• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa” năm 2014

Số hiệu văn bản: 16/KH - LĐLĐ

Ngày ban hành: 03/4/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 14/08/2014

File đính kèm: KH%20thuc%20hien%20phong%20tao%20%20CQ%2C%20DN%2C%20TH%2C%20BV.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LA GI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 16/KH - LĐLĐ

 

La Gi, ngày 03 tháng 4  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,

 bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa” năm 2014

         

 

Thực hiện  Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã La Gi về việc triển khai thực hện phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện  đạt “ chuẩn văn hóa” năm 2014.

LĐLĐ thị xã triển khai thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã La Gi; ban hành Kế hoạch số 58 ngày 17/3/2014 thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa”  và thành lập các Tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra năm 2014 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU:

1. Mục tiêu:

- Tuyên truyền thực hiện phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa” theo hướng ngày càng phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, đúng thực chất và đạt hiệu quả xã hội thiết thực; gắn kết chặt chẽ với chương trình “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cùng với  đẩy việc mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của ngành, địa phương.

- Tiếp tục tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia hưởng ứng, đồng thuận thực hiện các tiêu chí quy định trong các danh hiệu của phong trào, qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cộng đồng và trong mỗi gia đình của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Chỉ tiêu chủ yếu:

- Năm 2013 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học đạt “Chuẩn văn hóa” 125/138 đơn vị, đạt tỷ lệ 90,57%.

- Năm 2014 đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt “chuẩn văn hóa” phấn đấu đạt 100% và cuối năm 2014 bình xét cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt “chuẩn văn hóa” đạt từ 92% trở lên.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. CĐCS phối hợp với chính quyền, chuyên môn đơn vị triển khai thực hiện phong trào  theo hướng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng đúng thực chất và duy trì bền vững danh hiệu đã đạt được:

- Tập trung tuyên truyền thực hiện đúng các tiêu chuẩn quy định về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; trường học, Bệnh viện đạt “Chuẩn văn hóa” đồng thời duy trì sự bền vững của danh hiệu sau khi được công nhận.

- Xây dựng lề lối, tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao đời sống văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường; an toàn, an ninh.

2. Tuyên truyền việc thực hiện tốt những nội dung của phong trào:

- Thực hiện tốt các biện pháp phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập và điều kiện của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

- Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành nghiêm các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là thực hiện tốt chính sách Dân số-KKHGĐ và pháp Luật về trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo, từ thiện.

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội, bạo lực, an ninh trật tự công cộng.

- Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa- thể thao ở cơ sở.

- Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế; nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, thể chất và sức khỏe của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, cộng đồng và gia đình.

3. Gắn thực hiện phong trào với xây dựng đời sống chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; trường học, Bệnh viện đạt “Chuẩn văn hóa”; thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ban hành giữa LĐLĐ – PhòngVH&TT thị xã  và các ngành, đoàn thể thành viên trong Ban Chỉ đạo thị xã.

- Phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. LĐLĐ thị xã triển khai vận động CNVCLĐ ký vào Bản cam kết thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự”

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần bảo vệ sự bình yên của cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

* Chú ý công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phải được tiến hành thường xuyên, nhất là việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có tổ chức công đoàn.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương có nội dung văn hóa hoặc lồng ghép với phong trào “TDĐKXDĐSVH” để triển khai thực hiện.

- Gắn kết với các phong trào mới về xây dựng đời sống văn hóa hình thành từ các phong trào “gia đình hiếu học”, “ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “5 không, 3 sạch”, “gia đình thể thao”, “làng sức khỏe”…

4. Những nội dung  cần tập trung hướng dẫn, kiểm tra:

4.1 Một số nội dung cần tập trung hướng dẫn:

- Hướng dẫn, giúp đỡ BCĐ các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện phong trào, phối hợp tháo gỡ những nội dung bị vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết để tạo cho các cơ quan, đơn vị hoạt động.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện  đạt “ chuẩn văn hóa” đăng ký đạt 100% .

4.2 Một số nội dung cần kiểm tra, đôn đốc:

- Thực hiện tốt các biện pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo đời sống  việc làm cho người lao động.

- Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt chính sách dân số- KHHGĐ và pháp luật trật tự ATGT.

- Thực  hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo, từ thiện.

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội…

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa -thể thao

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, thể chất sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

III.THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 LĐLĐ thị xã trong tháng 6/2014 tham mưu BCĐ thị xã phân công kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ BCĐ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trong việc xây dựng đạt chuẩn văn hóa năm 2014.

Trong tháng 11/2014, tiến hành phúc tra kết quả xây dựng “ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trong việc xây dựng đạt chuẩn văn hóa”  tham mưu BCĐ thị xã và tỉnh công nhận.

Đối với BCĐ các cơ quan, đơn vị đầu tháng 11/2014 bình xét chấm các tiêu chí  và có văn bản báo cáo về LĐLĐ thị xã , để có kế hoạch phúc tra và tổng hợp báo cáo các cấp xem xét công nhận.

Đối với các CĐCS trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn CNVCLĐ tham gia thực hiện tốt  hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch triển thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện  đạt “ chuẩn văn hóa” năm 2014 đến BCĐ các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về LĐLĐ thị xã để tổng hợp báo cáo BCĐ thị xã và BCĐ tỉnh Bình Thuận.

 

 

Nơi nhận: 

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã;

- Các CĐCS, CĐ Giáo dục;

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

Trần Anh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top