• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

BÁO CÁO Công tác tuyên truyền giáo dục năm 2014, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Số hiệu văn bản: Số: 83/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành: ngày 13 tháng 11 năm 2014

Người đăng: cdcn

Ngày đăng: 29/08/2016

File đính kèm: BC%20Tuyen%20giao%20nam%202014.doc

Chi tiết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

                             Số: 83/BC-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Bình Thuận, ngày 13 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO

Công tác tuyên truyền giáo dục năm 2014,

một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

 

         Căn cứ Công văn số 1650/TLĐ ngày 05/11/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn số 1525-CV/BTGTU, ngày 29/10/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2014 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng nội dung báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

       - Tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Thuận có 10 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 07 công đoàn cấp ngành; 10 Công đoàn Giáo dục cấp huyện và 02 đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Tính đến thời điểm 30/10/2014, tổng số công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn là 1.389; tổng số công nhân, viên chức, lao động (nơi có tổ chức Công đoàn) là 74.720 người/41.781 nữ và số đoàn viên công đoàn là 65.057 người/35.989 nữ (trong đó, khu vực ngoài nhà nước có 244 công đoàn cơ sở với số đoàn viên là 23.494 người/12.621 nữ).

       - Trong điều kiện cả nước nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động luôn tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi cấp, ngành, địa phương trong tỉnh.

       - Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ổn định, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Công đoàn luôn quyết tâm cao trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện nội dung các chỉ thị số 27-CT/TU, số 30-CT/TU và số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động - kết quả, tạo được niềm tin, sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, tác phong, lề lối làm việc, giữ gìn kỷ cương, pháp luật trong nội bộ…

       - Tuy nhiên, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động lo lắng trước những diễn biến phức tạp về tình hình bất ổn chính trị ở một số nơi trên thế giới, khu vực, lo lắng tình hình tệ nạm xã hội, mại dâm, ma túy, phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp; những tháng đầu năm 2014, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bất bình, phản đối trước hành động ngang ngược của Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại Thềm lục địa và vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông và gần đây Trung Quốc còn bất chấp dư luận ngang nhiên có những hoạt động trái phép trên đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vi phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, vi phạm Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và cam kết ứng xử giữa các bên ở biển Đông (DOC).

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1.     Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

 - Các cấp công đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn. Tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, tình hình quốc phòng - an ninh, an ninh - trật tự và an toàn xã hội tại địa phương; tuyên truyền về tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tổ chức và phối hợp tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).

 - Các cấp công đoàn duy trì thường xuyên về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; triển khai chuyên đề  năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ ngày 10/01/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Kế hoạch số 100-KH/TU  ngày 14/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tiếp tục tổ chức học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cuộc họp, sinh hoạt ở các cấp công đoàn. Thực hiện báo cáo sơ kết, đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn…

- Chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

- Duy trì hoạt động Tổ Dư luận xã hội của Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ dư luận xã hội, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội thuộc Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là ở những địa bàn trọng điểm và doanh nghiệp có đông công nhân, lao động. Chủ động đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động để giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; không để xảy ra việc tranh chấp lao động, đình công tự phát, ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh, việc làm, đời sống, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hoà - ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Chủ động đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của các thế lực thù địch.

- Phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); Kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5); Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ... Tập trung tuyên truyền, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân  kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014); triển khai hoạt động kỷ niệm Ngày dân vận cả nước (15/10) và duy trì thực hiện chương trình giao lưu, kết nghĩa với xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (một trong những xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh) tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân “Năm thanh niên tình nguyện”, “Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”…

- Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam”; báo cáo 10 năm triển khai thực hiện công tác tôn giáo và Tin Lành; báo cáo “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 30 năm đổi mới”; báo cáo 10 năm tuyên truyền, thực hiện công tác tôn giáo của Đảng (2008-2013); báo cáo 05 năm (2010-2014) triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động, báo cáo tổng kết 06 năm xây dựng đội ngũ trí thức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; báo cáo 03 năm (2011-2014) về thông tin đối ngoại và phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia…

