• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

Về việc vận động CNVCLĐ ủng hộ đóng góp Quỹ “ Vì người nghèo” và Quỹ ĐƠĐN năm 2017

Số hiệu văn bản: 21 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 05/4/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

              Số:  21 /LĐLĐ                          Hàm Thuận Bắc, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

     

   Về việc vận động CNVCLĐ ủng hộ đóng góp

Quỹ  “ Vì người nghèo” và Quỹ ĐƠĐN năm 2017

 

                                       Kính gửi:

                                                       - Công đoàn Giáo dục huyện

                                                       - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 62/LĐLĐ ngày 01/3/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh về vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017; Thông báo số 71/TB-BQL ngày 03/3/2017 của Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện về việc vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 và căn cứ Kế hoạch số 67/KH-BVĐ ngày 08/3/2017 của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Hàm Thuận Bắc về việc triển khai công tác vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” ở cấp huyện năm 2017.

 

Để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn huyện tích cực tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện năm 2017 đạt chỉ tiêu trước thời gian, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Các cấp công đoàn trong huyện triển khai thực hiện một số việc như sau:

 

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, để tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”của huyện đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra, nhằm góp phần giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội; đồnbg thời thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với người có công vơi cách mạng

2. Chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia ủng hộ trích một ngày lương (hoặc một ngày thu nhập) đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và một ngày lương (hoặc một ngày thu nhập) đóng góp vào Quỹ  “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện.

3. Công đoàn Giáo dục huyện (kịp thời có văn bản chỉ đạo Công đoàn cơ sở các Trường học) thuộc mình quản lý chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện đạt kết quả.

4. Số tiền vận động của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  đóng góp vào Q!ũy “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nộp vào địa chỉ cụ thể như sau

u Đối với Quỹ “Vì người nghèo” chia thành 03 đợt:

ª  Đơt 1: Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 10/6/2017 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

ª  Đơt 2: Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 15/9/2017 Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

ª  Đơt 3: Tập trung vào Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 18/11/2017 và kết thúc vào ngày 30/11/2017.

ª  Địa chỉ: nộp vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Hàm Thuận Bắc: Tài khoản Quỹ “Vì người nghèo”: 3761.0.1040603.91046, mã quan hệ ngân sách: 1040603, mã CTMT: 91046.

 

  u Đối với Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” triển khai vận động hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

ª  Nộp vào tài khoản: 3761.0.1074956.91011 tại Kho bạc nhà nước huyện Hàm Thuận Bắc  

 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu các cấp công đoàn nhanh chóng triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện sau khi hoàn thành./.

 

 

Nơi nhận:                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Huyện ủy;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH     

- UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” huyện;

- BQL Quỹ ĐƠĐN huyện;

- Ban Dân vận HU;

- Như trên;                                                                        Nguyễn Thành Tâm

- Lưu VT.                                                                                                         

                                                                                    

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top