• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Số hiệu văn bản: 14/KH-CĐVC

Ngày ban hành: 14/4/2017

Người đăng: cdvc

Ngày đăng: 10/08/2017

File đính kèm: chuyende2017HCM.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH  BÌNH THUẬN

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 Số: 14/KH - CĐVC

 

 Bình Thuận, ngày  14  tháng  4  năm 2017

       

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị,

 đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa

 

 
 

 

 

 

            Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ, ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ về việc triển khai chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Các công đoàn cơ sở tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của công đoàn cơ sở, của mỗi cán bộ, đoàn viên, lao động.

- Học tập chuyên đề năm 2017 là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          2. Yêu cầu

          - Việc “học tập” phải gắn liền với việc “làm theo” nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đoàn viên, lao động; đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm để tập trung giải quyết có hiệu quả.

          - Các công đoàn cơ sở nắm vững Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa sát hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, dễ làm, dễ nhớ, tránh hình thức.

          II. NỘI DUNG CHỦ YẾU TẬP TRUNG THỰC HIỆN

          1. Các nội dung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai trong toàn khóa:

          1.1. Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

          1.2. Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

          1.3. Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

          1.4. Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

          1.5. Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

          2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nội dung chủ yếu của Chuyên đề năm 2017

          2.1. Đối tượng và nơi học tập

          - Tất cả đảng viên đều phải tham gia học tập tại chi bộ nơi mình sinh hoạt.

          - Cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức chưa là đảng viên được cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, sinh hoạt đảm bảo yêu cầu (có thể học tập chung với đảng viên tại chi bộ nếu điều kiện thuận lợi).

          2.2. Nội dung học tập, sinh hoạt

          - Tổ chức học tập, sinh hoạt sâu kỹ, đầy đủ cả 02 phần của tập sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017).

          - Tài liệu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cấp kinh phí để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mua cấp cho tất cả các chi bộ trong toàn tỉnh. Các công đoàn cơ sở dùng chung tài liệu của cấp ủy Đảng.

          2.3. Thời gian học tập, sinh hoạt

          - Công đoàn các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  tổ chức học tập toàn văn Chuyên đề 2017, hoàn thành chậm nhất ngày 20/4/2017.

          - Định kỳ trong sinh hoạt hàng tháng, lựa chọn những nội dung, những vấn đề có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị để tổ chức tiếp tục sinh hoạt, thảo luận sâu kỹ và liên hệ với kết quả đăng ký làm theo của tập thể và các cá nhân, các gương tiên tiến, điển hình trên lĩnh vực này.

          3. Xây dựng kế hoạch của tập thể và đăng ký làm theo của cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên, năm 2017

          3.1. Đối với tập thể

           Sau khi tổ chức học tập, các công đoàn cơ sở tham mưu cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2017, nội dung chủ yếu là bám sát 05 nhiệm vụ được nêu tại phần thứ hai của tập tài liệu để cụ thể hóa cho thật sát hợp, thảo luận thống nhất để cùng nhau thực hiện. Phấn đấu hoàn thành cuối tháng 4/2017.

          3.2. Đối với cá nhân

          - Sau khi học tập quán triệt chung về Chuyên đề năm 2017, những người đứng đầu xây dựng và đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện; cán bộ, đảng viên xây dựng và đăng ký kế hoạch cá nhân tự giác thực hiện theo sự chỉ đạo chung của cấp ủy đảng và cơ quan, đơn vị.

          - Việc đăng ký hoàn thành chậm nhất đến cuối tháng 4/2017.

          - Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đoàn viên hàng năm.

          4. Tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2017

          Tùy theo tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị có hình thức phổ biến, tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tất cả cán bộ, đoàn viên, lao động về các nội dung chuyên đề năm 2017.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tùy theo đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị các CĐCS tham mưu phần việc thực hiện của CĐCS  trong kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy hoặc xây dựng riêng kế hoạch cho CĐCS đảm bảo đúng nội dung, mục đích và yêu cầu đặt ra.

          2. Gửi kế hoạch của cấp ủy (có phần việc của CĐCS) hoặc kế hoạch của CĐCS (nếu xây dựng riêng) về CĐVC tỉnh trước 30/4/2017.

3. Trước 15/11 gửi báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy (có phần kết quả thực hiện của CĐCS) hoặc báo cáo của CĐCS (nếu xây dựng riêng) về CĐVC tỉnh để tổng họp báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh./.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

- LĐLĐ tỉnh (Ban TG);

- Đảng ủy khối các CQ tỉnh;

- CĐCS trực thuộc (qua mail);

- Lưu: VT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                     Trần Ngọc Phúc

 

 

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top