• NN PTNT 1
  • NN PTNT 2
  • NN PTNT 3
Văn Bản

Kế hoạch chuyên đề về công tác Chính sách - Pháp luật năm 2017

Số hiệu văn bản: 09/KH-CĐN

Ngày ban hành: 02/03/2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Ke%20hoach%20chuyen%20de%20CSPL%20cua%20nganh%202017.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

 Số: 09 /KH- CĐN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thuận, ngày 02  tháng 3  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

 Chuyên đề về công tác Chính sách - Pháp luật năm 2017

 

          Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/02/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với công đoàn ngành; Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn ngành lần thứ IX về nhiệm vụ năm 2017. Ban Thường vụ Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác Chính sách – Pháp luật năm 2017,  như sau.

         I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU.

         1. Mục tiêu:

         - Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trong ngành, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị và tổ chức công đoàn.

          - Thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

         - Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, các hoạt động xã hội từ thiện, Kế hoạch “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” 2017 của công đoàn ngành.

         - Chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ TNLĐ-BNN, cháy nổ, bảo vệ tính mạng và sức khoẻ cho CNVCLĐ.

         2. Chỉ tiêu.

         1. Trên 75% công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua năm 2017.

         2. 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC,VC năm 2016; trên 50% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động.

         3. Có trên 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết được TƯLĐTT, trong đó có ít nhất 20% TƯLĐTT ký kết có nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật.

         4. Ban thường vụ công đoàn ngành phối hợp với cơ quan quản lý lao động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp về pháp luật Lao động, Công đoàn, BHXH và công tác ATVSLĐ theo kế hoạch của cơ quan lao động.

         5. Có trên 50% công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức được hoạt động đối thoại tại nơi làm việc theo quy định NĐ 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

         6. 100% Công đoàn cơ sở hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” năm  2017 của Công đoàn ngành; vận động CNVCLĐ, đoàn viên  ủng hộ Quỹ xã hội, quỹ “Mái ấm công đoàn”….

         7. 100% cán bộ chuyên trách công đoàn ngành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở phải tự nghiên cứu, được tuyên truyền về pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, luật BHXH và công tác ATVSLĐ.

         8. Tham gia với cơ quan chức năng điều tra, kết luận kịp thời các vụ TNLĐ nghiêm trọng, TNLĐ chết người ( nếu có) thuộc công đoàn ngành quản lý theo quy định của pháp luật.

         9. 100% CNVCLĐ bị TNLĐ nặng, bệnh nghề nghiệp, được công đoàn động viên, thăm hỏi, trợ cấp.

         10. Trên 70% cán bộ  an toàn vệ sinh viên cơ sở khu vực doanh nghiệp được BCH công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động tập huấn nghiệp vụ; xây dựng được quy chế hoạt động của mạng lưới ATVS viên theo quy định.

         II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

         1. Công đoàn cơ sở tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Đặc biệt là các phong trào “Xanh – Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ; “Lao động giỏi”; “Nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm”;chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” năm 2017 trong CNVCLĐ.

         2. Phối hợp với chính chuyên môn  tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi“, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí Thành phố Hà Nội lần thứ V- Năm 2017, từ cấp cơ sở.

         3. Thực hiện tốt chức năng Công đoàn tham gia tố tụng dân sự, khởi kiện Doanh nghiệp vi phạm pháp luật Lao động, BHXH, Công đoàn, bảo vệ lợi ích của người lao động và tổ chức Công đoàn.

         4. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 08/KH-CĐN ngày 02/3/2017 của Công đoàn ngành về thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” 2017.

         5. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, công tác An toàn vệ sinh lao động. Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

         6. Vận động CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn ủng hộ Quỹ xã hội. Vận động CNVCLĐ, đoàn viên tự nguyện đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”,  các hoạt động xã hội, từ thiện.

         7. Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” lần thứ nhất - Năm 2017. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của Người lao động và Người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ-PCCN, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh – Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.                                             

         1.  Ban Thường vụ Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch Chính sách - Pháp luật 2017; chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện về LĐLĐ tỉnh.

         2. Công đoàn cơ sở căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị có kế hoạch  phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng đơn vị, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với các nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp, bám sát nội công tác Chính sách- Pháp luật của kế hoạch này;báo cáo việc triển khai, thực hiện về công đoàn ngành để tổng hợp báo cáo LĐLĐ tỉnh.

         3. Giao Thường trực công đoàn ngành giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công đoàn cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo về trên.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- BCS-PL LĐLĐ tỉnh;

- TT Công đoàn ngành;

- Công đoàn cơ sở;                  

- Lưu VT CĐN.

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Bá Mỳ

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top