• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Văn Bản

Quyết định v/v đổi tên Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần khoáng sản Bằng Hữu thành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận

Số hiệu văn bản: 11/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành: 28/3/2014

Người đăng: ldldbacbinh

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: QD%20so%2011%20-%20%20doi%20ten%20cong%20doan%20Cty%20Bang%20Huu.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 11/QĐ-LĐLĐ

 

Bắc Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần khoáng sản Bằng Hữu

 thành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận

---------

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc công nhận danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình khóa VII nhiệm kỳ (2013 - 2018);

- Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại công văn số 3458/CT-TTr ngày 20 tháng 6 năm 2013 về kết quả kiểm tra việc kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần Khoáng sản Bằng Hữu và đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ Trình số: 2052/TTr- SKHĐT ngày 03 tháng 07 năm 2013 chính thức thay đổi tên gọi mới là Công ty TNHH một thành viên GPM Bình Thuận.

- Căn cứ vào văn bản “Đề nghị đổi tên Công đoàn” ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần khoáng sản Bằng Hữu.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần khoáng sản Bằng Hữu thành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận.

Điều 2. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận là công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản, được phép mở tài khoản tại kho bạc.

Công đoàn có trách nhiệm bàn giao mẫu dấu của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần khoáng sản Bằng Hữu cho Phòng PC 64 Công an tỉnh Bình Thuận; làm đầy đủ thủ tục xin phép khắc dấu mới với tên gọi Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận. Thực hiện đăng ký sử dụng mẫu dấu với các ngành chức năng hữu quan.

Điều 3. Văn phòng Liên đoàn Lao động huyện, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu.

 

 

 

 

Lê Hoài Trung

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top