• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Báo cáo Sơ kết 04 năm (2010-2014) thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Khối Dân vận cơ sở, giai đoạn 2010 – 2015

Số hiệu văn bản: 85/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành: 24/9/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 23/12/2014

File đính kèm: BC%20s_%2030%20s%EF%BF%BD%20k_t%2004%20n%EF%BF%BDm%20Kh_i%20V_n%20G%EF%BF%BD%202010%20-%202015.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LAGI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 85/BC-LĐLĐ

 

LaGi, ngày 24 tháng 9 năm 2014

 

BÁO CÁO

Sơ kết 04 năm (2010-2014) thực hiện Đề án nâng cao chất lượng

 hoạt động Khối Dân vận cơ sở, giai đoạn 2010 – 2015

-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 05/8/2014 của BTV Thị ủy về việc sơ kết 04 năm (2010-2014) thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Khối Dân vận cơ sở, giai đoạn 2010 – 2015.

I. Thực trạng tình hình và tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn thị xã:

1.Tình hình tổ chức bộ máy:

- Dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, nhiệm kỳ công đoàn khóa VIII vừa qua được củng cố, kiện toàn.

- Đến nay BCH LĐLĐ thị xã có 14 đồng chí, khuyết 01 đồng chí ở cơ quan Chi cục Thuế, chờ cuối năm  2014 bổ sung, UBKT có 5 đồng trí, do đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã kiêm nhiệm Ban Nữ công có 6 đồng chí.

- Toàn bộ có 93 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thị xã, trong đó CĐ Giáo dục có 43 CĐCS thuộc CĐ Giáo dục thị xã, 50 CĐCS thuộc LĐLĐ thị xã.

- Hầu hết các CĐCS đều có chủ tịch kiêm nhiệm, phân ra:

+ Hành chính, sự nghiệp: 28 CĐCS

+ Xã, phường: 9 CĐCS

+ DN ngoài nhà nước: 13 CĐCS

+ Trường học: 43 CĐCS

- Tổng số  đoàn viên: 3.739/4.969 người lao động, tỷ lệ 132,89%.

Duy nhất có đồng chí Chủ tịch CĐ Giáo dục là chuyên viên phụ trách, không không làm lãnh đạo của phòng, vai trò lãnh đạo điều hành còn hạn chế.

2. Về đội ngũ cán bộ:

- BCH LĐLĐ thị xã có 14 đồng chí, đa số có trình độ đại học, về trình độ lý luận chính trị: có 1 đồng chí đang học cao cấp, 1 cao cấp và còn lại đa phần là trung cấp chính trị.

- Thường trực LĐLĐ thị xã có 2 đồng chí ( 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch) và 2 cán bộ hợp đồng.

- Trình độ chuyên môn: 3 đồng chí đại học, 1 trung cấp.

- Trình độ lý luận chính trị: 01 đang học cao cấp, 02 trung cấp.

Sau Đại hội điểm cấp huyện cho tỉnh vào tháng 10/2012, BCH đã xây dựng Quy chế hoạt động, phân công UV BCH, BTV, Thường trực LĐLĐ thị xã, ngoài ra còn xây dựng quy chế phối hợp hoạt động  ký với UBND thị xã cho nhiệm kỳ khóa VIII. Trong hoạt động của tổ chức công đoàn hàng năm đều có tổ chức tập huấn điều lệ và tài chính cũng như 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Tổng LĐLĐ VN và Đại hội IX công đoàn tỉnh Bình Thuận.

- Từ khi có đề án hoạt động khối dân vận từ 2010 – 2015 đến nay, các tổ chức đảng và các cấp ủy có quan tâm, tăng cường hơn đến công tác dân vận động quần chúng, tổ chức công đoàn các cấp thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu và lực lượng nòng cốt cho các phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, đơn vị và ở cơ sở.

- Các quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác vận động quần chúng từng bước được quán triệt ở hầu hết ở các cấp công đoàn, tập huấn nhiều đối tượng là công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, đặc biệt là việc phát triển tập hợp 300 đoàn viên vào 2 Nghiệp đoàn nghề cá.

- Về thực trạng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm củng cố về số lượng và chất lượng, đa số trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở,  trình độ chuyên môn và lý luận chính trị bảo đảm đủ chuẩn theo qui định.

- Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 1 số cán bộ cán bộ chủ chốt của tổ chức công đoàn chưa đạt chuẩn về chuyên môn và chuẩn về lý luận chính trị, mặc khác trước đây do nhiệm kỳ 2,5 năm cán bộ cơ sở luôn thay đổi, một bộ phận cán bộ về trình độ, năng lực còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, số cán bộ trẻ còn lúng túng thiếu kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.

II. Kết quả triển khai thực hiện đề án:

1. Công tác quán triệt:

- Thực hiện Quyết định số 2720-QĐ/TU ngày 11/12/2009 của BTV Thị ủy về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Khối Dân vận toàn tỉnh,  giai đoạn 2010 – 2015 và Quyết định số 119-QĐ/BDVTU, ngày 30/7/2009 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Khối  Dân vận cơ sở,  giai đoạn 2010 – 2015; trong những năm gần đây, tổ chức công đoàn các cấp có nhiều cố gắng bám sát sự lãnh đạo cấp ủy, tổ chức thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, tổ chức LĐLĐ thị xã 4 năm đều đạt VMXS được LĐLĐ tỉnh khen, kết quả bình xét CĐCS theo tháng chia làm 4 cụm, luôn đi vào trọng tâm nâng chất lượng hoạt động, tỷ lệ đạt VM, VMXS các hàng năm trên 74% góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục quán triệt trong cán bộ và nhân dân được quan tâm, hướng dẫn và vận động nhân dân, thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, huy động việc tham gia đóng góp các quỹ “vì người nghèo”, “ĐƠĐN”, các quỹ do tổ chức công đoàn phát động luôn đạt và vượt kế hoạch do các cấp đề ra.

2. Kết quả hoạt động của Khối Dân vận trên các lĩnh vực.

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, phát luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và nhân dân:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên và nhân dân, kết hợp lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của đoàn thể để cán bộ, nhân dân hiểu và thực hiện; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị các cấp, ngành chức năng xem xét điều chỉnh, bồ sung các chủ trương, chính sách và động viên nhân dân đồng tình, tự giác thực hiện.

2.2. Tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương:

- Trên lĩnh vực kinh tế: tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, định hướng phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình của địa phương, đoàn thể đã huy động hàng ngàn để giúp đoàn viên đầu tư phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

2.3. Tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ngăn ngừa, làm thất bại những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

2.4. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở:

- Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân được tăng cường, vai trò của các tổ chức thành viên ngày càng được khẳng định và phát huy, ở địa bàn dân cư ngày càng gần gũi, gắn bó. Thông qua vai trò đại diện đoàn thể, nhân dân đã mạnh dạn tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên nơi cư trú, bầu trưởng thôn, khu phố.

III. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được:

- Nhìn chung đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức; chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để vận động đoàn viên, nhân dân thực hiện; nắm bắt kịp thời các vấn đề bức xúc, vướng mắc và các nhu cầu chính đáng của nhân dân để báo cáo, kiến nghị và phối  hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết.

- Tổ chức từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp tình hình thực tế của địa phương; đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn chính trị; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, được rèn luyện trưởng thành từ thực tiễn phong trào.

* Nguyên nhân:

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động, sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể nhân dân ngày càng đồng bộ, chặt chẽ hơn.

- Đoàn thể đã nỗ lực cố gắng, có nhiều sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhìn chung có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhiệt tình với công việc, phong trào.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Chất lượng hoạt động của cơ sở nhìn chung chưa đồng đều; một số nơi công tác nắm tình hình, nắm dân có lúc, có nơi chưa tốt, còn không ít nguyện vọng chính đáng, bức xúc của nhân dân chậm được phản ánh và tham mưu giải quyết.

- Một số nơi, sự phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và các ngành để tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương chưa tốt.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, một số cán bộ còn kiêm nhiệm nhiều việc, làm việc còn cầm chừng. Cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động  đoàn thể ở cơ sở còn nhiều khó khăn.

* Nguyên nhân:

- Nhận thức của một số nơi về công tác dân vận chưa thật đầy đủ, đúng mức trong lãnh đạo, điều hành chưa toàn diện, có mặt còn chủ quan, thiếu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

- Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các tổ chức thành viên trong Khối chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác dân vận, ở cơ sở chưa động viên, khuyết khích cán bộ tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

Trên đây là LĐLĐ thị xã báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện  Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Khối Dân vận cơ sở  giai đoạn 2010 – 2015./.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- BTV Thị uỷ La Gi;

- Ban Dân vận Thị uỷ;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

Trần Anh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top