• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trong các CĐCS - NĐ trực thuộc và cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ thị xã năm 2014

Số hiệu văn bản: 24/KH-LĐLĐ

Ngày ban hành: 14/8/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 23/12/2014

File đính kèm: KH%20mo%20lop%20tuyen%20truyen%2C%20pho%20bien%20phap%20luat%20ve%20trat%20tu%20ATGT.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LAGI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 24/KH-LĐLĐ

 

LaGi, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT

trong các CĐCS - NĐ trực thuộc và cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ thị xã năm 2014

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 28/5/2014 của LĐLĐ tỉnh về việc mở lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động và kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của LĐLĐ thị xã năm 2014 Thường Trực LĐLĐ thị xã La Gi xây dựng kế hoạch về việc mở lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thị xã  với những nội dung như sau:

I/ Mục đích,Yêu cầu :

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời xem việc giảm thiểu tai nạn giao thông là trách nhiệm của mình và của toàn xã hội; xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

- Thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thị xã.

- Thông qua tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi người để chấp hành thực hiện Luật giao thông; đặc biệt khi tham gia giao thông, thực hiện văn hóa giao thông vì an toàn tính mạng, tài sản cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần kìm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông.

II/Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

1.Phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong thị xã.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm trật tự ATGT phải được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp công đoàn. Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, giữ gìn và bảo vệ công trình giao thông; rèn luyện hành vi ứng xử văn hóa, đạo đức, trách nhiệm người lái xe khi tham gia giao thông.

2.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức và nội dung phù hợp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu, nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khi tham gia giao thông phải thấy được ý thức trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”; gương mẫu chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm hợp quy chuẩn, đảm bảo chất lượng. Chú ý biểu dương “gương tốt, việc tốt”; đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về giao thông.

III/ Tổ chức thực hiện :

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh và thị xã.; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng các biện pháp tích cực hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã yêu cầu các CĐCS trực thuộc phối hợp với chính quyền đăng ký cho đoàn viên, người lao động ở đơn vị tham gia lớp tuyên truyền về trật tự ATGT với nội dung như sau :

- Nội dung tuyên truyền bao gồm :Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các văn bản quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

- Hình thức tuyên truyền : phát tờ rơi, phát tài liệu, trình chiếu một số Video clip liên quan đến pháp luật về an toàn giao thông.

II/ Đối tượng và thời gian tập huấn :

1/ Đối tượng :

- Tất cả đoàn viên các CĐCS-NĐ trực thuộc; người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

2/Thời gian, địa điểm tập huấn và báo cáo viên :

- Thời gian : trong tháng 9/2014

- Địa điểm: Tại Hội trường khối MT-ĐT thị xã La Gi.

- Mời Báo cáo viên Uỷ ban ATGT và Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận.

Trên đây là nội dung, kế hoạch mở lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã năm 2014. 

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top