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn nghề cá trong các địa phương của tỉnh. Đặc biệt trước tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại Thềm lục địa và vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên tuyên truyền tình hình trên biển Đông, các vấn đề liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa, quan điểm, định hướng  chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời vận động mọi người tích cực tham gia nhắn tin, ủng hộ tài chính đối với Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”…

- Tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và phát triển đoàn viên; tuyên truyền mạnh mẽ và tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong “Tháng công nhân” năm 2014 trong các cấp công đoàn với phương châm “Sâu cơ sở, sát phong trào, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích người lao động; thăm tặng quà công nhân, lao động nghèo, bị tai nạn lao động nặng…

- Nhìn chung, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Qua đó, đã tập hợp, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng ở địa phương…

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Triển khai tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức thực hiện:

- Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

- Căn cứ Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 14/02/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 400/KH-HĐND ngày 14/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận”;

- Căn cứ nội dung phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nêu tại Báo cáo số 11/BC-STP ngày 10/02/2014;

- Căn cứ Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 12/02/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 271/TLĐ ngày 27/02/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012; Công văn số 874/UBND-NCPC ngày 14/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố phối hợp thực hiện Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012.

- Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong năm 2014. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai như sau:

+ Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về “Tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2014”;

+ Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ ngày 14/4/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về “Tuyên truyền, tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

+ Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để triển khai Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

+ Kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh năm 2014.

+ Thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1501-CV/TU, ngày 08/02/2014 triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Căn cứ Kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 07/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ ngày 14/8/2014 triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh.

+ Thực hiện nội dung Công văn số 1036/HĐPH ngày 13/8/2014 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh “V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về biển năm 2014”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, triển khai đến các cấp công đoàn thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động theo thời gian quy định từ ngày 15/8/2014 đến ngày 15/10/2014.

+ Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-TLĐ ngày 19/9/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ ngày 26/9/2014 triển khai đến các cấp công đoàn để có sự phối hợp về “Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014”.

+ Căn cứ nội dung Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 06/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v Triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã có Công văn số 311/LĐLĐ ngày 01/10/2014 triển khai việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã đến các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

+ Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 16/HD-LĐLĐ ngày 22/9/2014 về “Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị” và Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 03/10/2014 triển khai đến các cấp công đoàn về “Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)” nhằm triển khai thực hiện theo nội dung của các văn bản sau: Quyết định số 589/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc “Tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)”; Quy định số 1415-QĐ/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)”; Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”; Công văn số 3063/UBND-VXDL ngày 26/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận “V/v triển khai thực hiện Quy định số 1415-QĐ/TU và Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

2.2. Kết quả cụ thể:

- Thông qua việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới được ban hành và những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để nắm bắt kịp thời, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khi tham gia quan hệ pháp luật có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

- Từ kết quả của việc triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tích cực nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn đã cùng với các cấp, ngành của tỉnh trong quá trình thực thi pháp luật, chủ động phòng, chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Liên đoàn Lao động tỉnh Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 02 lớp tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách với lao động nữ…cho trên 400 lượt cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động tại các chi nhánh thuộc Ngân hàng nhà nước tỉnh và Công ty TNHH Right Rich tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tỉnh Bình Thuận. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trực tiếp tuyên truyền, tư vấn và vận động, ổn định tình hình tư tưởng, sản xuất kinh doanh tại Công ty Right Rich cho hơn 1.000 công nhân lao động trước những diễn biến về việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại Thềm lục địa và vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong đầu tháng 5/2014 vừa qua. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với một số Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành (Liên đoàn Lao động thị xã La Gi, huyện Tánh Linh, Tuy phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Công đoàn ngành Xây dựng và Y tế) tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 08 lớp cho 1.257 Lượt đoàn viên, người lao động về Hiến pháp và Luật Đất đai năm 2013 và 08 Lớp với 1.257 lượt đoàn viên, người lao động tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông; phát 150 cuốn sổ tay về Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, 2.500 tờ rơi tuyên truyền “Đã uống rượu bia không lái xe” và phối hợp với Công đoàn ngành Y tế và Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong tổ chức 02 lớp tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho trên 160 cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 132/TG-TLĐ ngày 28/10/2014 Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động của “Tháng công nhân” năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động nhằm quán triệt, giáo dục người lao động luôn nêu cao bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam, đề cao cảnh giác với những âm mưu, diễn biến, kích động của các thế lực thù địch, chấp hành tốt kỷ cương, pháp luật, cùng với tổ chức Công đoàn và chủ sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy các quyền dân chủ trực tiếp của người lao động tại cơ sở. Cũng trong “Tháng công nhân - năm 2014”, Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động tại 05 doanh nghiệp cho gần 1.000 công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tham gia - nội dung, trình tự tổ chức đối thoại được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, với thời gian theo định kỳ tổ chức 3 tháng/lần nhằm củng cố, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và ngày càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ lao động giữa hai bên, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho người lao động hàng năm tại các doanh nghiệp.

