• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Báo cáo tự kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Số hiệu văn bản: 70/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành: 06/5/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 21/08/2014

File đính kèm: BC%20Ph_ng%20Ch_ng%20Tham%20Nh_ng%2C%20th_c%20h%EF%BF%BDnh%20ti_t%20ki_m%20ch_ng%20l_ng%20ph%EF%BF%BD.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LA GI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 70/BC-LĐLĐ

 

La Gi, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

BÁO CÁO

Tự kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, thực hành

tiết kiệm chống lãng phí

           

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 20/03/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Chương trình hành động số 14-NQ/TU ngày 8/10/2012 của Thị ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01/10/2012; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 8/01/2013 và Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy.

I. Về thực hiện chương trình số 14-NQ/TU của thị ủy và Kế hoạch số 45- KH/TU của Tỉnh ủy.

- Qua tiếp thu Chương trình hành động số 14 của Thị ủy và các Chỉ thị của Tỉnh ủy, cơ quan, chi bộ LĐLĐ thị xã đã tổ chức quán triệt đầy đủ trong hệ thống cán bộ CĐCS các cấp và tại chi bộ, cơ quan.

- Việc lồng ghép quán triệt và tổ chức thực hiện thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo định kỳ hàng năm phối hợp với UBND thị xã ký kết văn bản Liên tịch hướng dẫn tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện QCDC như Nghị định 71/CP, Nghị định 60/CP, có 100% cơ quan, đơn vị HCSN thực hiện QCDC, 50% doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện mở hội nghị CBCC và người lao động, đặc biệt trong tháng 5/2014 tổ chức đối thoại tại đơn vị Cty TNHH HT Thế Kỷ 21 về thực hiện Nghị định 60/CP.

- Kết quả công tác tại cơ quan, chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm là năm thứ 4 được tỉnh đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đảng viên được xét công nhận sáng kiến năm 2013.

- Công tác phòng ngừa về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan luôn được quan tâm thực hiện, được UBKT LĐLĐ tỉnh về kiểm tra công tác thu, chi tài chính và chấp hành điều lệ năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.

- Qua tiếp thu các văn bản do Trung Ương ban hành về công tác phòng chống tham nhũng có quán triệt trong sinh hoạt chi bộ ở phiên họp định kỳ tháng 3 năm 2014, 2 đồng chí trưởng và phó có làm kê khai tài sản nộp cho Thanh tra Nhà nước Thị xã và ban Tổ chức Thị ủy.

- Cơ quan, chi bộ có tự kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng như rà soát chế độ chi tiêu theo quy chế, có chỉnh sửa định kỳ trong tháng 4/2014, báo cáo về LĐLĐ tỉnh để chỉnh sửa.

- Cơ quan LĐLĐ thị xã được giao nhiệm vụ là bộ phận thường trực tham mưu cho ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp thị xã, thực hiện cuốc vận động “ Cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” thông qua cuộc vận động gắn nhiều phong trào xanh, sạch, đẹp. Cuộc vận động Người công chức trung thành sáng tạo, tận tụy gương mẫu, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức.

- Nhìn chung đa phần cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức lao động có chuyển biến trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

- Cơ quan LĐLĐ thị xã có UBKT về tổ chức công đoàn, định kỳ hàng năm đều có xây dựng kế hoạch đi cơ sở kiểm tra 20% tổng số công đoàn cơ sở, số lượng đơn vị được đi kiểm tra hàng năm đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu hoạt động kiểm tra về chấp hành điều lệ và thu, chi kinh phí công đoàn các cấp.

- Vai trò giám sát của tổ chức công đoàn các cấp đã phát huy chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động giám sát trong phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên qua thực tế vẫn còn một số cơ quan, đơn vị có xảy ra vi phạm phải xử lý hành chính, hình sự gây ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

II. Về Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Việc chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các Nghị định số 59/NĐ- CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/NĐ- CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 90- NĐ/CP ngày 08/8/2013 về trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

- Nhận thức của cán bộ, đoàn viên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đoàn viên phòng chống tham nhũng, lãng phí. Có mặt chuyển biến khá tốt, từng cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, trong sinh hoạt như điện, nước, hành chính…nhiều cơ quan có tích lũy để tăng thêm thu nhập cho đoàn viên.

