• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

KẾ HOẠCH Tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn”

Số hiệu văn bản: 18/KH-CĐVC

Ngày ban hành: 04/8/2017

Người đăng: cdvc

Ngày đăng: 09/08/2017

File đính kèm: KH%20tuyen%20truyen%20ve%20CD%20vi%20loi%20ich%20doan%20vien.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              

     Số:  18/KH-CĐVC

     Bình Thuận, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn”

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-TLĐ ngày 02/8/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn”; Ban Thường vụ CĐVC tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng về vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi nâng cao đời sống cho đoàn viên và người lao động thông qua việc ký kết với các đối tác để đưa các sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi đến với đoàn viên, người lao động; từ đó nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chính quyền và trong xã hội, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của chuyên môn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn vì lợi ích đoàn viên và phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên.

2.     Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên. Trong đó chú ý làm rõ những lợi ích ưu việt, khác biệt giữa đoàn viên công đoàn và người lao động; những lợi ích mà đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ các thiết chế công đoàn.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với Hướng dẫn số 284/HD-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

3.    Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

II.     NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1.     Nội dung

- Tuyên truyền về việc các cấp công đoàn tổ chức ký kết với các đối tác đem lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động; các sản phẩm, dịch vụ mà các đối tác cam kết có giá ưu đãi riêng đối với đoàn viên;

- Những lợi ích mà đoàn viên, công nhân lao động được thụ hưởng từ các thiết chế của Công đoàn;

- Những mô hình hay, cách làm tốt trong chăm lo lợi ích đoàn viên, đem lại phúc lợi tốt hơn, xây dựng thiết chế Công đoàn; sự vào cuộc của các cấp ủy, các ngành góp phần thúc đẩy việc xây dựng các thiết chế của Công đoàn (nhà ở, nhà trẻ, siêu thị các công trình văn hóa thể thao).

2.    Thời gian thực hiện: giai đoạn 1, thực hiện tuyên truyền từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2018.

III.   HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Trên Website Công đoàn Bình Thuận, Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

- Tăng cường nhiều bài viết về nội dung “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và  “Thiết chế Công đoàn” trên Website Công đoàn Bình Thuận.

- Phối hợp với phóng viên báo, đài xây dựng, thực hiện các bài viết, phóng sự về nội dung “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn”.

2. Sản phẩm truyền thông điện tử, video

- Sử dụng video hoạt họa, infographic 2D khoảng 01 phút về những lợi ích khi là đoàn viên công đoàn; những thụ hưởng của đoàn viên, công nhân lao động từ các thiết chế công đoàn, video - radio do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thiết kế.

- Tham gia kết nối, tương tác, chia sẻ để lan tỏa Trang Fanpage Công đoàn Việt Nam.

3. Truyền thông lồng ghép

Lồng ghép tuyên truyền nội dung “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” trong các hội thảo; hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động…

 

IV.  KINH PHÍ

Căn cứ vào các nhiệm vụ tuyên truyền chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích của đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn” của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện đạt hiệu quả, theo đúng yêu cầu./.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CĐCS trực thuộc (qua mail);

-Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

-Lưu: VT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Trần Ngọc Phúc

 

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top