• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

Số hiệu văn bản: 274/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành: 17/10/2016

Người đăng: ldldtuyphong

Ngày đăng: 29/12/2016

File đính kèm: Không có

Chi tiết

      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TUY PHONG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               

                       Số: 274 /BC-LĐLĐ                                          Tuy Phong, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

      Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

                       

          Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong báo cáo kết quả đạt được như sau:

          I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện:

          Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phổ biến giáo dục pháp luật như sau:

          Đã ban hành Công văn số 129/LĐLĐ ngày 07/01/2016 về đẩy mạnh các hoạt động phong trào toàn dân tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự đợt cao điểm; Kế hoạch số 72/KH-LĐLĐ ngày 01/3/2016 về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 74/KH-LĐLĐ ngày 02/3/2016 triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí trong CNVCLĐ năm 2016; Kế hoạch số 79/KH-LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày lễ lớn sự kiện lịch sử chính trị trong năm 2016 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 81/KH-LĐLĐ thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ và triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn số 42/HD-LĐLĐ ngày 06/5/2016 về tuyên truyền biển đảo và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Công văn 178/LĐLĐ ngày 17/7/2016 về triển khai thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật an toàn, vệ sinh lao động”.

Tuyên truyền triển khai thông tuyến khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo khoản 4 Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2016.

          II. Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Nội dung pháp luật đã được phổ biến

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật việc làm, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật an toàn giao thông; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Đối với người sử dụng lao động và người lao động: Phối hợp tuyên truyền phổ biến về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật việc làm; Nghị định 60-NĐ/CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Luật thuế thu nhập cá nhân; các văn bản pháp luật khác có liên quan trực tiếp tới quan hệ lao động.

2. Các hình thức và biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Thông qua tuyên truyền miệng:

- Công tác phối hợp với các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh:

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo: Ngày 26/7/2016, Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đội Giao thông Công an tỉnh và LĐLĐ huyện Tuy Phong mở 01 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng, chống tội phạm cho 100 công nhân, viên chức, lao động.

+ Phối hợp với Ban Nữ công: Ngày 22/9/2016 Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ huyện mở 01 lớp tại CĐCS xí nghiệp may Tuy Phong tuyên truyền cho 130 nữ đoàn viên về 04 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; phấn đấu, giáo dục, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức và giới thiệu một số kỹ năng cần thiết trong gia đình.

- Các hoạt động tự tổ chức:

+ Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với chủ doanh nghiệp công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Linh Vũ Trân (tại địa bàn xã Phong Phú) tuyên truyền cho 32 lao động về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn Việt Nam, qua đó toàn thể người lao động đã tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn.

+ Tiếp tục phối hợp với chủ doanh nghiệp Công ty cổ phần vận tải Tuy Phong tuyên tuyền cho 15 lao động tại công ty về các Bộ luật liên quan đến lao động, Công đoàn để chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức Công đoàn.

+ Ngoài ra, các CĐCS tự tổ chức tuyên truyền: 222 cuộc/5.621 đoàn viên, cụ thể: Tuyên truyền Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật việc làm, Luật An toàn giao thông; Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2.2. Thông qua hình thức cấp phát tài liệu và tập huấn:

Liên đoàn Lao động huyện cung cấp 92 cuốn sổ tay công tác nữ công cho các công đoàn cơ sở và 248 tài liệu tuyên truyền. Mời các đồng chí là Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban nữ công các doanh nghiệp có đông lao động về Liên đoàn Lao động tỉnh để tập huấn Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính Phủ quy định một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.

2.3. Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật:

- Liên đoàn Lao động huyện đã tư vấn pháp luật cho 14 cá nhân về Luật Công đoàn; Bộ Luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; giải đáp thắc mắc về chính sách tiền lương, hợp đồng lao động.

- Các công đoàn cơ sở đã trực tiếp giải đáp cho 81 lượt cán bộ, viên chức, người lao động thắc mắc về các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi như: Công tác điều động, luân chuyển viên chức (đối với Công đoàn Giáo dục); giải quyết chế độ nghỉ thai sản, các quyền lợi đối với lao động nữ, chế độ trả lương, trả thưởng...

         III. Đánh giá chung:

         Năm 2016, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm như: Tổ chức Hội thi ở cấp cơ sở, cấp phát tài liệu tuyên truyền; hội nghị tập huấn, tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh…góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lực lượng CNVCLĐ.

Các CĐCS đã quan tâm thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu, kịp thời nắm bắt pháp luật của Nhà nước, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lồng ghép việc tuyên truyền vào các đợt sinh hoạt, tham gia tốt các Hội thi, Hội thao cấp huyện và cấp cơ sở …, từ đó việc nắm bắt và thực hiện pháp luật của CNVCLĐ ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với Ban chấp hành CĐCS chưa chặt chẽ nên chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa cao, chủ yếu lòng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng đến hầu hết tất cả cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; một bộ phận người lao động hiểu về các quy định của Luật Lao động còn mơ hồ, hiểu sai Luật.

 IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2017:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, tập trung tuyên truyền các Luật đến các CĐCS như: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật việc làm, Luật an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực ngày 01/7/2016); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016), Luật Trẻ em (có hiệu lực từ ngày 01/6/2016)...

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc cho các CĐCS khu vực ngoài Nhà nước; Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực LĐLĐ tỉnh                                                                  CHỦ TỊCH

(qua Ban Tuyên giáo);                                                                   

- Hội đồng phổ biến GDPT huyện

(qua Phòng Tư Pháp);

- Lưu: VP.

 

                                                                                  

                                                                                                 Trần Thị Ngọc Linh

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top