• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Chương trình Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013-2018

Số hiệu văn bản: 91/CTr-CĐN

Ngày ban hành: 08/7/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (91)CHONG%20TRINH%20phat%20trien%20doan%20vien.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 91/CTr-CĐN                                                               Bình Thuận , ngày 08 tháng 7 năm 2014 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở

 giai đoạn 2013-2018

------------------------

 

Thực hiện kế hoạch số 11/KH -LĐLĐ ngày 24/3/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận  về “Chương trình phát triển đoàn viên công đoàn, giai đoạn 2013 – 2018”; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị Quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận; Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận xây dựng Chương trình “Phát triển đoàn công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở ngành Giao thông vận tải Bình Thuận, giai đoạn 2013-2018” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị Quyết IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận, Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2013 – 2018.

2. Nâng cao nhận thức của Công đoàn các cấp trong việc đổi mới cách thức tiếp cận, vận động người lao động thành lập, gia nhập tổ chức công đoàn theo Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với tăng cường thực hiện các chỉ đạo, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 20NQ/TW, ngày 28/01/2008  của Ban chấp hành Trung ương đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU ngày 17/4/2008 của Tỉnh uỷ (khoá XI), Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 07/3/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới.  

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

1. Mục tiêu tổng quát.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

- Nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về vai trò của tổ chức Công đoàn. Tập hợp đông đảo công nhân, viên chức lao động vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn , xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Chỉ tiêu thực hiện.

- Thành lập ít nhất 04 Công đoàn cơ sở trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

-Kết nạp mới ít nhất 400 đoàn viên.

3. Nhiệm vụ:

- Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phổ biến pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích người lao động; nâng cao chất lượng tuyên truyền về pháp luật lao động, về tổ chức Công đoàn đối với người lao động và người sử dụng lao động bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện sống và làm việc của người lao động.

- Điều tra, khảo sát số lượng doanh nghiệp đang hoạt động chưa thành lập tổ chức Công đoàn và số lao động đang làm việc để làm cơ sở  xây dựng kế hoạch vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng uỷ Sở, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khác tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động tronh lĩnh vực giao thông vận tải.

 III. Biện Pháp thực hiện:

1.Đối với Công đoàn ngành:

-Phối hợp với các ban, ngành, liên quan tổ chức khảo sát, nắm chắc số lượng doanh nghiệp và số công nhân lao động trong từng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

-Phối hợp với Chính quyền, Lãnh đạo Sở GTVT, các ngành chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động để tuyên truyền về pháp luật lao động, Luật công đoàn, lợi ích khi thành lập tổ chức công đoàn; chia sẽ, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp nhằm tạo cầu nối, đồng hành với doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

- Cử cán bộ Công đoàn đến các doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn; hướng dẫn người lao động tổ chức ban vận động thành lập CĐCS; thẩm định, công nhận việc gia nhập công đoàn của người lao động và công nhận việc thành lập CĐCS theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên và CĐCS, gắn với việc sơ kết tổng kết thực hiện chương trình vào các dịp sơ kết, tổng kết hoạt động công đoànđể bổ sung các giải pháp thực hiện; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Liên đoàn lao động theo quy định. 

2. Đối với Công đoàn cơ sở.

- Căn cứ chương trình phát triển đoàn viên của Công đoàn cấp trên, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về vai trò, vị trí,truyền thống vẽ vang của tổ chức công đoàn.

- Tích cực phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian cho người lao động tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức và tích cực tuyên truyền, vận động người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn.

- Lắng nghe ý kiến, tập hợp nguyện vọng chính đáng của đoàn viên; kịp thời phán ánh với Công đoàn ngành và làm việc với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động để sớm giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh; gắn lợi ích người lao động, tổ chức công đoàn với lợi ích cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Quản lý chặt chẽ đoàn viên; thường xuyên theo dõi số lượng đoàn viên biến động; quản lý sử dụng có hiệu quả , đúng mục đích tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tồng LĐLĐVN.

 

Trên đây là chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giai đoạn 2013- 2018 của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận. Đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện, định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm thông kết quả báo cáo về Công đoàn ngành GTVT để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng uỷ Sở (để b/c);                                                                                            CHỦ TỊCH

- Sở GTVT;

- Ban ToC LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐCS;

- Lưu: VPCĐN.

 

                                                                                                                     Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top