- Các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động tổ chức các cuộc thi và tuyên truyền miệng, thi tìm hiểu về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Kết quả tổ chức thực hiện được 1.600 cuộc cho 64.338 lượt người. Duy trì hoạt động của khoảng 482 Tủ sách pháp luật với 11.931 lượt người đọc. Phát hành 26.670 tờ rơi, sách, băng, đĩa tuyên truyền các loại có liên quan đến chế độ, chính sách, pháp luật để tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

- Thông qua hội nghị thường kỳ trong Ban Chấp hành, hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp; tính đến thời điểm 05/11/2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, triển khai quán triệt tại tỉnh 05 lớp với gần 591 lượt cán bộ tham dự và nhiều lớp được Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các cơ sở trực thuộc về nội dung Hiến pháp 2013, Luật Biển Việt Nam, “Kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể” và triển khai nội dung “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, nhất là đã thông tin kịp thời những định hướng của Tỉnh ủy, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động về những diễn biến phức tạp trước việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại Thềm lục địa và vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông.

- Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 05 lớp tuyên truyền Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, “Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” cho trên 400 lượt cán bộ công đoàn làm công tác nữ công và nữ công nhân, viên chức, lao động. Cấp phát đến Ban Nữ công quần chúng các cấp công đoàn trong tỉnh 700 cuốn sổ tay công tác nữ công có nội dung - chủ đề “Bình đẳng giới, vì sự phát triển phụ nữ gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tổ chức 02 lớp tuyên truyền kiến thức “Bình đẳng giới” cho 300 nữ công nhân, viên chức, lao động tại một số doanh nghiệp có đông công nhân, lao động nữ. Tổ chức 04 lớp truyền thông tư vấn trực tiếp về dân số - sức khỏe sinh sản cho trên 1.000 công nhân, lao động tập trung chủ yếu trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nghề gắn việc giảng dạy nghề với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Giáo dục - đào tạo, pháp luật về lao động, công đoàn cho 17 lớp nghề Sơ cấp và bồi dưỡng nghề với 426 học viên; khai giảng 12 lớp Trung cấp nghề tại trường với 190 học viên, liên kết đào tạo liên thông lên trình độ Đại học cho 117 học viên; duy trì thường xuyên công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề đối với học viên tham dự các lớp đào tạo nghề ngắn và dài hạn. Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Trường đã tư vấn cho hơn 2.172 lượt lao động về các chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; tiếp nhận 16.200/15.000 việc làm trống (đạt 108%) từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp; tư vấn việc làm, học nghề, chính sách, pháp luật có liên quan cho 5.445/5.000 lượt người lao động (đạt 109%), trong đó đã tư vấn việc làm và học nghề cho 150 bộ đội xuất ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ trở về lại địa phương; tuyền truyền về pháp luật lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và đã giới thiệu, cung ứng cho các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh được 1.100/1.200 lượt người lao động; tư vấn chính sách, pháp luật lao động cho 44 lượt người có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp hợp tổ chức Ngày hội việc làm, thu hút hơn 400 lượt người lao động tham gia; tổ chức học Luật Giao thông đường bộ được 72 lớp cho 3.567 người để dự thi lái xe Mô tô hạng A1.

