• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014

Số hiệu văn bản: 82/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành: 04/11/2014

Người đăng: ldldhamtan

Ngày đăng: 25/12/2014

File đính kèm: H%EF%BF%BD_ng%20d_n%20x%EF%BF%BDy%20d%EF%BF%BDng%20%20b%EF%BF%BDo%20c%EF%BF%BDo%20ho_t%20%EF%BF%BD_ng%20Cong%20%EF%BF%BDoan%202014.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 82/HD-LĐLĐ

“Hướng dẫn báo cáo tổng kết

hoạt động công đoàn năm 2014”

 

Hàm Tân, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:  CĐCS, CĐ Giáo dục trên địa bàn huyện.          

 

Thực hiện Hướng dẫn số 356/HD-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ngày 03/11/2014 về việc “Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014”; căn cứ các nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu CĐCS, Công đoàn Giáo dục trên địa bàn huyện xây dựng báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2015, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG:

- Nêu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của ngành, địa phương tác động trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

- Phản ánh về số lượng, chất lượng công nhân, viên chức, lao động của địa phương, ngành; tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình tranh chấp lao động, đình công; tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM  2014:

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động:

- Công tác phổ biến các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Công tác phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân, lao động ở những doanh nghiệp phải sắp xếp lại, phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn (nếu có).

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và việc thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

- Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16, năm 2014 với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao đông, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc ” .

- Kết quả vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; hoạt động hướng tới ngư dân, biển đảo.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn, việc tuyên truyền Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012; Hiến pháp năm 2013.

- Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014).

- Các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa”...

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu và 4 Chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh.

- Các hoạt động trong “Tháng công nhân” và các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.

- Thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động” theo Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh.

- Hoạt động của tổ tự quản trong công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.

- Công tác tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện các Chỉ thị 27-CT/TU, 30-CT/TU và 40-CT/TU của Tỉnh ủy.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa giao thông trong công nhân, viên chức, lao động.

- Công tác vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân, lao động.

3. Tổ chức các phong trào thi đua:

- Kết quả các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014).

- Công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện tổ chức phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà trọng tâm là “Xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

- Việc triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận năm 2015.

- Công tác khen thưởng trong các phong trào thi đua.

4. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn:

- Triển khai thực hiện  Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018” và Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.  Kết quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở  năm 2014.

- Việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

- Công tác chỉ đạo xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

5. Công tác nữ công:

- Công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” .

- Hoạt động nữ công trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; các hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong các bếp ăn tập thể.

- Công tác tham gia xây dựng và kiểm tra chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ.

- Công tác chăm lo cho con em công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan" trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

- Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

6. Công tác tài chính công đoàn:

- Tình hình thực hiện thu - chi, quản lý ngân sách công đoàn, nhất là việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tài chính công đoàn.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Việc trích nộp kinh phí công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 “Quy định chi tiết về tài chính công đoàn”.

7. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra:

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

10. Những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Liên đoàn Lao động huyện,  tỉnh:

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015:

Từ tình hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2014 và căn cứ vào Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện, 04 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình, các CĐCS, CĐ Giáo dục huyện xác định nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2015.

Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện trước ngày 28/11/2014, gửi kèm file văn bản tại địa chỉ hộp thư ldldhamtan@gmail.com . Riêng bảng số liệu thống kê (có biểu mẫu đính kèm) gửi về trước ngày 14/11/2014

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dương Duy Thanh

 

 

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

(Số liệu tính đến ngày 20/11/2014)

 

                                                             

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

I. Tình hình lao động

 

1. Lao động

 

 

 

1.    

 Tổng số lao động

người

2.220

 

2.    

- Trong đó: nữ

1.249

 

 

2. Việc làm

 

 

 

3.    

Số lao động thiếu việc làm

người

/

 

4.    

- Trong đó: nữ

 

 

 

3. Tiền lương

 

 

 

5.    

Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động

 đồng

3.200.000

 

 

        + Số người được tính

người

2.220

 

6.    

Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ lương người lao động

 đồng

 

 

 

4. Nhà ở

 

 

 

7.    

Số người được nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở

 người

/

 

8.    

Số người phải tự thuê nhà ở

 “

/

 

 

5. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

9.    

Số lao động được ký hợp đồng lao động

người

 

 

10.           

Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

người

 

 

 

6. Tranh chấp lao động tập thể, đình công

 

/

 

11.           

Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra

vụ

/

 

 

Nguyên nhân tranh chấp lao động tập thể, đình công:

 

/

 

12.     

      + Về quyền của người lao động

vụ

 

 

13.     

      + Về lợi ích của người lao động

 

 

14.     

