• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ph

Số hiệu văn bản: 14/KH-CĐN

Ngày ban hành: 03/3/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (14)ke%20hoach%20trien%20khai%20thi%20dua%20chao%20mung%20cac%20ngay%20le%20lon.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 14/KH-CĐN                                                               Bình Thuận , ngày 03 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng

 các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, Chào mừng

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014

 

 

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 26/02/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn; chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

- Động viên cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động trong ngành đoàn kết, năng động , sáng tạo, hăng hái thi đua trong sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tê – xã hội năm 2014 của tỉnh và của tổ chức công đoàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của phong trào tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trong ngành, làm cho các phong trào thi đua mang tính thiết thực, hiệu quả tránh hình thức.

II. Nội dung và thời gian thi đua.

1. Nội dung:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “ Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “ Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – Hện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ thị 27-CT/TU về “Nâng cao ý thức trách nhiệm và chẩn chỉnh tác phong giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thi số 30-CT/U về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2. Thời gian thi đua chia làm 02 đợt:

Đợt 1: Từ 01/02/2014 đến 30/7/2014: Với chủ đề” Mừng Đảng, Mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014); Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5; 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014); 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014); Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp tỉnh tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Đợt 2: Từ ngày 01/08/2014 đến 31/12/2014 tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị góp phần hoàn thành vượt toàn diện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2014, chào mừng kỷ niệm 69 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9; 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

III. Nhiệm vụ cụ thể.

- BCH Công đoàn các công đoàn cơ sở phối hợp tốt với chuyên môn làm tốt công tác tuyên tuyền vận động, triển khai phong trào sâu rộng đều khắp trong cơ quan, đơn vị, làm cho phong trào thi đua thấm sâu vào từng tập thể và cá nhân.

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức lao động đăng ký các nội dung thi đua, thực hiện các đề tài sáng kiến kỹ thuật, công trình sản phẩm mới.  Vận động công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính; chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2014.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt Bộ luật lao động, Luật Công đoàn đã được sửa đổi năm 2012, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ;

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, tư vấn pháp luật cho CNLĐ; nâng cao chất lượng, số lượng xây dựng, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt Qui chế dân chủ cơ sở, tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động, Hội nghị CBCC đối với những nơi chưa tổ chức trong quí I/2014. 

- Các công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, củng cố, xây dựng lực lượng cốt cán trong CNLĐ.

- Tổ chức vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoàn thành chỉ tiêu đóng góp xây dựng quĩ “Ngày vì người ngèo”; quỹ “Mái ấm Công đoàn” và thực hiện tốt nhiệm vụ trích nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn theo tinh thần Nghị định 91/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra thực hiện phong trào bảo đảm hiệu quả thiết thực, kịp thời sơ kết tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân là những điển hình tiên tiến để nhân rộng.

III. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ kế hoạch trên các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua cụ thể bảo đảm yêu cầu chung của Công đoàn ngành GTVT, đồng thời phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. 06 tháng và cuối năm các báo cáo kết quả phong trào thi đua về Công đoàn ngành GTVT để làm cơ sở cho công tác khen thưởng cuối năm./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng ủy Sở;                                                                                                        CHỦ TỊCH

- Ban chính sách – Pháp luật LĐLĐ;

- Ban thường vụ CĐN;

- Các CĐCS trực thuộc.

- Lưu.

                                                                                                                     Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top