• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Chương trình Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên lao động Ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2013-2018

Số hiệu văn bản: 69/CTr-CĐN

Ngày ban hành: 20/5/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (69)CHONG%20TRINH%20NANG%20CAO%20KY%20NANG%20NGHE%20NGHIEP.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 69/CTr-CĐN                                                               Bình Thuận , ngày 20 tháng 5 năm 2014 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên lao động

Ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2013-2018

------------------------

 

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2013 - 2018” theo Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị Quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận xây dựng Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động  ngành Giao thông vận tải Bình Thuận, giai đoạn 2013-2018” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến tích cực của các CĐCS trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị về trách nhiệm trong việc tiếp tục tổ chức tốt phong trào học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động.

2. Tuyên truyền, vận động để đoàn viên và người lao động thấy rõ việc học tập vừa là yêu cầu nhằm giữ vững và ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bô, đoàn viên và người lao động cùng với tổ chức Công đoàn trong thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; góp phần xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

3. Chương trình phải được triển khai thực hiện đồng bộ trong các cấp công đoàn. Để Chương trình thực sự trở thành phong trào thi đua, kích thích, cổ vũ được tinh thần vừa học, vừa làm trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đòi hỏi các CĐCS phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn cùng cấp trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành chương trình hành động, nội quy, quy chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức các phong trào, hoạt động công đoàn tại  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1.     Nội dung của Chương trình

1.1. Công đoàn ngành Giao thông vận tải phối hợp với Sở Giao thông vận tải  tuyên truyền, vận động để công nhân, lao động được nâng cao trình độ học vấn, nhất là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, tin học. Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm ngày càng đáp ứng với yêu cầu công việc trong tình hình mới.

1.2. Vận động để công nhân, lao động học tập nâng cao kỹ năng nghề thông qua hình thức luyện tay nghề, thi thợ giỏi, tăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề ở các doanh nghiệp.

1.3. Tuyên truyền, vận động để công nhân, lao động  tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp phù hợp yêu cầu của công việc khi được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện.

1.4. Đẩy mạnh phong trào học tập, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình mới.

 

2. Chỉ tiêu thực hiện

2.1. Tuyên truyền, vận động từ 60% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức Công đoàn tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Phấn đấu đến hết giai đoạn 2013- 2018 có ít nhất 95% công nhân và lao động được phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

2.2. Hàng năm 100% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức được ít nhất 01 hoạt động nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động.

2.3. Hàng năm, tiếp tục tăng tỷ lệ số đoàn viên và người lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hóa.

2.4. Vận động đoàn viên và người lao động tích cực học tập chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó phấn đấu nâng tỷ lệ công nhân, lao động qua đào tạo đến cuối giai đoạn 2013- 2018 đạt từ 60% trở lên, đào tạo nghề từ 50% trở lên.

 2.5.Phấn đấu đến cuối giai đoạn 2013-1018 có 100% doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên (nơi có thành lập công đoàn cơ sở) ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và trong đó, có cụ thể hóa nội dung: Người sử dụng lao động có kế hoạch hàng năm tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí, khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với công nhân, lao động thực hiện tốt việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp dưới mọi hình thức.

 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá về thực trạng trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng nghề nghiệp của người lao động.

- Phân loại trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động để có giải pháp cụ thể cho từng đối tượng khác nhau.

- Từ kết quả điều tra, khảo sát làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phù hợp, có những giải pháp phù hợp để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động.

2.  Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức Công đoàn về việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

- Đẩy mạnh và kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp để người sử dụng lao động cũng như người lao động nhận thức đúng và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình.

- Phối hợp tham gia với các ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, tổ chức nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, học tập phù hợp, phong phú nhằm khuyến khích, thu hút cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có điều kiện thuận lợi tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng xã hội học tập, giáo dục ý thức tự học cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm có kế hoạch, bố trí thời gian, kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; Công đoàn tại cơ sở có những hỗ trợ, khuyến khích cả về vật chất lẫn tinh thần trong điều kiện cho phép tại mỗi cơ sở để biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong điều kiện vừa học, vừa làm đạt thành tích cao cả trong công tác và học tập, nhất là đối với công nhân, lao động có tinh thần cao trong tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, gương người thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều sáng kiến, tạo nhiều điều kiện thuận lợi và phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình này. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình tổ chức và thực hiện Chương trình.

3. Tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động

- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động, gắn nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, vừa là trách nhiệm, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của người sử dụng lao động trong thực hiện các quy  định của pháp luật lao động hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động. Đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi nâng bậc nghề cho công nhân, lao động.

- Đưa nội dung học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động và nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, là một trong các tiêu chí để sắp xếp tổ chức, đề bạt, nâng lương, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

- Thương lượng, đàm phán để đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vào Thỏa ước Lao động tập thể với những nội dung: Tạo điều kiện về thời gian, vật chất, tổ chức các lớp học nâng cao trình độ, kỹ năng nghề tại doanh nghiệp cho công nhân, lao động…

4. Phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ sở, ngành liên quan nhằm thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, giai đoạn 2013-201”

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện tại cấp mình, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của Chương trình này. Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn, nhất là cấp công đoàn cơ sở trong việc chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để có giải pháp thực hiện có hiệu quả theo nội dung của Chương trình.

5. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời cho công nhân, lao động trong các doanh nghiệp”, giai đoạn 2013-2018”

Chủ động và phối hợp cùng với ngành, địa phương tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1501-CV/TU, ngày 08/02/2014 về triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 4b/NQ-BCH ngày 06/01/2005 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa IX về “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

- Tiến hành rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện của Nghị quyết, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thẩm quyền về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đối với đoàn viên va người lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về sự cần thiết phải học tập, coi học tập là điều kiện tiên quyết để trở thành người lao động có tri thức, có văn hóa, có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng cao hơn.

- Chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích và tạo động lực cho đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đối với Công đoàn ngành:

- Xây dựng Chương trình, triển khai, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức rà soát, thống kê số liệu về thực trạng trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền để thực hiện có hiệu quả theo nội dung của Chương trình.

`- Chọn CĐCS Công ty Cổ phần Tà Zôn  để phối hợp xây dựng triển khai thực hiện thí điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm theo các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình này trong năm 2014 và nhân rộng thực hiện trong các công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình theo từng năm, có báo cáo, rút kinh ngiệm để chỉ đạo việc triển khai thực hiện cho các năm tiếp theo của giai đoạn 2013-2018 đạt chất lượng và hiệu quả cao.

- Hàng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, đề ra các giải pháp, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình này vào những năm tiếp theo.

2. Đối với Công  đoàn cơ sở

- Chủ động thống kê, tổng hợp, cập nhật số liệu về nhu cầu công nhân, lao động cần phải đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, tay nghề (mẫu kèm) làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp tổ chức cho đoàn viên và người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Riêng trong năm 2014, CĐCS phải có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình này tại cấp mình.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 4b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa IX) theo quy định, hướng dẫn chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông yêu cầu  các CĐCS trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Chương trình này cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các CĐCS nhằm thực hiện có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. Kế hoạch triển khai thực hiện tại CĐCS trực tiếp gửi về Công đoàn ngành Giao thông vận tải chậm nhất là ngày 15/6/2014./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng uỷ Sở (để b/c);                                                                                            CHỦ TỊCH

- Ban tuyên giáo LĐLĐ( b/c);

- Sở GTVT;

- Các CĐCS;

- Lưu: VPCĐN.

 

                                                                                                                     Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top