• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017

Số hiệu văn bản: 76/QĐ-CĐN

Ngày ban hành: 02/6/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (76)ban%20hanh%20quy%20che%20hoat%20dong%20ubkt.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 76/QĐ-CĐN                                                               Bình Thuận , ngày 02 tháng 6 năm 2014 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc Uỷ Ban Kiểm tra

Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017

 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật công đoàn được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 29/6/2012;    

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-LĐLĐ ngày 31/01/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Thuận về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận khóa IV nhiệm kỳ 20121 – 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên UBKT, các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như Điều 3;                                                                                                       CHỦ TỊCH

- CĐN GTVT Việt Nam (b/c);

- LĐLĐ tỉnh (b/c);

- Lưu.

 

                                                                                                                     Phạm Văn Chương 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                     Bình Thuận , ngày 02 tháng 6 năm 2014 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NGÀNH

GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ IV (2012-2017)

(Ban hành kèm theo quyết định số 76 /QĐ-CĐN ngày 02 / 6 /2014

Của Công đoàn ngành GTVT)

 

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo định hướng của Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam.

Điều 2.Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức nhiệm vụ kiểm tra cùng cấp và cấp dưới theo quy định tại điều 37 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định khác của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Uỷ Ban kiểm tra giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ thực hiện kiểm tra chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn; Giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức các cuộc kiềm tra về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Uỷ ban kiểm tra quyết định về nội dung, thời gian, đối tượng và hình thức kiểm tra; kết luận và kiến nghị các vấn đế liên quan đến nội dung kiểm tra (kể cả kiến nghị về hình thức xử lý kỷ luật nếu có).

Điều 4.  Các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận khi được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho Uỷ ban kiểm tra và trả lời những vấn đề do đoàn kiểm tra nêu ra; thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyết định, thông báo, kết luận, kiến nghị của Uỷ ban kiểm tra.

Điều 5. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện có những hành vi vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn ; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì Uỷ ban kiểm tra báo cáo ngay với Ban thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tài Bình Thuận để có những biện pháp giải quyết kịp thời.

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN

 KIỂM TRA VÀ CÁC UỶ VIÊN UỶ BAN KIỂM TRA

 

Điều 6.  Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra là người đứng đầu Uỷ ban kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ và Uỷ ban kiểm tra công đoàn ngành Giao thông vận tải về mọi mặt hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, thay

mặt Uỷ ban kiểm tra tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành các hoạt động của Uỷ ban kiểm tra.

2. Triệu tập, chủ trì các hội nghị của Uỷ ban kiểm tra và báo cáo các hoạt động, để xuất chương trình hoạt động với Ban thường vụ và Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải.

3. Trực tiếp phụ trách một số công việc cụ thể của Uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ.

4. Ký các văn bản của Uỷ ban kiểm tra và những văn bản được Ban thường vụ uỷ quyền.

Điều 7. Các uỷ viên của Uỷ ban kiểm tra.

1.Có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Uỷ ban kiểm tra; thực hiện một số mặt công tác theo sự phân công của Uỷ ban kiểm tra; được cung cấp thông tin tài liệu về lĩnh vực hoạt động của Uỷ ban kiểm tra. Được hưởng chế độ theo quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Khi cần thiết, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra được điều động để tham gia vào các cuộc kiểm tra (sau khi thống nhất với cơ quan quản lý) hoặc được chủ nhiệm uỷ quyền chủ trì tổ chức kiểm tra, uỷ quyền giải quyết những công việc cụ thể của uỷ ban kiểm tra .

Điều 8. Quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra.

1.Uỷ ban kiểm tra công đoàn ngành Giao thông vận tải được tham gia các Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành và được mời dự  Đại hội, hội nghị Đại biểu Công đoàn ngành.

2.Báo cáo với Ban chấp hành về hoạt động của Uỷ ban kiểm tra và đề xuất các nội dung, chương trình công tác của uỷ ban kiểm tra trong các kỷ họp thường kỳ của Ban chấp hành.

3. Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với Ban thường vụ công đoàn ngành. Những kiến nghị của Uỷ ban kiểm tra không được Ban thường vụ giải quyết thì Uỷ ban kiểm tra có quyền báo cáo lên Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh.

