• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Số hiệu văn bản: 15/KH-LĐLĐ

Ngày ban hành: 10/11/2014

Người đăng: ldldhamtan

Ngày đăng: 24/12/2014

File đính kèm: KH%20TO%20CHUC%20NGAY%20PHAP%20LUAT%20NUOC%20CHXHCNVN%202014.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 15/KH-LĐLĐ

 

Hàm Tân, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2014

 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ, ngày 26/9/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc “Tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Các Công đoàn cơ sở, Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức Ngày Pháp luật ở Công đoàn mình đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đặc biệt là tập trung triển khai Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ ngày 14/8/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền, tổ triển khai thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong  tình hình mới”.

3. Tạo sự đồng thuận, niềm tin, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

II. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Chủ đề Ngày Pháp luật:

“Công nhân, viên chức, lao động tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”;

- “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

- “Công nhân, viên chức, lao động gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;

- Các Công đoàn cơ sở tùy theo tình hình thực tế của Công đoàn mình tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các khẩu hiệu cho phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật.

III. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức:

1. Nội dung:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ ngày 14/8/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới”.

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 và Điều 10 Hiến pháp về tổ chức Công đoàn, Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn 2013 và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

2. Hình thức:

Các Công đoàn cơ sở, Công đoàn giáo dục huyện tùy theo tình hình của cơ quan, đơn vị mình tuyên truyền cho phù hợp cụ thể như sau:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tổ chức Công đoàn, Trung ương và địa phương về ý nghĩa Ngày Pháp luật, về các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật của địa phương, ngành, cơ sở.

- Tuyên truyền cổ động trực quan về ý nghĩa Ngày Pháp luật qua: pano, áp phích, tài liệu, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị triển khai, tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Tổng Liên đoàn …

- Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và được Bộ Tư pháp cụ thể hóa phát động trong toàn quốc.

3. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 bắt đầu từ 01/10/2014 đến hết 30/11/2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014.

IV. Tổ chức thực hiện

- Các Công đoàn cơ sở, Công đoàn Giáo dục triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo đúng tinh thần, nội dung của Kế hoạch này.

- Tùy theo đặc điểm của Công đoàn mình để có hình thức phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện đợt hoạt động về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

- Trong thời gian cao điểm từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014, đề nghị các Công đoàn cơ sở, Công đoàn Giáo dục lựa chọn một trong các nội dung khẩu hiệu để treo băng rôn tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp.

- Kết thúc thời gian tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hàm Tân yêu cầu các Công đoàn cơ sở, Công đoàn Giáo dục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện Hàm Tân để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các CĐCS, CĐGD huyện;

- Lưu VP.

 

 

Nguyễn Dương Duy Thanh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top