• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quí IV năm 2014

Số hiệu văn bản: 79/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành: 20/10/2014

Người đăng: ldldhamtan

Ngày đăng: 25/12/2014

File đính kèm: HUONG%20DAN%20TUYEN%20TRUYEN%20QUY%20IV.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 79/HD-LĐLĐ

 

Hàm Tân, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quí IV năm 2014

--------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-LĐLĐ ngày 09/10/2014, Hướng dẫn số 347/ LĐLĐ – CSPL ngày 24/10/ 2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh và hướng dẫn số 88-HD/BTHU, ngày 10/10/2014 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý IV năm 2014 cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thông qua các ngày lễ, kỷ niệm quý IV nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối xây dựng đất nước của Đảng, nhằm giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. 

- Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày kỷ niệm; biểu dương gương người tốt, việc tốt, mô hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh  của địa phương.

- Các hoạt động tuyên truyền cần đa dạng về hình thức, nội dung thiết thực; lồng ghép tuyên truyền các ngày kỷ niệm với tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, đoàn thể, địa phương; tuyên truyền thực hiện Hiến pháp, các chỉ thị, nghị quyết… của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, có công với cách mạng, người nghèo và bà con dân tộc thiểu số.

  II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Các ngày kỷ niệm truyền thống:

84 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2014); 84 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2014); 58 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2014); 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2014); 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2014), 53 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2014) thuộc năm lẻ, vì vậy thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/ 2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 24/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015”.

Tập trung tuyên truyền về sự ra đời, phát triển của ngành, đoàn thể có ngày kỷ niệm; khẳng định và tôn vinh công lao, sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đã làm nên lịch sử vẻ vang của ngành, đoàn thể góp phần tô thắm lịch sử cách mạng Việt Nam; kết quả phối hợp hoạt động giữa các địa phương, ngành, đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới; biểu dương gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, điển hình, mô hình tiên tiến, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.  

2. Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930  - 18/11/2014):

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong lịch sử cách mạng Việt Nam; những bài học lớn về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông- trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian qua; phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (2014 - 2019), gắn với tuyên truyền việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11):

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11; thành tựu phát triển của ngành giáo dục - đào tạo Hàm Tân trong thời gian qua, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện trong thời gian đến.

- Tuyên truyền tôn vinh vai trò, trọng trách to lớn và vị trí cao quý của Nhà giáo trong sự nghiệp “trồng người”; giới thiệu, tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân Nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, nêu gương tốt trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc; những chính sách ưu tiên và sự quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền các địa phương.

4. Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2014):

Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, quá trình hình thành và phát triển Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tôn vinh sự cống hiến và gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Hàm Tân trong các thời kỳ cách mạng; bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; nhiệm vụ, trách nhiệm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Tân.

5. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2014).

Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống yêu nước của dân tộc ta, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, truyền thống vẻ vang qua 70 năm xây dựng – chiến đấu - trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng địa phương.

Khơi dậu niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ dám nghĩ, dám làm, đoàn kết năng động, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các Công đoàn cơ sở, CĐ Giáo dục trên địa bàn Huyện phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, đơn vị mình; gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; định kỳ báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động Huyện.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2014)!

2- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)!

3- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014), 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2014)!

4- Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Tân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014!

5- Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Tân quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

6- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; (báo cáo)

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy; (báo cáo)

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

- Ban Dân vận huyện uỷ;

- Các CĐCS, CĐ giáo dục huyện;

- Lưu Vp.

 

 

 

Nguyễn Dương Duy Thanh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top