• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Văn Bản

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Số hiệu văn bản: 28/KH-LĐLĐ

Ngày ban hành: 04/11/2014

Người đăng: ldldbacbinh

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: KH%20so%2028%20-%20thuc%20hien%20QD%20217%2C%20218.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 28/KH-LĐLĐ

 

Bắc Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW,

ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

 

Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị (khoá XI) đã ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (gọi tắt là Quy chế, Quy định). Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của Công đoàn thống nhất về nhận thức trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI);

2. Công đoàn cần xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu về vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện các Quy chế, Quy định và các hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ XÂY DỰNG NỘI DUNG

1. Công tác triển khai:

Công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến, triển khai Quy chế, Quy định và Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đến đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động, thời gian hoàn thành trước tháng 11/2014;

2. Xây dựng nội dung thực hiện:

Căn cứ nội dung Quy chế, Quy định và các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện và nhiệm vụ kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, các nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, Công đoàn cơ sở xây dựng nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2014 và các năm tiếp theo.

Nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cần vận dụng vào tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, có phạm vi, phương pháp, hình thức phù hợp bảo đảm các yêu cầu theo hướng dẫn đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các đoàn thể để tổ chức thực hiện.

- Về giám sát: Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại tại DN; thực hiện TULĐTT; việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trích nộp kinh phí Công đoàn.

- Về phản biện: Khi có các văn bản dự thảo của các cấp, các ngành gửi đến để lấy ý kiến, Công đoàn cần tập trung tham gia phản biện vào những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và lao động.

- Về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: công tác lãnh đạo của của cấp ủy, chính quyền đồng cấp trong năm 2014; việc chính quyền kiểm tra, xử lý, giải quyết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn cơ sở, Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, công chức, viên chức và NLĐ nội dung Quy chế, Quy định và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Công đoàn, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ trong quá trình quán triệt tổ chức triển khai thực hiện.

2. Trong từng cơ quan, đơn vị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định đặt hòm thư góp ý nơi thuận tiện nhất để tiếp nhận thư góp ý của nhân dân; phân công cán bộ tiếp nhận, tham mưu xử lý ý kiến đóng góp của nhân dân.

3. Định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện giám sát và phản biện về Liên đoàn Lao động huyện (báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước 20/5; báo cáo 01 năm gửi trước ngày 20/11 hằng năm).

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị các cấp Công đoàn phản ảnh kịp thời về Liên đoàn Lao động huyện xem xét giải quyết.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT. LĐLĐ tỉnh;

- TT. Huyện uỷ;

- Ban Dân vận Huyện uỷ;

- Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ;

- Ban Thường vụ LĐLĐ huyện;

- Công đoàn Giáo dục huyện;  

- Các CĐCS thuộc huyện;

- Lưu.

 

 

Lê Hoài Trung

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top