4. Được cử đến các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra theo quy định của Điều lệ, dự các cuộc họp bàn về công tác kiểm tra hoặc những công việc liên quan đến công tác kiểm tra.

5. Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra được học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm tra.

Điều 9. Uỷ ban kiểm tra được sử dụng con dấu của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải.

 

Chương III

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA

UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Điều 10. Uỷ ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách:

1.Trong các kỳ họp của Uỷ ban kiểm tra,  mọi uỷ viên Uỷ ban kiểm tra thảo luận dân chủ và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Uỷ ban kiểm tra. Quyết định của Uỷ ban kiểm tra thực hiện theo nguyên tắc đa số, những ý kiến bảo lưu được ghi nhận và sẽ báo cáo với Ban thường vụ, song khi thực hiện phải theo Nghị quyết đã thông qua.

2. Hội nghị thường kỳ của Uỷ ban kiểm tra theo Hội nghị thường kỳ của Ban chấp hành và khi cần có thể tổ chức Hội nghị bất thường. Hội nghị Uỷ ban kiểm tra được tổ chức tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên Uỷ ban kiềm tra có mặt, Nghị quyết của Uỷ ban kiểm tra phải được trên 50% số thành viên Uỷ ban kiểm tra dự họp tán thành.

3. Các thành viên của Uỷ ban kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban kiểm tra về những công việc được phân công.

Điều 11. Chế độ báo cáo.

1.Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra có trách nhiệm thay mặt Uỷ ban kiểm tra báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra với Ban chấp hành trong kỳ họp thường kỳ của Ban chấp hành.

2.Báo cáo và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành ban hành được gửi tới các Uỷ viên của Uỷ ban kiểm tra và Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn ngành.

3. Kết luận kiểm tra cùng cấp và cấp dưới của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành được thông báo tại kỳ họp gần nhất của Ban chấp hành.

Điều 12. Quan hệ giữa Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành và Uỷ ban kiểm tra Liên Đoàn lao động  tỉnh, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam:

Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh và Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động kiểm tra và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ.

Điều 13. Mối quan hệ của Uỷ ban kiểm tra với Ban chấp hành Công đoàn ngành.

1.Ban chấp hành Công đoàn ngành giao thông vận tải quyết định nhân sự Uỷ ban kiểm tra, ra nghị quyết về công tác kiểm tra và cụ thể hoá những quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

2.Uỷ ban kiểm tra chịu sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Ban chấp hành công đoàn ngành về công tác tổ chức cán bộ và chương trình hoạt động của Uỷ ban kiểm tra.

Điều 14. Mối quan hệ  giữa Uỷ ban kiểm tra với Ban Thường vụ Công đoàn ngành.

1.Uỷ ban kiểm tra giúp Ban thường vụ công đoàn ngành Giao thông vận tải xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn, các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành và Ban thường vụ công đoàn ngành Giao thông vận tải.

2. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành được quyền kiểm tra cùng cấp và cấp dưới về vấn đề quản lý sử dụng tài sản, sử dụng tài chính, hoạt động kinh tế Công đoàn về những dấu hiệu vi phạm điều lệ và quy định công đoàn. Ban thường vụ Công đoàn ngành giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi để Uỷ ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Điều 15. Mối quan hệ giữa Uỷ ban kiểm tra với công đoàn cấp dưới.

1.Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành khi cần thiết tham gia với BCH Công đoàn cơ sở trong việc kiện toàn tổ chức, chuẩn bị nhân sự Uỷ ban kiểm tra, việc khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ Uỷ ban kiểm tra.

2. Công đoàn Cơ sở chịu sự kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành theo những nội dung quy định của điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn.

3. Công đoàn cấp dưới có trách nhiệm phải thực hiện các kết luận, kiến nghị của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo với Ban thường vụ công đoàn ngành để được xem xét, giải quyết.

Điều 16. Mối quan hệ giữa uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành với Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới.

1. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành hướng dẫn, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra, kiến nghị và giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới khi xâm phạm. Đồng thời giải quyết các kiến nghị của Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới.

2.Uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp dưới chịu sự kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Uỷ ban kiểm tra công đoàn ngành .

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành Giao thông vận tải và các công đoàn cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Điều 18. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, việc sửa đổi bổ sung quy chế do hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

 

                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                      CHỦ TỊCH

 

 

 

                        Phạm Văn Chương

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top