• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Văn Bản

Quyết định v/v công nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện

Số hiệu văn bản: 17/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành: 20/5/2014

Người đăng: ldldbacbinh

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: QD%20so%2017%20-%20cong%20nhan%20bo%20sung%20BCH%20VP_HDND.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 17/QĐ-LĐLĐ

 

Bắc Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung

 Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện

--------

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI;

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc công nhận danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình khóa VII nhiệm kỳ (2013 - 2018);

- Xét Tờ trình số 01/TTr-CĐCS ngày 08/5/2014 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện về việc đề nghị ban hành Quyết định bổ sung Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện, nhiệm kỳ 2012-2015;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng, nhiệm kỳ 2012-2015 đối với đồng chí Phạm Thế Mỹ - Phó Văn phòng HĐND & UBND huyện, kể từ ngày 20/5/2014.

Điều 2. Cơ quan Liên đoàn Lao động huyện, Uỷ Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện; Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện và đồng chí Phạm Thế Mỹ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Như điều 2;

- Lưu.

 

 

 

 

Lê Hoài Trung

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top