• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Số hiệu văn bản: 12/KH-CĐVC

Ngày ban hành: 04/4/2017

Người đăng: cdvc

Ngày đăng: 10/08/2017

File đính kèm: K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%202018-2023.doc

Chi tiết

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

 

CỘNG HÒA X Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                     Số:  12 /KH-CĐVC

 

      Bình Thuận, ngày 04 tháng 4 năm 2017

 

         

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

-----

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 15/03/2017 của BTV Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023; Công văn số 407- CV/ĐUK ngày 15/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội như sau:

Phương châm của đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào phong trào phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm tập hợp rộng rãi cán bộ, đoàn viên, lao động vào tổ chức công đoàn.

2. Đại hội công đoàn có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng phong trào thi đua  và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cấp mình, Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ qua; chỉ rõ yếu kém, tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

3. Thông qua đại hội công đoàn để lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn; thật sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cán bộ, lao động; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

4. Đại hội Công đoàn phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của cán bộ, đoàn viên, lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, đảm bảo tiến độ thời gian và tiết kiệm kinh phí.

 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

1. Nội dung đại hội công đoàn

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội công đoàn cấp trên và tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên theo quyết định phân bổ đại biểu của công đoàn cấp trên.

- Đề xuất, kiến nghị với Đảng, chuyên môn về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

2. Phương thức tiến hành

2.1.Tổ chức công đoàn đã hết nhiệm kỳ thì tiến hành đại hội theo các nội dung nêu trên. Tổ chức công đoàn chưa hết nhiệm kỳ hoặc đã quá nhiệm kỳ thời gian thì được phép rút ngắn hoặc kéo dài để phù hợp với tiến độ đại hội công đoàn cấp trên nhưng không quá 12 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 1 lần và không quá 6 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm 2 lần.

2.2. Các trường hợp không đủ điều kiện rút ngắn hoặc kéo dài theo điểm 2.1, thì tổ chức hội nghị công đoàn để đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

3. Quy định thời gian đại hội công đoàn các cấp

3.1. Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thời gian đại hội không quá 01 ngày, hoàn thành trong quý III/2017

3.2. Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thời gian đại hội không quá 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 31/01/2018.         

 * Lưu ý: Công đoàn cấp trên trực tiếp không được tổ chức đại hội khi còn CĐCS, hay CĐCS TV trực thuộc chưa tổ chức xong đại hội, trừ những trường hợp đặc biệt phải được sự  đồng ý của Ban Thường vụ công đoàn cấp trên.

4. Một số yêu cầu khác

4.1. Báo cáo trình đại hội

- Báo cáo trình đại hội cần xây dựng ngắn gọn, có phụ lục số liệu về kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua để đại biểu theo dõi phân tích, đánh giá những kết quả triển khai thực hiện các Chương trình của Công đoàn Viên chức tỉnh; phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra các bài học kinh nghiệm.

- Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới cần phải bám sát vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên; trong đó, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và những vấn đề mà đoàn viên đang quan tâm đó là đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

4.2. Thảo luận tại đại hội

- Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới.

- Đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn cho phù hợp với từng loại hình tổ chức.

- Bổ sung những nội dung quan trọng cần được tổ chức công đoàn quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

- Khuyến khích việc đối thoại, trả lời các đề xuất, kiến nghị tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm tại đại hội.

- Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  ĐẠI HỘI

1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội

- Công đoàn Viên chức tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc toàn bộ công việc chuẩn bị cho đại hội cấp mình trên tinh thần tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

- Công đoàn Viên chức tỉnh thành lập 02 tiểu ban để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội tại cấp mình: Tiểu ban nội dung và nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và tổ chức, phục vụ đại hội.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành công đoàn các cấp (có hướng dẫn riêng cụ thể)

3. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên

3.1. Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định, tối đa như sau:

- Công đoàn cơ sở có dưới 150 đoàn viên: Tổ chức Đại hội toàn thể đoàn viên. Trường hợp có nhiều khó khăn, hoạt động phân tán, lưu động không tổ chức được Đại hội toàn thể đoàn viên thì có văn bản trước 45 ngày (so với ngày dự kiến tổ chức Đại hội) xin tổ chức Đại hội Đại biểu và được BTV CĐVC tỉnh đồng ý.

- Công đoàn cơ sở, CĐCS thành viên có có từ 150 đoàn viên trở lên thì tổ chức Đại hội đại biểu, tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội không quá 150 đại biểu.

- Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh không quá 200 đại biểu.

- Số lượng đại biểu chỉ định trong đại hội (nếu có) chiếm tỷ lệ không quá 3%  tổng số đại biểu chính thức được triệu tập.

- Trường hợp đặc biệt, các CĐCS nếu cần phải tăng thêm số lượng đại biểu chính thức phải được Công đoàn cấp trên xem xét đồng ý, nhưng số lượng đại biểu tăng thêm cũng không vượt quá 10% so với quy định trên.

3.2. Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngoài ra cần chú ý một số vấn đề sau đây:

- Đại biểu đi dự đại hội cấp trên được bầu theo số lượng phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội.

- Phải lựa chọn những đại biểu là cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, có năng lực tiêu biểu cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, cho trí tuệ của tập thể đoàn viên, CNVCLĐ; có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các nghị quyết và sự thành công của đại hội.

- Cần có cơ cấu hợp lý theo đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, chú ý đoàn viên trực tiếp sản xuất, đại biểu là nữ.

4. Đại biểu là khách mời

  Số lượng đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội. Trường hợp đại biểu khách mời vượt quá số lượng quy định phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.

5. Kinh phí tổ chức đại hội

- Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy và cơ quan chuyên môn cùng cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Chế độ chi đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn. Kinh phí chi đại hội công đoàn cơ sở do ban chấp hành công đoàn cấp cơ sở quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Công văn của BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch của BTV CĐVC tỉnh về nội dung tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở.

3. Để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ chọn một số CĐCS để  để tổ chức đại hội điểm (có hướng dẫn cụ thể sau).

4. Văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan của Liên đoàn Lao động tỉnh, tham mưu văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự đại hội và các công tác khác có liên quan đến việc chuẩn bị tiến hành đại hội công đoàn; đồng thời có trách nhiệm tổng hợp tình hình tiến độ đại hội, báo cáo ban thường vụ và Thường trực CĐVC tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

5. Sau đại hội, công đoàn cơ sở phải có trách nhiệm báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp để được công nhận kết quả bầu cử theo đúng quy định tại điểm 11.6 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

6. Quá trình chuẩn bị đại hội là trách nhiệm của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn phải báo cáo cấp ủy đảng. Tranh thủ sự giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của chủ doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đại diện người sử dụng lao động có sự phối hợp để trả lời giải đáp các kiến nghị của đoàn viên tại đại hội công đoàn.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 ./.

 

 

Nơi nhận:                       

- TT.LĐLĐ tỉnh;

- TT. Đảng ủy Khối CCQ tỉnh;

- TT. Đảng ủy Khối DN;

- Các Cấp ủy cơ sở;

- BTV CĐVC tỉnh;

- Các CĐCS (mail,Vb giấy);

- Lưu: VT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Phúc

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top