• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần III, nhiệm kỳ 2018-2023

Số hiệu văn bản: 16/KH-CĐVC

Ngày ban hành: 04/7/2017

Người đăng: cdvc

Ngày đăng: 10/08/2017

File đính kèm: KH%20g%C3%B3p%20%C3%BD%20v%C4%83n%20ki%E1%BB%87n.doc

Chi tiết

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/KH-CĐVC

 

Bình Thuận, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội Đại biểu

Công đoàn Viên chức tỉnh lần III, nhiệm kỳ 2018-2023

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-CĐVC ngày 12/5/2017 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh về việc tổ chức Đại hội CĐCS hết nhiệm kỳ tiến tới Đại hội lần thứ III CĐVC tỉnh Bình Thuận. Để chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội, BTV CĐVC tỉnh xây dựng kế hoạch lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội. Cụ thể như sau:

A. VỀ NỘI DUNG

I. Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ II và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ III của Công đoàn Viên chức tỉnh.

1. Về đánh giá tổng kết nhiệm kỳ II (2010 – 2017)

- Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ; kết quả chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện; công tác tuyên truyền giáo dục; kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong CBCCVC-LĐ; Công tác phát triển đoàn viên, tổ chức và xây dựng CĐCS VM, công tác tham gia xây dựng đảng; các kết quả khác trong nhiệm kỳ qua, dự thảo nêu đã đầy đủ và phù hợp chưa? cần thêm bớt, bổ sung vấn đề gì?

          - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ II? Có chỉ tiêu nào cần phải minh họa thêm không?

          - Về hạn chế, nguyên nhân những tồn tại, thiếu sót đúng và đầy đủ chưa? Nguyên nhân nào là chủ yếu nhất? Có cần bổ sung thêm ý nào ?

-Về bài học kinh nghiệm: đã đủ và chính xác chưa? Cần bổ sung thêm ý nào.

2. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

          - Mục tiêu, phương hướng chung, khẩu hiệu hành động dự thảo nêu đã đầy đủ chưa, cần thêm bớt ý nào?

- Chỉ tiêu đề ra phù hợp chưa? (cao, thấp?) có khả năng thực hiện không?  Cần bổ sung thêm chỉ tiêu nào nữa?

- Các nhiệm vụ và các giải pháp đề ra trong dự thảo đã đầy đủ chưa? Cần bổ sung thêm những nội dung và giải pháp nào để thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

          - Những vấn đề cơ sở cần kiến nghị đề xuất?

II. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa II: Tham gia góp ý các nội dung sau:

- Về những mặt được, mặt hạn chế, tồn tại nguyên nhân của BCH -  BTV trong nhiệm kỳ qua đã nêu đầy đủ chưa, cần bổ sung vấn đề gì không?

- Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã sát và đúng thực tiễn chưa, nguyên nhân nào là trọng tâm?

          B. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

I. Thành phần

+ Thường trực CĐVC tỉnh qua các thời kỳ;

+ Nguyên UV. BTV CĐVC tỉnh nhiệm kỳ II;

+ Các đồng chí là BCH, UBKT CĐVC tỉnh khóa II;

+ Đối với công đoàn cơ sở tổ chức đại hội toàn thể: Tất cả đoàn viên

+ Đối với công đoàn cơ sở tổ chức đại hội đại biểu: Cán bộ, đoàn viên là đại biểu chính thức dự đại hội.

II. Thời gian

 - Thường trực CĐVC tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là UV. BTV CĐVC tỉnh nhiệm kỳ II hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2017

- Các công đoàn cơ sở hoàn thành chậm nhất ngày 05/10/2017

- Các đồng chí là BCH, UBKT CĐVC tỉnh khóa II hoàn thành chậm nhất ngày 15/11/2017.

III. Hình thức góp ý kiến

- Đối với các đồng chí là Thường trực CĐVC tỉnh các thời kỳ, các đồng chí nguyên là UV. BTV CĐVC tỉnh nhiệm kỳ II: Góp ý kiến trực tiếp vào văn kiện và gửi về VP CĐVC tỉnh.

- Các công đoàn cơ sở: Sau khi có ý kiến đóng góp Ban chấp hành các công đoàn cơ sở tổng hợp, trình ra Đại hội cấp mình để thông qua và gửi về CĐVC tỉnh sau khi Đại hội xong.

- Các đồng chí là BCH, UBKT CĐVC tỉnh khóa II: Tham gia góp ý tại các cuộc họp của BCH.

- Đối với đóng góp văn kiện công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn Việt Nam khi nào có hướng dẫn, BTV CĐVC tỉnh sẽ hướng dẫn cụ thể sau.

 

Trên đây là Kế hoạch tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần III, BTV CĐVC tỉnh đề nghị BCH các công đoàn cơ sở chủ động có kế hoạch triển khai đảm bảo đúng tinh thần, thời gian theo kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

- TT. LĐLĐ tỉnh;

- CĐCS trực thuộc (qua mail);

- Lưu: VT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Phúc

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top