• NN PTNT 1
  • NN PTNT 2
  • NN PTNT 3
Văn Bản

Triển khai, phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (theo Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/02/2017 của LĐLĐ tỉnh giao)

Số hiệu văn bản: Số 10/KH-CĐN

Ngày ban hành: Ngày 06 tháng 3 năm /2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: K_%20ho_ch%20tri_n%20khai%20th_c%20hi_n%20nhi_m%20v_%20tr_ng%20t%EF%BF%BDm%20L%EF%BF%BD%20giao.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 
 

 


Số: 10 /KH- CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


    Bình Thuận, ngày 06  tháng 3  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

 Triển khai, phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

(Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/02/2017)

 

Ban thường vụ Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 01/NQ-BCHCĐN, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành lần thứ IX về phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, như sau:

          I. MỤC ĐÍNH

          1. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận giao  Công đoàn ngành năm 2017 tại Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ, ngày 28/02/2017;

          2. Đề cán bộ chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện và làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua cuối năm.

          II NỘI DUNG

   1. Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: Tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện: đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành.

2. Triển khai, phân công thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Quyết định số 30/QĐ-LĐLĐ và Nghị quyết số 01/NQ-BCHCĐN, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành lần thứ IX về phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

2.1. Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức hội diễn nghệ thuật trong CNVCLĐ trong quý II- năm 2017.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành.

- Bộ phận trực tiếp tham mưu: các bộ thường trực Công đoàn ngành.

- Người soạn công văn, hướng dẫn, báo cáo…gửi về LĐLĐ tỉnh, giao trách nhiệm cho đồng chí Lại Thị Ngọc Huyền, cán bộ văn thư công đoàn ngành;

2. 2. Triển khai công tác đại hội công đoàn cơ sở ( xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội, đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo đại hội…); chuẩn bị nội dung (các b/c), nhân sự, thành lập 2 tiểu ban, dự kiến số lượng đại biểu Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành lần thứ IV vào cuối năm 2017, đầu năm 2018.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: Thường trực Công đoàn ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo: đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành.

2. 3. Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm của công nhân, viên chức, người lao động; nhất là trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để kịp thời tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết; trong đó, chú ý đối tượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp có đông công nhân, người lao động, không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: Ban Thường vụ công đoàn ngành;

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch công đoàn cơ sở và  các thành viên  “Tổ nắm bắt thông tin, dư luận xã hội”.

2. 4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả:

1. Chủ đề “ Năm vì lợi ích đoàn viên” theo nội dung Hướng dẫn  của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích Đoàn viên Công đoàn”.

2. Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với: Bảo hiểm xã hội tỉnh về trao đổi thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định; Tòa án tỉnh giai đoạn 2016- 2020; cơ quan thuế về công tác thu kinh phí công đoàn.

   - Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

   - Triển khai kế hoạch thực hiện: Ban Thường vụ Công đoàn ngành

   - Trực tiếp thực hiện:

   + Tại Công đoàn cơ sở: đồng chí Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

    + Tại Công đoàn ngành:

    * Đồng đồng chí Trương Thị Kim Ngọc nội dung 1;

    * Đồng chí Trần Thanh Thiện nội dung 2.

          2.5. Tăng cường các biện pháp:

1. Thành lập 04 công đoàn cơ sở, phát triển 200 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao;

2. Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có điều kiện, giới thiệu cấp ủy xét đề nghị kết nạp Đảng được ít nhất 01 đoàn viên ưu tú;

3. Quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn, nguồn quỹ do tổ chức công đoàn quản lý.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn ngành.   

- Trực tiếp tham mưu và thực hiện:

+ Nội dung 1: đồng chí Trương Thị Kim Ngọc.

+ Nội dung 2: đồng chí Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

       + Nội dung 3: đồng chí Trần Thanh Thiện.

2.6. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI) về các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: Ban Thường vụ Công đoàn ngành;

- Trực tiếp chỉ đạo: đồng chí Nguyễn Bá Mỳ Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Trực tiếp thực hiện: Chủ tịch Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp.

2.7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trong CNVCLĐ, đoàn viên.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: Ban Thường vụ Công đoàn ngành;

- Trực tiếp tham mưu: Trương Thị Kim Ngọc, Ủy viên Thường vụ chuyên trách Công đoàn ngành.

2.8. Củng cố tổ chức, tăng cường các biện pháp xây dựng lực lượng cốt cán chính trị ở cơ sở đảm bảo chất lượng, từng bước hoạt động có hiệu quả

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Triển khai thực hiện: Ban Thường vụ,Thường trực Công đoàn ngành.

- Trực tiếp:

+ Công đoàn ngành: đồng chí Trương Thị Kim Ngọc, Ủy viên Thường vụ chuyên trách Công đoàn ngành.

+ Công đoàn cơ sở: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở.

2.9. Công tác Kiểm tra: Kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cơ sở về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính, tài sản công đoàn.

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện: Thường trực Công đoàn ngành;  

- Trực tiếp triển khai đồng chí Đỗ Văn Bảo, Phó Chủ nhiệm, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành và đồng chí Trần Thanh Thiện;  

2.10. Hoàn thành dự toán thu kinh phí công đoàn đối với khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ( kể cả các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn).

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Chủ tịch Công đoàn ngành.

- Triển khai thực hiện: Ban Thường vụ Công đoàn ngành.  

- Trực tiếp tham mưu và thực hiện đồng chí Trần Thanh Thiện.

2.10. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 31- KH/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực…

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Bá Mỳ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, Bí Thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn ngành.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện: Ban Thường vụ Công đoàn ngành.

- Trực tiếp triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: đồng chí Nguyễn Bá Mỳ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ, Thường trực Công đoàn ngành và các đồng chí được phân trong kế hoạch có trách nhiệm bám sát nhiệm vụ được phân công chủ  động tổ chức, triển khai thực hiện, có vấn đề khó khăn trở ngại trao đổi thường trực công đoàn ngành cho ý kiến thực hiện.

2. Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở:  căn cứ Kế hoạch này và Nghị quyết số 01/NQ-BCHCĐN, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành lần thứ IX về phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đạt hiệu quả.  

3. Thường trực Công đoàn ngành thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch. Định kỳ báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo./.

 

             Nơi nhận                                                                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c);                                                                                                                                CHỦ TỊCH

- Thường trực CĐN;

- Các ủy viên BCH, Cụm trưởng CĐN;

- Các cá nhân được phân công;                                                                                                                                    đã ký                                                                                                                                 

- Công đoàn cơ sở;

- Web và email công đoàn ngành;

            - Lưu: VT CĐN.                                                                                                                                                  Nguyễn Bá Mỳ

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top