• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v phối hợp tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh

Số hiệu văn bản: 14 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 09/3/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

        LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

            Số:  14 /LĐLĐ                             Hàm Thuận Bắc, ngày 09 tháng 3 năm 2017

   V/v phối hợp tuyên truyền, nhân rộng

những điển hình tiêu biểu, gương người tốt

việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh

 

                                                         Kính gửi: - Công đoàn Giáo dục huyện

  - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

 

Căn cứ Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 24/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương “người tốt việc tốt” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công văn số 41/LĐLĐ ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện yêu cầu các cấp công đoàn trong huyện phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, nhất là nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; duy trì và thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình thông tin, dư luận xã hội, những bức xúc, vấn đề nổi cộm trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động để định hướng, giải quyết kịp thời theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

2. Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp tốt việc tuyên truyền, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác; những điển hình tiêu biểu trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

 

3. Kịp thời phản ánh, phê phán đối với những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

 

4. Tùy theo điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp tổ chức sinh hoạt, hội thảo, thi tìm hiểu, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần bồi đắp, củng cố niềm tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người phấn đấu rèn luyện, học tập và làm theo Bác.

 

5. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, gắn với việc phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia thực hiện tốt các đợt phát động thi đua, các cuộc thi hàng năm về học tập và làm theo Bác vào dịp 19/5 và 02 đợt cao điểm: đợt 1 trong năm 2018 và đợt 2 trong năm 2020.

 

6. Định kỳ hàng tháng, quý, các cấp công đoàn gửi tin, bài về gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt - việc tốt trong học tập và làm theo Bác để đăng trên Bản tin huyện và tuyên truyền phổ biến trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện./.

 

Nơi nhận:                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Các Ban: Dân vận, Tuyên giáo & VP Huyện ủy;

- Cụm thi đua số 01 (LĐLĐ TP Phan Thiết);

- Cụm thi đua số 08 (Hội LHPN huyện);

- Đảng ủy khối cơ quan huyện;                                                         Nguyễn Thành Tâm

- Thường trực LĐLĐ huyện;

- Lưu VP.

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top