- Hàng tháng chi bộ có mục kiểm điểm, đánh giá về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Hai đồng chí lãnh đạo có làm bản đăng ký, 2 đồng chí cán bộ hợp đồng trong đó có 1 là đảng viên có làm bản đăng ký nộp cho thủ trưởng cơ quan, định kỳ có họp chi bộ và cơ quan để đánh giá các mặt làm được và chưa làm được để có hướng khắc phục, sửa chửa.

III. Về Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc được thực hiên tốt.

- Cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong giờ làm việc không la cà, ăn uống các hàng quán.

- Do đặc thù cơ quan có 2 đồng chí lãnh đạo, đồng chí chủ tịch còn phải đi học tại chức cao cấp chính trị, do đó chưa thực hiện giao việc cho cấp dưới, mà chủ yếu có báo cáo hàng tháng, quý, đề ra nhiệm vụ công tác tiếp theo để thực hiện.

- Cơ quan chưa có xảy ra cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, do đó chưa có xử lý theo quy định.

IV. Về Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 8/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cơ quan có rà soát quy chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh bổ sung thực hiện kinh phí hàng năm.

- Việc phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh lợi dụng việc cưới, việc tang để vụ lợi, bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan, chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện tốt.

- Cơ quan thực hiện việc họp hội nghị, quán triệt, quy định 87 chi bộ LĐLĐ sinh hoạt định kỳ, có sinh hoạt chuyên đề phòng chống tham nhũng, chống lãng phí. Trong hoạt động thực hiện luôn hướng về cơ sở, có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần cải cách hành chính.

V. Nhận xét chung.

1. Ưu điểm:

- Trong hoạt động của các cấp công đoàn luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện chế độ chính sách đầy đủ, định kỳ có phổ biến cập nhật chế độ chính sách cho cán bộ và đoàn viên nắm bắt, như hàng năm đều có tổ chức tập huấn. Chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương thức hoạt động nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ.

- Công tác phòng ngừa và thực hiện phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, có chú ý tăng cường công tác tự kiểm tra và hoạt động của UBKT.

- Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, công khai các chế độ, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn, và góp phần xây dựng đảng, đoàn thể ngày càng vững mạnh.

2. Hạn chế.

- Công tác tuyên truyền giáo dục của các cấp công đoàn chưa thường xuyên và phủ kín địa bàn nhất là đoàn viên ở doanh nghiệp ngoài nhà nước còn rất nhiều khó khăn không tập hợp được để phổ biến kịp thời các chương trình, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước về các quy định phòng chống tham nhũng, ý thức công tác, chấp hành pháp luật.

- Việc nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong các cuộc họp định kỳ chưa được thường xuyên, bí thư chi bộ chưa có bản cam kết về sự liên khiết trong thực hiện phòng chống tham nhũng, định kỳ hàng quý chưa tổ chức tự kiểm tra phòng chống tham nhũng trong chi bộ.

- Việc ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ chưa được phổ biến thường xuyên, còn tình trạng cán bộ đoàn viên vô cảm, gây bức xúc khó khăn trong nhân dân.

- Một số cơ quan, đơn vị vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng đảng – đoàn thể, bên cạnh việc phổ biến xây dựng đoàn viên ở doanh nghiệp ngoài nhà nước rất khó khăn, các chủ doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động chưa nghiêm túc, công tác phối hợp kiểm tra của thị xã chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho đảng lãnh đạo chưa kịp thời.

- Thực hiện chuẩn văn hóa, còn sinh 3, thực hiện nếp sống văn minh việc cưới việc tang chậm đổi mới theo hướng lành mạnh và tiết kiệm.

 

Trên đây là báo cáo của chi bộ và cơ quan Liên đoàn lao động thị xã kính gửi UBKT theo yêu cầu để phục vụ cho công tác./.

 

 

Nơi nhận: 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã;

- Các CĐCS, CĐ Giáo dục;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

Trần Anh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top