• Phan Thiết 1
  • Phan Thiết 2
  • Phan Thiết 3
Văn Bản

Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018

Số hiệu văn bản: 05/CTr-LĐLĐ

Ngày ban hành: 29/9/2014

Người đăng: ldldphanthiet

Ngày đăng: 03/11/2014

File đính kèm: Chuong%20trinh%20PTDV-TLCDCS%202013%20-%202018.doc

Chi tiết

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do -Hạnh phúc

Số: 05/CTr-LĐLĐ Phan Thiết, ngày 29 tháng 9  năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018

---

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn thành phố Phan Thiết, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1- Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn trong việc đổi mới cách thức tiếp cận, vận động người lao động thành lập, gia nhập tổ chức công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XI).

2- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, biện pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn thành phố về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoạn 2013-2018.

3- Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu

Tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn nhằm thực hiện mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về vai trò của tổ chức công đoàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

2. Các chỉ tiêu thực hiện

- Phấn đấu đến năm 2018 thành phố có 10.000 đoàn viên.

- 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp sử dụng 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

- Hằng năm có 80 - 90% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đa dạng hoá phương thức phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Đổi mới cách thức tiếp cận, nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở.

Đổi mới quy trình vận động thành lập công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XI), theo hướng tăng cường sự chủ động tham gia của người lao động trong việc thành lập công đoàn cơ sở.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 theo mục tiêu và nội dung Chương trình

Tăng cường công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp và lao động thuộc địa bàn, lĩnh vực trực tiếp quản lý để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên của từng năm và cả nhiệm kỳ.

Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ hàng quý, 06 tháng và một năm phải tiến hành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và kịp thời bổ sung giải pháp thực hiện.

3. Tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy và sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt cần chủ động tham mưu cho Thành ủy trong lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

4. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn của công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá X).

Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp.

Rà soát thực trạng về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đổi mới  phương thức chỉ đạo hoạt động của công đoàn cơ sở theo hướng tăng cường sự hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên của Liên đoàn Lao động thành phố, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều trong tổ chức và hoạt động giữa công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở.

 5. Gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm

Đưa kết quả phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các công đoàn cơ sở.

Tăng cường đi cơ sở khảo sát các doanh nghiệp có đông CNLĐ, từ 30 lao động trở lên để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp này.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Liên đoàn Lao động thành phố

Định kỳ khảo sát, nắm chắc tình hình phát triển doanh nghiệp, công nhân lao động trên địa bàn và theo ngành, nghề; xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu được công đoàn cấp trên giao.

Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hỗ trợ của chính quyền, tạo nguồn lực cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chương trình.

Tăng cường hướng dẫn, tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động công đoàn.

Cử cán bộ công đoàn đến các đơn vị, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn; hướng dẫn người lao động tổ chức ban vận động thành lập công đoàn cơ sở; thẩm định, công nhận việc gia nhập công đoàn của người lao động và công nhận việc thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ CĐVN (khóa XI).

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Thực hiện quản lý đoàn viên và công đoàn cơ sở; gắn việc sơ, tổng kết thực hiện Chương trình vào các dịp sơ, tổng kết hoạt động công đoàn để đánh giá kết quả và bổ sung các giải pháp thực hiện; định kỳ báo cáo công đoàn cấp trên theo quy định.

2. Đối với công đoàn cơ sở

Nắm chắc số lao động làm việc trong đơn vị, doanh nghiệp, nhất là số lao động mới tuyển dụng; hàng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn. Những công đoàn cơ sở đông công nhân lao động, giao chỉ tiêu cho công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có) và tổ công đoàn.

Đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở; xác định những nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, làm cơ sở thuyết phục người lao động chưa là đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn.

Gắn việc tổ chức các hoạt động công đoàn với tuyên truyền nâng cao nhận thức người lao động về vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn; tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để sớm giải quyết những vướng mắc phát sinh; kịp thời báo cáo, phản ánh với Liên đoàn Lao động thành phố các vấn đề bức xúc, khó xử lý trong quan hệ lao động để có các giải pháp hỗ trợ.

Hàng năm xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở để báo cáo Công đoàn cấp trên giúp đỡ. Những công đoàn cơ sở có quy mô đông cán bộ từ tổ phó công đoàn trở lên, chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở. 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý đoàn viên, xây dựng sổ đoàn viên, cấp Thẻ đoàn viên và hướng dẫn quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn. Định kỳ thống kê, báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố về công tác tổ chức, đoàn viên và hoạt động của công đoàn cơ sở theo quy định.

Trên đây là Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 của công đoàn thành phố, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố giao cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai thực hiện chương trình đạt hiệu quả tốt. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố.

 

 

Nơi nhận:

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- BTC LĐLĐ tỉnh;

- Công đoàn Giáo dục Phan Thiết;

- CĐCS, Nghiệp đoàn trực thuộc;

- Lưu.

 

 

 

 

 

 

Võ Huy Luận

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top