• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Ban Tuyên giáo - Nữ công

Chức năng, nhiệm vụ Ban Tuyên giáo - Nữ công

15/08/2014 7179 Đã xem

Chức năng, nhiệm vụ

Ban Tuyên giáo - Nữ công

 

1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ nói chung; công tác vận động nữ CNVCLĐ nói riêng; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVCLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

2. Nhiệm vụ

- Đối với công tác tuyên giáo

+ Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác Dân vận trên lĩnh vực quốc phòng an ninh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

+ Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

+ Giúp ban thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý trang thông tin điện tử Công đoàn Bình Thuận và các trang mạng xã hội khác; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

+ Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ.

+ Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

- Đối với công tác nữ công

+ Nghiên cứu, tham mưu về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ; các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chăm lo cho con CNVCLĐ.

+ Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

+ Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Tổ chức phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; tham mưu giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gắn với hoạt động nữ công công đoàn.

+ Hướng dẫn việc thành lập và tổ chức hoạt động của ban nữ công quần chúng các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top