• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Văn Bản

Quyết định v/v Công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng Phan Rí Thành, nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Số hiệu văn bản: 20/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành: 23/6/2014

Người đăng: ldldbacbinh

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: QD%20so%2020%20-%20cong%20nhan%20BCH%20QTD%20Phan%20Ri%20Thanh.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 20/QĐ-LĐLĐ

 

Bắc Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

 Quỹ tín dụng Phan Rí Thành, nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

------

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI;

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc công nhận danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình khóa VII nhiệm kỳ (2013 - 2018);

- Căn cứ vào Tờ trình ngày 16/6/2014 của Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng Phan Rí ThànhV/v đề nghị công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng Phan Rí Thành, nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

 

QUYẾT  ĐỊNH

 

Điều 1. Công nhận danh sách Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng Phan Rí Thành, nhiệm kỳ II (2013 – 2018) gồm các đ/c có tên sau đây:

          1/ Đ/c Châu Thiện Thanh                              -    Chủ tịch Công đoàn cơ sở

          2/ Đ/c Nguyễn Thanh Huấn                -    Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

          3/ Đ/c Nguyễn Thị Thu Linh               -    Ủy viên BCH. CĐCS

Điều 2. Công  nhận đồng chí Nguyễn Thanh Huấn - là cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng Phan Rí Thành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, tích cực xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Điều 3. Liên đoàn Lao động huyện, BCH Công đoàn cơ sở Quỹ tín dụng Phan Rí Thành và các đ/c có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT. LĐLĐ Tỉnh;

- BDV. HU;

- BTV. LĐLĐ Huyện;

- Chi bộ QTD Phan Rí Thành;

- BCH.CĐCS QTD Phan Rí Thành;

- Lưu VP.

 

 

 

Lê Hoài Trung

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top