- Trong năm 2014, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát hành 03 số Bản tin Công đoàn (03 tháng phát hành/01 số) với 5.450 bản cho đăng tải nội dung Hiến pháp, pháp luật lao động và công đoàn mới được Quốc hội (khóa XIII) thông qua trong năm 2012 và năm 2013 (bằng hình thức câu hỏi - trả lời) chuyển tải tới 100% công đoàn cơ sở trong tỉnh để tổ chức học tập, tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động. Nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp công đoàn có tài liệu, đề cương tuyên truyền thống nhất, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận từ Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuyển đến các cấp công đoàn 408 cuốn “Sổ tay pháp luật lao động”, “Sổ tay pháp luật công đoàn”, “Sổ tay pháp luật về an toàn giao thông” và “Sổ tay công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động”; 60 đĩa phim tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và 17 đĩa tuyên truyền về phòng chống ma túy, ghi, sao 17 đĩa “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” triển khai đến các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chiếu tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh… Trên cơ sở nội dung tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật do Liên đoàn Lao động tỉnh cấp phát, các Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành đã in sao và cấp phát miễn phí đến các công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Duy trì việc phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, thực hiện Chuyên mục “Lao động và Công đoàn” phát sóng 24 kỳ (2 kỳ/tháng), qua đó đã kết hợp chuyển tải nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh.

- Nhằm chuyển tải thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, dự kiến đưa Website Công đoàn Bình Thuận chính thức hoạt động trên mạng Internet vào cuối năm 2014. Thông qua Website Công đoàn Bình Thuận, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình công tác của công đoàn cấp trên đến các cấp công đoàn, nhất là đối với cấp công đoàn cơ sở và đoàn viên; đồng thời, thông qua đây, các cấp công đoàn, đoàn viên thông tin kịp thời tình hình kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn từ cơ sở, giới thiệu, phản ánh kịp thời mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình trong lao động, công tác gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thông qua kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Cán bộ công đoàn giỏi” năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo việc biên soạn nội dung có liên quan đến pháp luật lao động, công đoàn và nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật gần gũi, sát với đời sống, công việc hàng ngày của cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động để học tập, rèn luyện kỹ năng hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Thông qua việc phối hợp triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, xây dựng công đoàn các cấp đạt danh hiệu Vững mạnh, Vững mạnh xuất sắc gắn với những tiêu chí chấm điểm đối với các tập thể, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương ngày càng được các cấp cấp công đoàn quan tâm thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại cơ sở.

- Thông qua hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh kết hợp tổ chức được 08 lớp tuyên truyền miệng, tư vấn trực tiếp về pháp luật lao động - công đoàn, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp cho 715 lượt người lao động.

- Các Tổ tư vấn pháp luật trực thuộc Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành trong tỉnh đã trực tiếp tư vấn những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan cho nhiều lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh khi có nhu cầu.

- Tổng hợp chung, tính đến thời điểm 05/11/2014 các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp được 1.542 cuộc với 60.969 lượt đoàn viên và người lao động tham dự; tổ chức 58 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 3.269 lượt đoàn viên và người lao động dự thi; tổng số tài liệu phổ biến pháp luật được phát hành và cấp phát miễn phí khoảng 26.670 bản; số bản phát hành của chuyên trang, chuyên mục liên quan đến tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn toàn tỉnh khoảng trên 5.549 bản.

