• NN PTNT 1
  • NN PTNT 2
  • NN PTNT 3
Văn Bản

Báo cáo tình hình hoạt động công đoàn quy 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2017.

Số hiệu văn bản: Báo cáo số 10/BC-CĐN

Ngày ban hành: 22/3/2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Q%EF%BF%BDy%201.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNHTHUẬN

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 10  /BC-CĐN

Bình Thuận,  ngày 22 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình họat động công đoàn quý I

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ I

1. Công tác tham gia quản lý; chăm lo đời sống, bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ.

 Triển khai các kế hoạch: Kế hoạch chuyên đề triển khai công tác chính sách pháp luật năm 2017; kế hoạch thực hiện thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên đông đoàn”; Kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” năm 2017;

- Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức  và hội nghị người lao động năm 2016; phát động phong trào thi đua 2017. Kết quả hội nghị, đến 5/3 các đơn vị khu vực Nhà nước cơ bản đã tổ chức xong; riêng khu vực  ngoài Nhà nước mới hoàn thàng 30%).

 Chỉ đạo công đoàn cơ sở  phối hợp chăm lo đời sống, giám sát thực hiện các chế độ chính sách ( phép năm, khen thưởng, thưởng Tết…) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công đoàn chủ động tham gia giải quyết kịp thời những khiếu nại, phối hợp chăm lo cho CNVC-LĐ đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 an toàn và tiết kiệm;

 Phối hợp chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ đón Tết Đinh Dậu 2017: Đề xuất  LĐLĐ tỉnh tặng 20 xuất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ( 1tr/xuất) trong Chương trình Tết Sum vầy LĐLĐ tổ chức; 20 xuất 500/xuất tặng CN Hải Nam; 25 xuất tặng các cháu con CNLĐ nghèo dịp Tết. Công đoàn ngành và các CĐCS tặng 8.145 suất, số tiền 2.421100.000đ. Trong đó thăm hỏi và tặng các gia đình chính sách  254 suất, trị giá 127.000.000đ;tặng quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ 7.637 suất, 2.294.100.000đ.

2. Công tác Tuyên truyền giáo dục:

 Ban Thường vụ Công đoàn ngành ban hành các kế hoạch: Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mừng xân Đinh Dậu; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn  và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2017; công tác tuyên giáo năm 2017;

 Ban hành kế hoạch triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Triển khai kế hoạch  học tập các Nghị quyết các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII): Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng); Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán  ngân sách nhà nước năm 2017.

 Hướng dẫn  Tuyên truyền các ngày lễ trong năm 2017…

          3. Công tác thi đua: Chỉ đạo  công đoàn cơ sở đăng ký thi đua năm 2017; Ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2017; tổ chức cho 9 cụm trưởng  ký kết giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của công đoàn năm 2017 và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đăng ký thi đua năm 2017...

4. Xây dựng CĐCS vững mạnh: chỉ đạo công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2017; hoàn thành công tác khảo sát, thống kê  các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn; thống kê số lượng, chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các cấp năm 2017; ban hành kế hoạch đổi thể đoàn viên công đoàn; báo cáo chất lượng hoạt động công đoàn ngành năm 2017…

5. Công tác Kiểm tra: Cử đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT tạm thời phụ trách  ủy ban kiểm tra thay đồng chí Nguyễn Bá Mỳ; Ban Thường vụ , UBKT Ban hành các kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017; hướng dẫn UBKT công đoàn cơ sở triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra năm 2017; xây dựng kế hoạch công tác Nội chính và  phòng chống tham nhũng 2017…

6. Công tác tài chính: Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở tập trung quyết toán tài chính 2016 và dự toán tài chính năm 2017, đến thời điểm này còn một số đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa nộp báo cáo. Thường tực Công đoàn ngành đôn đốc các công đoàn báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2016; các đơn vị năm 2016 chưa đóng kinh phí và đoàn phí có trách nhiệm thực hiện trong tháng 3 năm 2017;

          7. Công tác nữ công: Hướng dẫn công đoàn cơ sở  triển khai nhiệm vụ nữ công 2017; nội dung các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017), 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; thông báo giải ngân quỹ vì phụ nữ nghèo đợt 1/2017 960 triệu.