      + Về quyền và lợi ích của người lao động

 

 

15.     

      + Về các nguyên nhân khác

 

 

 

7. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

 

/

 

16.           

Tổng số vụ tai nạn lao động

vụ

/

 

17.           

         Trong đó: Tai nạn lao động chết người

 

 

18.           

Số người bị tai nạn lao động

người

 

 

19.           

Số người chết vì tai nạn lao động

 

 

20.           

Số người bị mắc bệnh nghề nghiệp

 

 

 

8. Thoả ước lao động tập thể

 

 

 

21.           

Đơn vị có thoả ước lao động tập thể

   Đơn vị

01

 

22.           

Đơn vị không có thoả ước lao động tập thể

  Đơn vị

07

 

 

9. Thực hiện quy chế dân chủ

 

 

 

23.           

Đơn vị đã mở hội nghị người lao động / tổng số đơn vị phải tổ chức

   Đơn vị

06/08

 

24.           

Đơn vị đã mở hội nghị cán bộ, công chức/ tổng số đơn vị phải tổ chức

  Đơn vị

35/35

 

25.           

Đơn vị đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động/ tổng số đơn vị phải tổ chức

   Đơn vị

/

 

26.           

Đơn vị có kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân/ tổng số đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân

  Đơn vị

43/43

 

II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động

27.           

Số đoàn viên và người lao động có khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi (không tính các trường hợp được LĐLĐ tỉnh thăm)

người

81

 

28.           

Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi (không tính các trường hợp được LĐLĐ tỉnh thăm)

đồng

12.400.000

 

29.           

Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ

người

/

 

30.           

Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn cơ sở bảo vệ

người

/

 

III. Công tác thi đua

 

1. Sáng kiến kinh nghiệm

 

/

 

31.           

Số sáng kiến kinh nghiệm đã viết

sáng kiến

/

 

32.           

Số sáng kiến kinh nghiệm được công nhận

sáng kiến

 

 

33.           

Giá trị làm lợi

đồng

 

 

34.           

Tiền thưởng sáng kiến

đồng

 

 

 

2. Công trình, sản phẩm thi đua

 

 

 

35.           

Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận

 CT, SP

 

 

36.           

Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận

đồng

 

 

IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục

 

1. Tuyên truyền, giáo dục

 

 

 

37.           

Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn tổ chức (kể cả số cuộc do LĐLĐ tỉnh tổ chức)

cuộc

64

 

38.           

Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn

người

1.931

 

 

2. Văn hóa, thể thao

 

 

 

39.           

Số cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn chủ trì hoặc phối hợp tổ chức

cuộc

/

 

40.           

Số lượt người tham gia

người

/

 

 

3. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

 

 

 

41.           

Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

người

/

 

42.           

- Trong đó: nữ

người

/

 

 

4. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

 

/

 

43.           

Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho Đảng

người

58

 

44.           

Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng

người

41

 

V. Công tác nữ công

45.           

Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”cấp cơ sở

người

/

 

46.           

Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”cấp huyện, ngành

người

5

 

47.           

Số lượng ủy viên Ban nữ công quần chúng cơ sở

người

32

 

VI. Đoàn viên, cán bộ công đoàn

48.           

Tổng số đoàn viên công đoàn

người

2.011

 

49.           

- Trong đó : nữ

người

1.128

 

50.           

Số cán bộ công đoàn chuyên trách

người

2

 

51.           

- Trong đó : nữ

người

1

 

52.           

Số cán bộ công đoàn không chuyên trách

người

228

 

53.           

- Trong đó : nữ

người

92

 

VII. Kết quả xếp loại CĐCS, NĐ (sau đây gọi chung là CĐCS)

54.           

Tổng số CĐCS, NĐ đủ điều kiện xếp loại/ tổng số

CĐCS

43/43

 

55.           

Số CĐCS vững mạnh xuất sắc

CĐCS

 

 

56.           

Số CĐCS vững mạnh

CĐCS

 

 

57.           

Số CĐCS loại khá

CĐCS

 

 

58.           

Số CĐCS loại trung bình

CĐCS

 

 

59.           

Số CĐCS loại yếu

CĐCS

 

 

60.           

Số CĐCS không xếp loại

CĐCS

 

 

     VIII. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn do công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện

 

 

 

61.           

Số lớp tập huấn đã tổ chức

Lớp

02

 

62.           

Tổng số lượt cán bộ công đoàn tham dự

Lượt

214

 

63.           

Tổng số kinh phí tập huấn

Đồng

 

 

 

Đề xuất, kiến nghị:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 

  Ngày         tháng       năm 2014
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top