượng, hiệu quả theo từng vị trí, chức trách, nhiệm vụ được phân công của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

6. Thông qua hệ thống các trường nghề, các trường giáo dục - đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, văn hóa trong tỉnh và Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận, các cấp công đoàn tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên liên hệ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với công việc chuyên môn, tay nghề; Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành thông qua việc triển khai thực hiện Chương trình“Nâng cao trình độ, kỹ nâng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, chủ động phối hợp khảo sát về thực trạng trình độ mọi mặt của đoàn viên và người lao động để có số liệu cụ thể về nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa trình độ các mặt cho đoàn viên và người lao động. Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận cần chủ động có kế hoạch hàng năm liên hệ với các Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành trong tỉnh để tuyên truyền, tư vấn các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh về đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động, nhất là tuyên truyền, tư vấn kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi trong đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động (nếu có theo từng đối tượng cụ thể).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành trong tỉnh cần chủ động phối hợp tuyên truyền, triển khai quán triệt theo nội dung đã chỉ đạo tại Công văn này, kết quả báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo chung theo quy định của tỉnh./.

 

  TM.BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

-Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo & VP Tỉnh ủy;

-Văn phòng UBND tỉnh;

-Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam;

-Các đơn vị thuộc Khối thi đua 7;

-Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

-Thường trực LĐLĐ tỉnh;

-Các ban, Văn phòng, UBKT và

các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

-LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành;

-Lưu: VT, Ban TG.
Nguyễn Văn Trương

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top