• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Tin Tức

Nhìn nhận từ kết quả tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 -2023

05/12/2017 2045 Đã xem

Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của cán bộ, đoàn viên, lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Đại hội công đoàn có nhiệm vụ đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; chỉ rõ hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm, để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Thông qua đại hội công đoàn để lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội từ đó nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-CĐVC ngày 4/4/2017 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 và các văn bản khác như hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa mới, kế hoạch phát động phong trào thi đua, hướng dẫn tuyên truyền….Trong đó nhấn mạnh vai trò, vị trí, trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đương nhiệm trong việc chuẩn bị tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở.

Dựa vào Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản, tài liệu hiện có, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, mẫu hóa 100% các văn bản, các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội công đoàn cơ sở, tập họp thành một bộ tài liệu chuyển qua mail cho cơ sở sử dụng. Đồng thời xây dựng nội dung tập huấn đi liền mạch, có sự giải thích, minh họa các số liệu, biểu mẫu, văn bản đã mẫu hóa dưới dạng các slide. Ứng dụng hiệu ứng của chương trình PowerPoint trình chiếu khi tập huấn để tạo thêm hiệu ứng nhìn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Trong quá trình tập huấn đã có sự trao đổi qua lại giữa báo cáo viên và học viên, giữa học viên với học viên với nhau (có lúc thực hành cụ thể, trực tiếp một số nội dung). Bên cạnh đó cuối mỗi buổi tập huấn đều dành một khoảng thời gian nhất định để báo cáo viên, học viên cùng nhau xử lý một số tình huống thường gặp trước, trong, sau đại hội thông qua đó giúp mỗi học viên nắm vững hơn các nội dung cần chuẩn bị cho đại hội công đoàn cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, sự hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ Văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh tỉnh, công tác chuẩn bị đại hội của công đoàn cơ sở giảm hơn 80% thời gian chuẩn bị, thời gian xét duyệt, chỉnh sửa hồ sơ Đại hội, dành thời gian đó cho công tác chuyên môn. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” đã có 64/64 công đoàn cơ sở, 20/20 công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành việc tổ chức đại hội đúng quy định. Đại hội diễn ra đảm bảo nội dung, chương trình, công tác nhân sự theo đúng định hướng; chất lượng của các ý kiến thảo luận, tham luận tại đại hội được nâng lên tạo được niềm tin trong cán bộ, đoàn viên và người lao động, được cấp ủy đảng, chuyên môn ghi nhận và đánh giá cao là đại hội thật sự thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một vài hạn chế, tiêu biểu như sau:

 Văn kiện đại hội công đoàn cơ sở như báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có một vài nơi chưa đánh giá sâu, làm rõ những hoạt động nổi bật, cách làm hay so với nhiệm kỳ trước; việc tổ chức tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI chưa được thực hiện kỹ.

Chưa có nhiều kiến nghị đề xuất với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, tổ chức công đoàn cấp trên những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn;

Do nguyên nhân khách quan như công tác tổ chức nhân sự, lịch công tác của cơ quan đơn vị, lịch đại hội các chi bộ trưc thuộc đảng bộ cơ sở, tình hình sản xuất kinh doanh….nên còn một số công đoàn cơ sở chưa tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định.

Một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên sau:

1. Chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung báo cáo chính trị phải mang tính tổng kết đánh giá khái quát cao, có các phụ lục số liệu minh họa; làm rõ những kết quả chủ yếu, nổi bật trong việc thực hiện nghị quyết đại hội, 4 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, những hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Các chỉ tiêu chủ yếu trong nghị quyết đại hội phải mang tính khả thi, giảm các chỉ tiêu định tính, tăng cường các chỉ tiêu định lượng để dễ đánh giá vào cuối nhiệm kỳ, đặc biệt phải phù hợp với loại hình công đoàn cơ sở, không nên có sự rập khuôn các chỉ tiêu.

2. Công tác bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên, đoàn chủ tịch phải điều hành đúng trình tự, thủ tục về bầu cử theo quy định đặc biệt phải có tỷ lệ dôi dư để tăng tính dân chủ, công bằng trong bầu cử. Lựa chọn được người thật sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cán bộ, lao động; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Thành viên ban kiểm phiếu phải chọn những đồng chí nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục bầu cử để thực hiện nhanh chóng, chính xác việc bầu cử nhằm tạo sự nghiêm túc, trang trọng và đảm bảo trật tự khi bỏ phiếu.

3. Việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp, cần tổng hợp chặt chẽ, đầy đủ ý kiến tham gia để trình ra đại hội. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong việc nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận các dự thảo văn kiện của cấp trên và cấp mình

4. Đoàn chủ tịch phải bám sát văn bản điều hành và điều hành đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc quy định, đồng thời phải linh hoạt xử lý khi có tình huống phát sinh. Phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên. Phải bố trí thời gian hợp lý chương trình đại hội, tránh để thời gian trống trong đại hội.

5. Sự quan tâm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất của chuyên môn đồng cấp là hết sức quan trọng do đó trong quá trình chuẩn bị các nội dung đại hội, Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở cần có những gợi ý, những định hướng nội dung cụ thể cho các tổ cộng đoàn, đoàn viên tham gia ý kiến nhất là các ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

 Một số hình ảnh tại đại hội công đoàn cơ sở

VP CĐVC

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top