• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v đề nghị hỗ trợ giảng viên lớp tập huấn cán bộ CĐCS năm 2017

Số hiệu văn bản: 34 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 15/5/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

       LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

               Số:  34 /LĐLĐ                             Hàm Thuận Bắc, ngày 15  tháng 5 năm 2017

 

V/v đề nghị hỗ trợ giảng viên lớp

tập huấn cán bộ CĐCS năm 2017

                                               

                                       Kính gửi:

                                                         - Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

                                                         - Các Ban: Ban Tổ chức Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh.

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 16/KH-LĐLĐ ngày 17/4/2017 về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2017 và chính thức khai mạc lớp tập huấn vào lúc 7 giờ 30 ngày 24/5/2017. Song, do tình hình cơ quan Liên đoàn Lao động huyện khuyết cán bộ chuyên trách nên có gặp khó khăn về giảng viên đứng lớp.

 

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng lớp tập huấn cán bộ CĐCS của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2017 theo yêu cầu chung, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc, đề nghị Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và các Ban: Ban Tổ chức và Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm hỗ trợ giảng viên trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn nêu trên (đính kèm chương trình tập huấn).

 

Rất mong được sự quan tâm của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và các Ban: Ban Tổ chức, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để LĐLĐ huyện Hàm Thuận Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (thay báo cáo);                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Các Ban: Ban Tổ chức và

Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh (hỗ trợ);                            

- Lưu VT.                                                                                            

                                                       

                                                                                           Nguyễn Thành Tâm

                                                                             

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

TẬP HUẤN CÁN BỘ CĐCS HUYỆN HÀM THUẬN BẮC NĂM 2017

uœ

®Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 24/5/2017 (Thứ năm)

® Đối tượng và số lượng tham dự:

Ÿ Liên đoàn Lao động huyện 02 (Chủ tịch hoặc phó chủ tịch và kế toán)

Ÿ Công đoàn Giáo dục 02 (Chủ tịch hoặc phó chủ tịch và kế toán)

Ÿ CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và kế toán: 106 người.

Ÿ CĐCS thuộc Công đoàn Giáo dục huyện: Chủ tịch và kế toán: 114 người.

 

Thời gian

Nội dung

Đối tượng

Giảng viên

u Buổi sáng:

- Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 30

Đón tiếp học việc và ổn định tổ chức.

 

Ban Tổ chức lớp tập huấn và Thường trực LĐLĐ huyện

§ Từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 50

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn

§ Từ 7 giờ 50 đến 9 giờ 30

Chuyên đề: “Công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp”

Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và kế toán Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Giáo dục huyện, CĐCS trực thuộc và các trường học.

 

Mời Giảng viên Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh trực tiếp truyền đạt.

 

§ Từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 45

Nghỉ giải lao

§ Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 30

Tiếp tục chuyên đề “công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp”

u Buổi chiều:

§ Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

Chuyên đề “Công tác Tài chính công đoàn cơ sở” ( Những văn bản và nội dung mới)

Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và kế toán Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Giáo dục huyện, CĐCS trực thuộc và các trường học.

 

Mời Giảng viên Ban Tài chính  LĐLĐ tỉnh trực tiếp truyền đạt

 

§ Từ 15 giờ 30 đến 15 giờ 45

Nghỉ giải lao

§ Từ 15 giờ 45 đến 16 giờ 30

Tiếp tục Chuyên đề “Công tác Tài chính công đoàn cơ sở” ( Những văn bản và nội dung mới)

§ Từ 16 giờ 30 đến 16 giờ 45

Tổng kết, đánh giá và phát biểu bế mạc lớp tập huấn

Ban Tổ chức lớp tập huấn và Thường trực LĐLĐ huyện

 

 

 

BAN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀM THUẬN BẮC



 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top