• NN PTNT 1
  • NN PTNT 2
  • NN PTNT 3
Văn Bản

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công chức, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận Lần thứ X - Năm 2017

Số hiệu văn bản: 12/KHPH-CĐN-SNN

Ngày ban hành: 16/03/2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Ke%20hoach%20phoi%20hop%20to%20chuc%20hoi%20dien%20nghe%20thuat.doc

Chi tiết

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - CÔNG ĐOÀN

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN BÌNH THUẬN

 

Số: 12 /KHPH-CĐN-SNN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bình Thuận , ngày 16  tháng 3  năm 2017

 

KẾ HỌACH

Phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công chức,

 viên chức, lao động  ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận

 Lần thứ X - Năm  2017

 

          Triển khai Kế hoạch số 12/KH - LĐLĐ ngày 13  tháng 3 năm 2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận v/v tổ chức hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công nhân, viên chức, lao động năm 2017 tại Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành; Quy chế phối hợp công tác số 155/QCPH-SNN-CĐN ngày 08/7/2013 của Ban Giám đốc Sở và Ban Thường vụ Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2013-2018 về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT trong ngành hàng năm. Gíam đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công chức, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận lần thứ X - năm 2017, như sau:

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động;

         2. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động thi đua lao động, sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế họach Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao năm 2017;

         3. Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017), Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V, Đại hội Công đoàn Bình Thuận lần thứ X và  Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII , nhiệm kỳ 2018-2023.

         4. Tuyển chọn những tiết mục đặc sắc tham gia công diễn, chào mừng 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017) do Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 7 năm 2017.

         II. NỘI DUNG :

         1. Chủ đề hội diễn: “ Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; hát mừng quê hương, đất nước đổi mới và giai cấp công nhân Việt Nam”.

         2. Đối tượng tham gia:

         Công chức, viên chức, công nhân lao động và đoàn viên công đoàn  đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong  ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận.

        3.Thời gian và địa điểm tổ chức hội diễn.

        Hội diễn dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2017, tại thành phố Phan Thiết ( thời gian, địa điểm cụ thể  Ban tổ chức  thông báo sau).

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Ban Giám đốc Sở .

       -  Giám đốc Sở làm Trưởng Ban chỉ đạo hội diễn.

       -  Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức hội diễn;

       -  Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức đoàn tham gia hội diễn;

       - Chỉ đạo cán bộ, công chức văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở tham gia  một số công việc trong thời gian tổ chức hội diễn khi Ban tổ chức yêu cầu;

       2. Ban Thường vụ công đoàn ngành:

       -  Chủ tịch Công đoàn ngành làm Phó trưởng Ban chỉ đạo, kiêm Trưởng  Ban tổ chức hội diễn;

       - Tham mưu ban Kế hoạch phối hợp; thành phần Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức  để Giám đốc Sở quyết định; tham mưu Trưởng ban tổ chức ban hành Điều lệ hội diễn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu của Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức hội diễn…;

       - Xây dựng kế hoạch kinh phí; sử dụng một phần kinh phí chi thường xuyên của công đoàn ngành năm 2017 để tổ chức; vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài Ngành hỗ trợ, tài trợ thêm kinh phí để tổ chức;

       - Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp tổ chức cho CNVCLĐ luyện tập, tham gia hội diễn;

       - Làm việc với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ công tác giám khảo, dàn nhạc, âm thanh, ánh sáng, sân khấu tổ chức...

       -  Cùng với Ban tổ chức Tổ chức thành công hội diễn theo kế hoạch này.

       3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Giám đốc doanh nghiệp:

       Phối hợp cùng với Ban chấp hành công đoàn cơ sở của đơn vị sớm xây dựng kế hoạch, giàn dựng tiết mục, tổ chức tập luyện để tham gia hội diễn; hỗ trợ kinh phí cho Ban Tổ chức để trao thưởng các tiết mục hội diễn.

       Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức hội diễn nghệ thuật không chuyên  trong công chức, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận lần thứ X - năm 2017 giữa Ban Giám đốc Sở và Ban Thường vụ Công đoàn ngành, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp và chủ tịch các công đoàn  cơ sở thuộc công đoàn ngành triển khai, thực hiện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bá Mỳ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Mai Kiều

Nơi nhận:

- TT LĐLĐ tỉnh(b/c);

- Sở VH-TT&DL BT (b/c);

- CĐNN&PTNT Việt Nam(b/c);

- TT Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Gíam đốc, các PGĐ Sở;

- Các ủy viên BCH Công đoàn ngành;

- Các đơn vị  thuộc Sở (t/hiện);

- Các CĐCS thuộc CĐN (t/hiện);

- Lưu VT Sở & CĐN, Mỳ (100b).

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top