• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Tháng cáo công tác tháng 1; nhiệm vụ tháng 2 năm 2017

Số hiệu văn bản: Số 06/BC-CĐN

Ngày ban hành: Ngày 18/01/2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 16/02/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 06 /BC-CĐN

Bình Thuận,  ngày 18  tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình họat động công đoàn tháng 01

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017.

 

II. HOẠT ĐỘNG THÁNG 1

1. Công tác tham gia quản lý; chăm lo đời sống, bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ.

- Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức  và hội nghị người lao động năm 2016; phát động phong trào thi đua 2017.

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở  phối hợp chăm lo đời sống, giám sát thực hiện các chế độ chính sách ( phép năm, khen thưởng, thưởng Tết…) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tham gia giải quyết kịp thời những khiếu nại, phối hợp chăm lo cho CNVC-LĐ đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 an toàn và tiết kiệm;

- Đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng 20 xuất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ( 1tr/xuất) để tặng  trong Chương trình Tết Sum vầy LĐLĐ tổ chức; 20 xuất 500/xuất tặng CN Hải Nam; 25 xuất tặng các cháu con CNLĐ nghèo dịp Tết;

- Tình hình công đoàn phối hợp chăm lo cho NLĐ, gia đình chính sách, cán bộ công đoàn… đón Tết Đinh Dậu:    

Đơn vị tổ chức thăm hỏi

Đối tượng được thăm hỏi

Số suất quà

 

Số tiền

 

1. Thăm hỏi gia đình chính sách:

254 suất

127.000.000đ

- Công đoàn cơ sở

 

246 suất

123.000.000đ

- Công đoàn Ngành

 

08 suất

4.000.000đ

                   Cộng

 

 

 

 

2. Thăm hỏi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, tặng quà Tết:

7.637 suất

2.294.100.000đ

Công đoàn cơ sở

 

7.622 suất

2.286.600.000đ

Công đoàn ngành

 

15 suất

7.500.000đ

 

             Tổng cộng

 

           8.145 suất

 

2.421100.000đ

2. Công tác Tuyên truyền giáo dục:

-  Ban hành các Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng, mừng xân Đinh Dậu;

- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục đẩy mạnh việc tập tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Kế hoạch  triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các các Nghị quyết các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII):

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng).

+ Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

+ Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

+ Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán  ngân sách nhà nước năm 2017.

3. Công tác thi đua:

-  Các công đoàn cơ sở thực hiện việc đăng ký thi đua năm 2017;

-  Công đoàn ngành ban hành Kế hoạch  phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  năm 2017; tổ chức cho 10 cụm trưởng  ký kết giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của công đoàn năm 2017;.

4. Xây dựng CĐCS vững mạnh: Các công đoàn cơ sở triển khai đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2017;

5. Công tác tài chính:  Quyết toán tài chính 2016 và dự toán tài chính năm 2017; Đôn đốc thu kinh phí và đoàn phí ngay thừ những tháng đầu năm.

            6. Một nhiệm vụ trọng tâm  khác: Tổng hợp và  báo cáo tình hình tết Đinh Dậu năm 2017 về  LĐLĐ tỉnh; Ban hành Nghị quyết của BCH về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017;

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2.

   1. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động: thăm hoải CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ;

   2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp triển khai các các kế hoạch  thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII): Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 ; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán  ngân sách nhà nước năm 2017.

          -  Ban hành kế hoạch chỉ đạo về công tác tuyên giáo năm 2017; kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương; đại hội CĐCS, tiến tới D9a5i hội Công đoàn Việt Nam trong năm 2017;

             3. Công tác thi đua: Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước;

    4. Công tác ây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên  năm 2017; ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022,  kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2017.

  5. Công tác tài chính và hoạt động kiểm tra công đoàn: tiếp tục đôn đốc  công đoàn cơ sở duyệt và báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2016 và dự toán 2017; hoàn tất dự toán công đoàn ngành năm 2017.

Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; phân công lại nhiệm vụ của UBKT công đoàn ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên.

  6. Công tác nữ công: xây dựng kế hoạch công tác nữ công; triển khai các phong trào thi đua năm 2017.

 

                                                                                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                           

 Nơi  nhận:                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- Đ/c Trần Văn Dũng -PCT LĐLĐ tỉnh(b/c);

- Văn phòng LĐLĐ tỉnh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- TT CĐN;                                                                                                                                                      đã ký  

- Công đoàn cơ sở (thực hiện); 

- Email công đoàn ngành;                                                                                                                                                                                                    

 - Lưu VT CĐN.                                                                        

                                                                                                                                                                    Nguyễn Bá Mỳ

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top