• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2017

Số hiệu văn bản: 38 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 24/5/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

        LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   

 

                   Số: 38  /LĐLĐ                    Hàm Thuận Bắc, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

V/v  tổ chức các hoạt động “Tháng hành động

 vì môi trường”, hưởng ứng Ngày môi trường

             thế giới 5 tháng 6 năm 2017

                                                    

                                                         Kính gửi:

                                                                 - Công đoàn Giáo dục huyện

                                                                 - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

 

Thực hiện Công văn số 182/LĐLĐ-CSPL ngày 22/5/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức các hoạt “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2017.

 

Để thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 (chủ đề: Sống hài hòa với thiên nhiên), Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 (chủ đề:Vì tương lai chúng ta).Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu Công đoàn Giáo dục huyện và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng với những nội dung cụ thể sau:

1. Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền về “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thể giới 5/6/2017 Ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ Biển và Hải đạo Việt Nam năm 2017 một cách tjhie61t thực, hiệu quả, có tính lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, đoàn viên công đoàn và người lao động. Thời gian tổ chức các hoạt động từ tháng 5/2017 cho đến hết tháng 7/2017.

2. Tùy theo tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động có sự tham gia của đoàn viên công đoàn và người lao động như: phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát phản biện và tham vấn của tổ chức công đoàn đối với hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, huy động cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, phát động các đợt ra quân thu dọn vệ sinh nơi công cộng, tập huấn kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, trồng cây xanh, tổ chức mi1tting hưởng ứng ngày môi trường thế giới. 5/6/2017…

3. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các điển hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức công đoàn và người lao động.

4. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị, các trường học trong suốt thời gian tháng hành động (Kèm theo tài liệu tuyên truyền Ngày môi trường thế giới và tuần lễ biển, Hải đảo Việt Nam năm 2017.

5. Đối với công đoàn Giáo dục huyện có văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở các trường học căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,  phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư…

Kết thúc đợt hoạt động, kịp thời báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2017 Mẫu báo cáo kèm theo)  về Liên đoàn Lao động huyện  trước ngày 25/7/2017 để tổng hợp báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên;                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện ủy;

- UBND huyện;

- Ban Chính sách-Pháp luật LĐLĐ tỉnh;

- Các Ban: Dân vận, Tuyên giáo HU;

- Thường trực LĐLĐ huyện;

- Lưu VT.

                                                                                             Nguyễn Thành Tâm

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top