3. Công tác phối hợp thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

- Kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử của địa phương và đất nước trong năm 2014, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, thu hút cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

- Thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” và Chương trình phối hợp số 1583b/CTPH-TLĐLĐVN-BGDĐT ngày 22/10/2014 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014 - 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp công đoàn hàng năm xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá, rà soát về trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động để có giải pháp phối hợp nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để triển khai thực hiện Chương trình này, trong năm 2014, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành được giao triển khai thực hiện thí điểm 01 công đoàn cơ sở, chủ động tiến hành phối hợp khảo sát, thống kê thực trạng về tình hình trình độ mọi mặt, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động; từ đó chủ động có giải pháp kiến nghị với cấp ủy Đảng, chuyên môn tạo điều kiện về thời gian, sắp xếp công việc và bằng những khuyến khích, động viên phù hợp để công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp theo đúng mục đích, yêu cầu của Chương trình.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL (nay được thay thế bằng Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2014) của Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch và Công văn số 2179/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 24/10/2014 của Ban chỉ đạo tỉnh: Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ và của Ủy Ban nhân dân tỉnh về quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015; trong đó có danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa”…

4. Công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy HIV/AIDS, bảo đảm an ninh - trật tự và quốc phòng - an ninh

- Trên cơ sở thực hiện chủ trương, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm góp phần kiềm chế sự gia tăng một số loại tội phạm; đặc biệt là xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".

- Nhằm triển khai thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy, HIV/AIDS, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trên lĩnh vực an ninh - trật tự. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo triển khai đến các cấp công đoàn để tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 26/12/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức các hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Giáp Ngọ và Lễ hội xuân 2014, Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 02/01/2014 của Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai công tác an toàn giao thông năm 2014;

+ Hướng dẫn tới các cấp công đoàn để phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2014 theo Kế hoạch số 3322/KH-CAT-PV28 ngày 26/12/2013 của Công an tỉnh;

+ Ban hành kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  việc thực hiện chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm, phòng, chống  ma tuý, và phòng, chống mua bán người ở địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014 và triển khai thực hiện Công văn số 231/TLĐ ngày 03/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai các hoạt động của công đoàn trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động năm 2014;

+ Triển khai đến các cấp công đoàn nội dung Hướng dẫn số 72/HD-CAT-PV28 ngày 10/01/2014 của Công an tỉnh Bình Thuận về  “Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự đến cơ sở và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động năm 2014”;

+ Triển khai thực hiện Công văn số số 970/UBND-VXDL ngày 25/3/2014 và Kế hoạch số 4731/KH-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”;

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình”;

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch số 500/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 28 CT/TU ngày 04/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 02/01/2014 của Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai công tác Năm an toàn giao thông 2014 theo Chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 15/01/2014 của Ban an toàn giao thông tỉnh về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn giao thông năm 2014;

+ Thực hiện Chương trình hành động số 27-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội; Liên đoàn tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu nội bộ và các quy định về bảo mật thông tin trong hoạt động trao đổi thông tin qua mạng tại cơ quan, đơn vị.

+ Trên cơ sở nội dung các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh, Công an tỉnh và của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đao các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trên lĩnh vực an ninh - trật tự.

5. Nhận xét, đánh giá chung

5.1 Ưu điểm:

- Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh và hoạt động tuyên truyền giáo dục của các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng, bám sát tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Trong đó, triển khai thực hiện kịp thời những nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; các cấp công đoàn có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ, sự kiện lịch sử của địa phương, của đất nước; phối hợp tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2014 thiết thực và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện; chú trọng đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa”.

- Duy trì phối hợp nâng cao chất lượng các chuyên mục, phóng sự “Lao động & Công đoàn”, nâng cao chất lượng nội dung Bản tin Công đoàn Bình Thuận, thiết thực góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

- Tăng cường nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội trong các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và bước đầu đã đạt những kết quả nhất định.

- Việc triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực; công tác phối hợp triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới, như: Tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp, Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2012; Pháp luật về an toàn giao thông; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Đất đai, pháp luật về trật tự an toàn giao thông được các cấp công đoàn phối hợp triển khai kịp thời, đồng bộ.

       - Việc phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trên lĩnh vực an ninh - trật tự được các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện kịp thời; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được chú trọng…

* Nguyên nhân của ưu điểm:

- Các cấp công đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng địa phương, sự phối hợp của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời triển khai các chỉ đạo, chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hầu hết các cấp công đoàn có sự phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo công đoàn.