7. Nhiệm vụ trọng tâm  khác: Tổng hợp và báo cáo thình hình các doanh nghiệp thực hiện Nghị định 53 về mức lương tối thiểu vùng 2017; tình hình các công đoàn cơ sở phối hợp chăm lo tết Đinh Dậu cho đoàn viên, CNVCLĐ năm 2017; Ban hành Nghị quyết của BCH của Ban Chấp hành về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; ban hành quyết định phân công trong thường trực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/02/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với công đoàn ngành;

          II. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II

          Trong quý II/2017, hoạt động công đoàn toàn ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích người lao động:

1.1. Triển khai các nội dung Thực hiện chủ đề năm 2017 “ Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”…theo Hướng dẫn số 03/HD-CĐN, ngày 15/3/2017 của Công đoàn ngành.

1.2. Triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động tháng công nhân (5/2017);

1.3. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Chính sách - Pháp luật 2017;

  1.4. Công đoàn ngành phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc cùng nhau tháo gỡ khó khăn, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động yên tâm công tác; phối hợp chăm lo đời sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động;

1.5. Vận động CNVCLĐ ủng hộ các quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ “ Vì người nghèo”, Quỹ “ Mái ấm Công đoàn”; Quỹ “ Vì nữ CNVCLĐ nghèo”;

 2. Công tác tuyên truyền:

2.1. Triển khai công tác tuyên truyền giáo dục quý 2 năm 2017; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương trong quý, chào mừng đại hội CĐCS, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành, Công đoàn tỉnh và Công đoàn Việt Nam trong năm 2017.

2.2 Tiếp tục tuyên truyền trong CNVCLĐ Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( cán bộ, đảng viên viết kế hoạch tự giác thực hiện) và Nghị Quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương về công tác xây dựng Đảng ( Viết bài thu hoạch, cán bộ, đảng viên viết cam kết...).

2.3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý (ngày giải phóng quê hương Bình Thuận 19/4; giải phóng hoàn toàn miền Nam; sinh nhật Bác Hồ; chào mừng Đại hội công đoàn cơ sở...).

2.4. Tổ chức đoàn tham gia Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong CNVCLĐ lần thứ X- năm 2017, theo Kế hoạch phối hợp giữa BGĐ Sở và Ban Thường vụ CĐN đã ký nam hàmh.

          3. Công tác thi đua: Công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua theo kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ các công đoàn cơ sở năm 2017; chọn một số công trình để đề nghị gắn biển nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022;

          4. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

4.1. Triển khai kế hoạch đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội công đoàn ngành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023, theo kế hoạch của công đoàn ngành đã ban hành;

4.2. Giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2017; tổ chức một lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn năm 2017 về công tác đại hội và công tác tài chính; công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể theo Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ, ngày 24/3/2017 của LĐLĐ tỉnh. Tổ chức một đợt kết nạp đoàn viên trong tháng công nhân năm 2017 (tháng 5) theo chỉ tiêu giao của công đoàn ngành;  phấn đấu thành lập 1 (một) CĐCS, toàn ngành kết nạp 100 đoàn viên mới;

4.3. Triển khai kế hoạch đổi thẻ đoàn viên.

          5. Công tác tài chính: Làm việc với ngành Thuế, BHXH Bình Thuận để nắm thông tin, tình hình doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn và một số doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn để lấy số liệu về lao động, đóng bảo hiểm xã hội để phục vụ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu kinh phí công đoàn theo tinh thần các quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và các ngành;

Hoàn tất báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2016 và dự toán 2017; đôn đốc thu kinh phí và đoàn phí quý II/2017.

6. Công tác kiểm tra: tiến hành kiểm tra đợt 1 theo kế hoạch kiểm tra năm 2017  của BTV công đoàn ngành từ 6- 8 công đoàn cơ sở. Nội dung kiểm tra : Chấp hành chỉ thị, nghị quyết của công đoàn Ngành 6 tháng đầu năm; công tác quản lý, sử dụng tài chính năm 2015, 2016; quyết toán tài chính năm 2016 và dự toán tài chính năm 2017.

          7. Công tác nữ công: Tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017; báo cáo nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công 6 tháng đầu năm 2017; thu hồi vốn vay và cho vay vốn “ Nữ công nhân viên chức lao động nghèo” đợt 3 – 2017.

 

                                                                                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                          

 Nơi  nhận:                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH

- Đ/c Dũng -PCT LĐLĐ tỉnh(b/c);

- Văn phòng LĐLĐ tỉnh;                                                                                                                                                                                                                                 - Thường trực CĐN;                                                                                                                                         đã ký                                                                                

- Công đoàn cơ sở (thực hiện); 

- Email công đoàn ngành;                                                                                                                                                                                                    

 - Lưu VT CĐN.                                                                                                                                           Nguyễn Bá Mỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top