• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook;

Số hiệu văn bản: 05/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành: 07/9/2018

Người đăng: ldldtuyphong

Ngày đăng: 05/11/2018

File đính kèm: Không có

Chi tiết

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TUY PHONG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                

               Số  05/HD-LĐLĐ                                Tuy Phong, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên,

công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook

                            

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ, ngày 30/8/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận, về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook;

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện triển khai đến các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc và thuộc ngành, các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Thông qua các ứng dụng của facebook, tăng cường sự tương tác giữa tổ chức Công đoàn Việt Nam với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; thu hút cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động đến với phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

- Hình thành một kênh thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn Việt Nam đến với cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook cần quan tâm đến giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; ngăn ngừa sự xâm nhập của các đối tượng xấu bên ngoài lợi dụng tuyên truyền sai lệch nội dung thông tin. Nội dung thông tin tuyên truyền phải chọn lọc chính xác, ngắn gọn, hiệu quả, phù hợp với công nhân lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khi tham gia hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội facebook; tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực.

- Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ công đoàn làm tuyên truyền viên của tổ chức công đoàn Việt Nam trên mạng xã hội facebook. Phấn đấu mỗi Chủ tịch CĐCS-NĐ trực thuộc và thuộc ngành tại địa bàn huyện Tuy Phong, đăng ký 01 tài khoản facebook để kết nối đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với trang facebook của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện.

II. Nội dung và giải pháp tuyên truyền, vận động

1. Nội dung:

- Tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn. Hỗ trợ tư vấn chính sách – pháp luật (Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Luật Công đoàn…) trực tuyến cho đoàn viên công đoàn.

- Tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn các cấp, nhất là hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; tư vấn nghề nghiệp, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; giới thiệu các chương trình phúc lợi, hoạt động xã hội từ thiện … cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn.

- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên công đoàn trong quá trình lao động sản xuất và công tác.

          - Đấu tranh, phản biện, bác bỏ các thông tin, quan điểm chưa đúng về Đảng, Nhà nước, Công đoàn.

- Tập trung chia sẻ các nội dung từ facebook Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh; các phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở địa phương, ngành và đơn vị.

 - Những nội dung có tính nhạy cảm, thông tin về cuộc đình công, ngừng việc… của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động sẽ có hướng dẫn riêng.

2. Giải pháp thực hiện:

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh  đã có facebook, mang tên “Công đoàn Bình Thuận” sử dụng để lập nhóm facebook ẩn danh “Trao đổi thông tin với người lao động” và trang facebook có tên “Công đoàn Bình Thuận”.

Liên kết trang facebook Công đoàn Bình Thuận với trang Thông tin điện tử tổng hợp Công đoàn Bình Thuận (Website Công đoàn Bình Thuận); đồng thời cung cấp các thông tin chính thống, tích cực liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn; cấp nhật tình hình đời sống, việc làm … của người lao động. Tổ chức các hoạt động trên trang, nhóm của Công đoàn Bình Thuận; chia sẽ hoạt từ trang, nhóm Công đoàn Việt Nam; tổ chức các cuộc thi, trò chơi; tư vấn pháp  luật….

Địa chỉ truy cập: https://www.facebook.com/congdoanbinhthuan

*Nhằm để thực hiện tốt Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook trên địa bàn huyện Tuy Phong; LĐLĐ huyện và các CĐCS-NĐ cần thực hiện các việc sau:

2.1. Đối với Liên đoàn Lao động huyện.

- Đăng ký tài khoản facebook có tên “Công đoàn Tuy Phong” sử dụng để lập nhóm facebook ẩn danh “Trao đổi thông tin với người lao động” và trang facebook có tên “Công đoàn Tuy Phong” để theo dõi và trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn;

- Sẽ phân công người am hiểu và sử dụng thành thạo các tính năng của facebook (như cách tạo bài có hiệu quả, cách kết nối với mọi người và bạn bè, cách bảo mật tài khoản…) để quản lý tài khoản facebook.

- Thời gian thực hiện trong tháng 9/2018.

2.2. Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc và thuộc ngành

- Vận động đoàn viên, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có điều kiện, phấn đấu đăng ký tài khoản facebook; theo dõi trang, nhóm của địa phương, Liên đoàn lao động huyện, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Việt Nam để chia sẻ thông tin tạo thành trào lưu trên mạng xã hội, cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước, tới tổ chức Công đoàn Việt Nam và cộng đồng xã hội.

- Mỗi CĐCS trực thuộc và thuộc ngành đăng ký 01 tài khoản facebook của chủ tịch CĐCS và một nhóm ẩn danh để kết nối với trang facebook của đơn vị, và kết nối tới các trang facebook trong hệ thống tổ chứ công đoàn, như sau:

* Trang facebook Công đoàn Việt Nam theo địa chỉ:

https://www.facebook.com/congdoanvietnam;

Nhóm facebook “Tâm sự công nhân” theo địa chỉ:

https://www.facebook.com/tamsucongnhan;

* Trang facebook Công đoàn Bình Thuận theo địa chỉ:

https://www.facebook.com/congdoanbinhthuan

Nhóm facebook “Trao đổi thông tin với người lao động” theo địa chỉ:

https://www.facebook.com/groups/congnhanbinhthuan

* Trang facebook Công đoàn Tuy Phong theo địa chỉ:

https://www.facebook.com/congdoantuyphong

Nhóm facebook “Trao đổi thông tin với người lao động” theo địa chỉ:

https://www.facebook.com/groups/congnhantuyphong

* Thời gian thực hiện trong tháng 9/2018.      

- Mỗi CĐCS, nghiệp đoàn báo cáo bằng văn bản về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 30/9/2018 gồm các nội dung: tên tài khoản facebook, tên người quản trị, đơn vị, chức vụ công tác, số điện thoại, địa chỉ Email của người được giao quản lý.

Trên đây là nội dung Hướng dẫn tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội facebook; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các CĐCS-NĐ trực thuộc và thuộc ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                         CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực UBND huyện;

- Ban DânVận, Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các đ/c UV BCH LĐLĐ huyện;                                                                       

- Các CĐCS-NĐ trực thuộc và thuộc Ngành;                                       

- Lưu: VT.                                                                                   

                                                                                            Ngô Quyền                                               

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top