• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

Hướng dẫn phân loại Ủy ban kiểm của công đoàn

Số hiệu văn bản: 83/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành: 04/11/2014

Người đăng: ldldhamtan

Ngày đăng: 25/12/2014

File đính kèm: H%EF%BF%BD_NG%20D_N%20PHAN%20LOAI%20UBKT%20CUOI%20NAM.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 83/HD-LĐLĐ

Về xây dựng bảng chấm điểm

UBKT CĐCS và cấp trên cơ sở

 

Hàm Tân, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

 

 

HƯỚNG DẪN

PHÂN LOẠI ỦY BAN KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN

 

Căn cứ vào hướng dẫn số 52/HD-UBKT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh về việc xây dựng bảng chấm điểm UBKT công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở.

Để làm cơ sở đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Huyện hướng dẫn thực hiện việc xây dựng bảng chấm điểm UBKT công đoàn cơ sở cụ thể như sau: 

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1/ Mục đích của việc phân loại:

- Phân loại Ủy ban Kiểm tra nhằm đánh giá thực chất tình hình tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở trong một năm.

- Thông qua việc phân loại, giúp Ủy ban Kiểm tra của công đoàn cơ sở rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra.

2/ Yêu cầu của phân loại:

Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra của Công đoàn cơ sở tự đánh giá phân loại vào dịp cuối năm. Thực hiện việc phân loại phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp kiểm tra xem xét, thẩm định việc phân loại của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp dưới.

3/ Phạm vi, đối tượng phân loại:

- Đối tượng phân loại: Ủy ban Kiểm tra của công đoàn cơ sở.

- Phạm vi áp dụng: Ủy ban Kiểm tra công đoàn công đoàn cơ sở, những CĐCS có dưới 30 đoàn viên, chỉ có 01 ủy viên UBKT phụ trách công tác kiểm tra thì không phân loại theo hướng dẫn này nhưng hàng năm BCH CĐCS vẫn tự đánh giá về công tác kiểm tra tại Công đoàn cấp mình. 

II/ TIÊU CHUẨN, CÁCH CHO ĐIỂM TỪNG TIÊU CHUẨN:

1/ Tiêu chuẩn để đánh giá phân loại:

Tiêu chuẩn 1: Về tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm tra;

Tiêu chuẩn 2: Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới;

Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức,cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn;

Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới;

Tiêu chuẩn 5: Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ theo quy định của pháp luật.

2/ Thang điểm:

Thang điểm để chấm điểm là 100 điểm

(có tiêu chuẩn và thang điểm kèm theo).

3/ Cách chấm điểm từng tiêu chuẩn:

3.1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và thang điểm, tập thể Ủy ban Kiểm tra tự đánh giá, chấm điểm đối với từng nội dung tiêu chuẩn, nếu thực hiện tốt, có hiệu quả thiết thực thì có thể chấm điểm đạt tối đa so với điểm chuẩn, nếu thực hiện chưa tốt thì tùy từng nội dung của tiêu chuẩn để chấm điểm, tương ứng với kết quả thực hiện (ngoại trừ một số nội dung quy định tại điểm 3.2).

3.2. Trường hợp vì lý do khách quan không thuộc trách nhiệm phải thực hiện nội dung tiêu chuẩn như: Cả năm không có dấu hiệu vi phạm (đối với tiêu chuẩn 3), không có khiếu nại tố cáo (đối với tiêu chuẩn 5), công đoàn cơ sở không có đơn vị cấp dưới để kiểm tra thì vẫn được chấm điểm tối đa theo điểm chuẩn của nội dung tiêu chuẩn đó. 

III/ PHÂN LOẠI:

1/ Thời gian làm căn cứ thực hiện phân loại:

Thời gian hoạt động của Ủy ban Kiểm tra làm căn cứ thực hiện phân loại là một năm (12 tháng). Trường hợp tính đến 12 tháng trong một năm, Ủy ban kiểm tra mới tổ chức hoạt động từ 9 tháng trở lên thì cũng được tính là một năm để phân loại. Đối với Ủy ban Kiểm tra nơi được bầu lại chưa đủ 9 tháng thì được kế thừa thời gian hoạt động trước đó trong năm của Ủy ban Kiểm tra khóa trước tính vào thời gian hoạt động để phân loại.

2/ Phân loại:

Trên cơ sở tổng số điểm đạt được của các tiêu chuẩn, tập thể Ủy ban Kiểm tra tự xếp loại vào một trong 5 loại Ủy ban Kiểm tra: xuất sắc, tốt, khá,  trung bình và yếu.

a. Tổng số 5 tiêu chuẩn: đạt 96 điểm trở lên, xếp UBKT đạt loại xuất sắc.

b. Tổng số 5 tiêu chuẩn: đạt 90 đến 95 điểm , xếp UBKT đạt loại tốt.

c. Tổng số 5 tiêu chuẩn: đạt 70 đến 89 điểm , xếp UBKT đạt loại khá.

d. Tổng số 5 tiêu chuẩn: đạt 50 đến 69 điểm, xếp UBKT đạt loại trung bình.

e. Tổng số 5 tiêu chuẩn: đạt dưới 50 điểm, xếp UBKT đạt loại yếu.

Nếu đã có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra cơ sở sau đó bị phát hiện có vi phạm về nội dung và thời điểm đã được kiểm tra thì Ủy ban kiểm tra tự xếp loại yếu kém.

Trên đây là hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Huyện Hàm Tân về việc phân loại UBKT công đoàn cơ sở. Đề nghị UBKT các công đoàn cơ sở, CĐ Giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện chấm điểm phân loại của năm 2014. Và gởi về Liên đoàn Lao động Huyện trước ngày 21/11/2014. (Nếu sau thời gian này CĐCS nào không gửi xem như không xếp loại hoạt động UBKT CĐCS của năm 2014)./.

 

  TM. ỦY BAN KIỂM TRA
Nơi nhận: CHỦ NHIỆM

- UBKT LĐLĐ tỉnh;

- Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện;

- CĐCS, CĐ Giáo dục;

-Lưu VP.

 

 

 

 

 

Trần Công Hoàng

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top