• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Văn Bản

Thành lập Ban Tổ chức hội diễn năm 2017

Số hiệu văn bản: Số 313/QĐ-SNN

Ngày ban hành: Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Q%EF%BF%BDy%201.doc

Chi tiết

UBND TỈNH BÌNH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
 
   

 

 

          Số 313  /QĐ-SNN                                  Bình Thuận,  ngày 29  tháng  3  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức hội diễn

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận;

           Căn cứ Kế họach phối hợp số 12/KHPH/ SNN-CĐN, ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT Bình Thuận v/v tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận lần thứ X- Năm 2017;

          Theo đề nghị của Chủ tịch Công đoàn ngành,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức “ Hội diễn nghệ thuật không chuyên  trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận lần thứ X- Năm 2017”, gồm những ông, bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Bá Mỳ, Phó Ban chỉ đạo Hội diễn, Chủ tịch Công đoàn ngành -  Làm Trưởng ban.

2. Bà: Trương Thị Kim Ngọc, ủy viên Thường vụ chuyên trách Công đoàn ngành - Phó ban.

3. Ông: Trương Ngọc Giao, Chánh văn phòng Sở, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành - Thành viên.

4. Ông: Nguyễn Đức Trí, Phó Giám đốc TTNC Phát triển cây thanh long, Ủy viên ban Chấp hành Công đoàn ngành - Thành viên.

5. Ông: Đặng Văn Đính, Phó Giám đốc BQL Cảng cá Phan Thiết, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành - Thành viên.

6. Ông: Hồ Văn Xê,Trưởng Phòng TC-HC Công ty TNHH 1TV LN Bình Thuận, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành -Thành viên.

7. Ông: Đặng Duy Hưu, Phó Ban QLRPH Hồng Phú, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành - Thành viên.

8. Ông: Lê Đức Liêm, Trưởng ban QLRPH Cà Giây, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành - Thành viên.

9. Ông: Mai Cảnh Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần muối Vĩnh Hảo,  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành -  Thành viên.

10. Ông: Võ Hữu Phương, Phó ban Bảo tồn Thiên nhiên Takóu, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành - Thành viên.

11. Ông: Lý Minh Triết, Phó Trưởng ban QLRPH Trị An, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành - Thành viên.

12. Ông: Lê Thanh Sơn, Phó Văn phòng Sở, Bí thư Đoàn cơ sở  Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên.

           13. Ông: Trần Thanh Thiện, cán bộ kế toán chuyên trách Công đoàn ngành - Thành viên.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trưởng ban phân công. Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn ngành tổ chức thành công “Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận lần thứ X- Năm 2017”.

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, Ban Tổ chức hội diễn; các cơ quan, đơn vị tham gia hội  diễn và những ông,  bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành công tác tổ chức hội diễn./.

                                                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

-  Như điều 3;                                                                                                                                                                       đã ký

-  Lưu VT Sở.

 

                                                                                                                                                                                            Mai Kiều

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top