• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt “Chuẩn Văn hóa” năm 2014

Số hiệu văn bản: 40/KH-CĐN

Ngày ban hành: 02/4/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (40)ke%20hoach%20trien%20khai.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 40/KH-CĐN                                                               Bình Thuận , ngày 02 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt

“Chuẩn Văn hóa” năm 2014

 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 24/3/2014 của Ban chỉ đạo phong trào cơ quan, đơn vị “Chuẩn văn hóa” Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa” năm 2014.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” năn 2014. Ban thường vụ công đoàn ngành xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. Mục tiêu và chỉ tiêu.

1. Mục tiêu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của phong trào tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động. Thực hiện xây dựng phong trào theo hướng bền vững, có chiều sâu, thực chất và đạt hiệu quả; gắn với chương trình “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”; phong trào “toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc”; cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội, kinh tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu.

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hóa công sở.

- Phấn đấu 100% cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động gương mẫu chấp hành tốt, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, không có trường hợp vi phạm pháp luật.

- Phấn đấu 100% các cơ quan đơn vị thuộc ngành đạt “Chuẩn văn hóa” năm 2014.

II. Nội dung cụ thể.

1. Triển khai thực hiện phong trào theo hướng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng, đúng thực chất và duy trì bền vững danh hiệu đã đạt được.

-Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh để phong trào đạt hiệu quả. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2014 là làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từng tập thể và từng người. Qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiên tiến, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

-Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào đến toàn thể cán bộ chức chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

-Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí về xây dựng đơn vị “Đạt chuẩn văn hóa”.

2. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của phong trào.

-Thực hiện tốt các biện pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

-Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách dân số -KHHGĐ và pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

-Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện.

-Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

-Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc .

3. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Xây dựng gương “Người tốt, Việc tốt”; bình xét biểu dương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, tạo hạt nhân tích cực gương mẫu trong việc xây dựng và thực hiện phong trào.

- BCH Công đoàn cơ sở nâng cao trách nhiệm trong việc phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện xây dựng lề lối, tác phong làm việc công nghiệp, đạt năng suất chất lượng và hiệu quả, luôn rèn luyện phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Xậy dựng cảnh quan môi trường làm việc “ Xanh- Sạch - Đẹp”, chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công nhân viên chức, người lao động thực hiện tốt chỉ thị số 30/CT-UBND tỉnh ngày 22/8/2012 về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã phường thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, triển khai vận động CNVCLĐ ký vào bản cam kết thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

III. Biện pháp thực hiện.

1. Các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thống nhất chọn những vấn đề bức xúc, cụ thể để xây dựng triển khai trong năm, phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời triển khai thực hiện cụ thể hóa những nội dung đã đăng ký để thực hiện có hiệu quả, thiết thực.

2. Chủ động xây dựng, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện phòng trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” hàng năm.

3. Thường xuyên trao đổi, nhận xét, đánh giá những khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị, đề xuất và có hướng khắc phục.

IV. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ kế hoạch này các Công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phát động cán bộ, công nhân, viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phong trào đạt hiệu quả. Kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện ngày càng tốt hơn. Cuối năm nộp hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “ Chuẩn văn hóa” về Công đoàn ngành GTVT (đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Phan Thiết)  để tổng hợp và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Ban tuyên Giáo LĐLĐ(để b/c);                                                                             CHỦ TỊCH

- Các CĐCS;

- Lưu: VPCĐN.

 

 

                                                                                                                     Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top