5.2  Những hạn chế, khuyết điểm:

- Đội ngũ báo cáo viên,  tuyên truyền viên của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa phát huy được tính chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, chưa củng cố, kiện toàn kịp thời đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tại cấp mình, ngành mình theo quy định.

- Văn bản triển khai, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác tuyên giáo theo chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhưng một số Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành chưa chủ động triển khai và không báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Liên đoàn Lao động tỉnh theo đúng thời gian quy định.

* Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp không tăng, thậm chí có nơi giảm so với yêu cầu nhiệm vụ, công việc. Sự phối hợp tạo điều kiện của người sử dụng lao động tại một số doanh nghiệp trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người lao động còn hạn chế, có nơi có tạo điều kiện nhưng chỉ mang tính hình thức. Một số nơi, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa quan tâm xây dựng, củng cố mạng lưới cộng tác viên, báo cáo viên tại cấp mình theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục phối hợp tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013-2018; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả việc tổ chức Công đoàn các cấp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo đúng quy định.

2. Tổ chức triển khai tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2015) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày cách mạng Tháng 8 (19/8/1945-19/8/2015) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015); kỷ niệm Ngày dân vận cả nước (15/10) và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử của đất nước, của quê hương Bình Thuận trong năm 2015 với những nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực với cơ sở, đời sống, lao động - sản xuất của người lao động. Duy trì các hoạt động theo chương trình giao lưu, kết nghĩa với xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (một trong những xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Bình Thuận) theo chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Hiến pháp năm 2013; Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng, pháp luật an toàn giao thông và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhân “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 (ngày 09/11/2015) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối, phá hoại nền kinh tế, gây mất an ninh - trật tự tại địa bàn, địa phương, cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng Liên đoàn phát động. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động, đóng góp ủng hộ xây dựng các quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Mái ấm công đoàn”, “Vì người nghèo” và tham gia các cuộc vận động, hoạt động từ thiện, xã hội thiết thực khác theo chủ trương phát động của tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trên Bản tin Công đoàn Bình Thuận, Website Công đoàn Bình Thuận, Chuyên mục “Lao động & Công đoàn” trên sóng Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận.

6. Phối hợp triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, triển khai Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân tại các khu công nghiệp đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 1780/QĐ - TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động có kế hoạch làm việc với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh về xây dựng, ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 1583b/CTPH-TLĐLĐVN-BGDĐT ngày 22/10/2014 về “Phối hợp hoạt động giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014 - 2020”.

Trên cơ sở kết quả thực hiện khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động tại công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao triển khai, thực hiện thí điểm trong năm 2014. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành có kế hoạch triển khai thực hiện rộng khắp tại các công đoàn cơ sở trực thuộc trong năm 2015 và những năm triếp theo trong nhiệm kỳ 2013-2018 theo đúng nội dung chương trình của Tổng Liên đoàn Việt Nam và chương trình của Liên đoàn Lao động tỉnh về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”.

7. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực ngay tại cơ sở. Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật không chuyên trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Thuận lần thứ VII/2015 nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2015), Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (đầu năm 2015, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội diễn triển khai cụ thể đến các cấp công đoàn).

8. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh - xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

9. Các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 08-NQ/TU, ngày 05/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  và của Ban chỉ đạo tỉnh đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới”; các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh về triển khai thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, an ninh - trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy và bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội trong năm 2015./.

 

       
 

Nơi nhận:

-Ban Tuyên giáo TLĐ;

-Các ban: Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng Tỉnh ủy;

-Các đợn vị thuộc Khối thi đua 7;

-Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

-Thường trực LĐLĐ tỉnh;

-Các ban thuộc LĐLĐ tỉnh;

-Trường TCN KT-KT CĐ Bình Thuận;

-Trung tâm TVPL LĐLĐ tỉnh;

-LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành;

-Lưu: VT, Ban TG.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trương

 

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top