• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v vận động ủng hộ Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017

Số hiệu văn bản: 25 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 10/4/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

     LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                   

          Số: 25  /LĐLĐ                         Hàm Thuận Bắc, ngày 10 tháng 4 năm 2017

    V/v vận động ủng hộ Quỹ khuyến học

Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017

 

                                             Kính gửi:

                                                             - Công đoàn Giáo dục huyện

                                                            - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

 

          Trong năm 2016, hưởng ứng Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” theo tinh thần Công văn số 210-CV/HU ngày 13/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Công văn số 154/LĐLĐ-NC ngày 03/6/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh  về việc chủ trương vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”, các cấp Công đoàn trong toàn huyện đã chủ động phối hợp với Hội khuyến học cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ khuyến học của huyện và đạt được những kết quả, góp phần trong việc cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh học giỏi, học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học...Tuy nhiên, cũng còn một số CĐCS và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm triển khai, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ, có ảnh hướng nhất định đến cuộc vận động chung.

 

 Để tiếp tục hưởng ứng và tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”của huyện nhà năm 2017, nhằm phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tiếp tục chăm lo sự nghiệp “Trồng người” theo tinh thần Công văn số 18/BCĐ ngày 07/4/2017 của Thường trực BCĐ cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường huyện”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Công đoàn Giáo dục huyện và các Công đoàn cơ sở trong huyện chủ động triển khai và tuyên truyền vận động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, với tinh thần tự nguyện, tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”của huyện năm 2017. Mọi đóng góp gửi trực tiếp tại văn phòng Hội Khuyến học huyện (Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện) hoặc gửi vào tài khoản số: 4810201001929 tại Ngân hàng AGRI BANK, chi nhánh Hàm Thuận Bắc.

 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Công đoàn Giáo dục huyện và các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, phát động sâu rộng và tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình tích cực tham gia đóng góp Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2017 của huyện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện uỷ

- Ban Dân vận Huyện uỷ;

- Thường trực BCĐ cuộc vận động

“TBCEĐT” huyện;

- Lưu VT                                                                                      Nguyễn Thành Tâm

                                                       

         

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top