• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Ban CSPL & QHLĐ

Chức năng, nhiệm vụ Ban Chính sách - Pháp luật

19/06/2014 7493 Đã xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

BAN KIỂM TRA - PHÁP LUẬT

1. Chức năng:

- Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp hành thông qua; theo dõi, hướng dẫn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn.

- Công tác Chính sách-Pháp luật: Nghiên cứu, tham mưu giúp ban Chấp hành, ban Thường vụ tham gia, đề xuất với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế – xã hội; tham gia xây dựng pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong công nhân, viên chức, lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra: Quản lý và điều hành hoạt động của Ủy ban Kiểm tra. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra công đoàn đồng cấp và công đoàn cấp dưới theo các nội dung quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Lập báo cáo 6 tháng, năm và nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm tra trình Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn;

- Chính sách-Pháp luật: Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan  đến công nhân, viên chức, lao động; Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn; Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lao động, hội nghị người lao động; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác bảo hộ lao động. Hướng dẫn và thực hiện hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với ban Tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động xã hội từ thiện; Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top