• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v trả lời ý kiến xin tách và thành lập CĐCS

Số hiệu văn bản: 08 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 08/02/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

       LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                        Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
 

              Số: 08 /LĐLĐ                                    Hàm Thuận Bắc, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

 V/v trả lời ý kiến xin tách

     và thành lập CĐCS

 

                             Kính gửi:

                                           - Chi bộ Phòng VH&TT huyện.

                                           - Lãnh đạo Phòng VHTT và Trung tâm VH-Thể thao huyện

                                           - Ban Chấp hành CĐCS Phòng VH&TT huyện.

 

 

Ngày 08/12/2016, Liên đoàn Lao động huyện có nhận Công văn số 37/CĐCS, ngày 07/12/2016 của Ban Chấp hành CĐCS Phòng VH&TT huyện đề nghị hướng dẫn tách, thành lập mới CĐCS. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện có ý kiến như sau:

 

1. Việc tách và thành lập mới CĐCS (từ chung 01 công đoàn cơ sở) là do nhu cầu, điều kiện, đặc thù của cơ sở để được thuận tiện trong sinh hoạt và hoạt động các phong trào của CĐCS. Song việc tách và thành lập mới phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Được Công đoàn cấp trên chấp thuận;

- Có chủ trương thống nhất của Chi bộ;

- Số lượng đoàn viên của mỗi CĐCS sau khi tách, thành lập mới phải đảm bảo đúng, đủ số lượng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định (từ 05 đoàn viên trở lên).

 

2. Về Ban chấp hành CĐCS, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định:

+ CĐCS có từ 05 đoàn viên đến dưới 10 đoàn viên, chỉ có 01 Chủ tịch.

+ CĐCS có từ 10 đoàn viên trở lên, tùy theo số lượng đoàn viên để cơ cấu Ban Chấp hành, nhưng ít nhất là 03 người.

 

3. Về tiêu chuẩn của Ban Chấp hành CĐCS, đặc biệt là vai trò Chủ tịch CĐCS theo quy định phải là lãnh đạo cấp phó cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở lên, nếu không cơ cấu được thì ít nhất cũng phải là cấp Chi ủy viên Chi bộ (trừ những đối tượng không được cơ cấu trong Ban Chấp hành CĐCS theo Điều lệ quy định). Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cơ cấu, chỉ định hoặc bầu chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở phù hợp, nhưng ít nhất phải là đảng viên.

 

4. Về quy trình, thủ tục tách và thành lập CĐCS được tiến hành như sau:

- Quy trình:

+ Ban Chấp hành CĐCS đương nhiệm tiến hành họp rà soát số lượng đoàn viên gắn với hình thành nhân sự Ban Chấp hành công đoàn mới của 02 CĐCS dự kiến tách và thành lập mới.

+ Trên cơ sở đó, trao đổi với lãnh đạo chuyên môn để được sự góp ý và đồng thuận.

+ Trình lãnh đạo Chi bộ để được sự thống nhất.

 

- Thủ tục tách, thành lập mới CĐCS:

+ Tờ trình của CĐCS đương nhiệm, có xác nhận của Chi bộ và cấp ủy ký, đóng dấu;

+ Danh sách đoàn viên, CNVCLĐ của 02 CĐCS dự kiến tách và thành lập mới;

+ Danh sách nhân sự BCH CĐCS của 02 CĐCS dự kiến tách, thành lập mới;    

+ Lý lịch trích ngang nhân sự BCH của 02 CĐCS dự kiến tách, thành lập mới;

+ Tên chính thức của 02 CĐCS sau khi thống nhất tách, thành lập mới.

 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu Ban Chấp hành CĐCS Phòng VH&TT huyện triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ huyện;

- Lưu VP.                                                             

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top