• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013- 2018”

Số hiệu văn bản: 92/CTr-CĐN

Ngày ban hành: 08/7/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (92)CHONG%20TRINH%20NANG%20CAO%20chat%20luong%20doi%20ngu%20can%20bo%20cong%20doan%20giai%20doan%202013%20-%202018.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 92/CTr-CĐN                                                               Bình Thuận , ngày 08 tháng 7 năm 2014 

 

CHƯƠNG TRÌNH

“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013- 2018”

------------------------

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận; Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn ngành giao thông vận tải Bình Thuận;

 Thực hiện kế hoạch số 12/KH- LĐLĐ ngày 01/4/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn giai đoạn 2013- 2018”;

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận xây dựng Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn giai đoạn 2013- 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU       

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn ngành Giao thông vận tải nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và Công đoàn ngành để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

- Việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn phải được quán triệt, triển khai một cách thiết thực, thực sự đi vào chất lượng, tránh hình thức. Lấy việc nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và 70% cán bộ công đoàn không chuyên trách được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

 - Hàng năm 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, cán bộ nữ công được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác cán bộ.

- Có kế hoạch quy hoạch cán bộ để chủ động xây dựng nguồn cán bộ bổ sung, thay thế, gắn quy hoạch cán bộ với các khâu trong công tác cán bộ. Thực hiện đánh giá cán bộ định kỳ và trước khi bổ nhiệm đảm bảo kết quả đánh giá cán bộ chính xác, khách quan.

-Hàng năm thực hiện việc rà soát công tác quy hoạch cán bộ công đoàn đảm bảo đủ nguồn cán bộ kế cận từ Công đoàn cơ sở cho đến Công đoàn ngành, đảm bảo yêu cầu về cơ cấu độ tuổi, trong đó quan tâm đến quy hoạch cán bộ trẻ nhằm tạo nguồn đáp ứng yêu cầu của công tác nhân sự nhiệm kỳ tiếp theo. Khắc phục tình trạng hẩng hụt, mất chủ động. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 – 2020; Quyết định số 904/QĐ-TLĐ ngày 29/7/2011 về việc ban hành quy định chương trình đạo tạo “ Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn”.

 - Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; nhằm tạo nguồn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trưởng thành từ thực tế, là công nhân ưu tú, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, cán bộ có tâm huyết với tổ chức công đoàn.

- Đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở. Căn cứ đối tượng tập huấn, bồi dưỡng các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn.

- Hàng năm, công đoàn ngành dành 15% ngân sách được cấp để đảm bảo chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ công đoàn.

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương “ về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ công đoàn.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

4. Đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn ngành

- Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự  tham gia của CĐCS đối với các quyết định của công đoàn cấp trên. Nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động.

- Hàng năm CĐN căn cứ vào thực tiễn hoạt động của từng Công đoàn cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn ngành

-Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, dự toán kinh phí và triển khai thực hiện kế hoạch.

-Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hiện chương trình. Thông kê, cấp nhận số liệu về chất lượng, số lượng qua đào tạo, bồi dưỡng định kỳ hàng năm, báo cáo LĐLĐ tỉnh theo quy định.

2. Đối với Công đoàn Cơ sở.

-Xây dựng kế hoạch tập huấn cho phù hợp với tình hình hoạt động, sản xuất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cử cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên tham gia các lớp tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức hàng năm.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn theo hướng thúc đẩy sự tham gia tích cực của đoàn viên, đảm bảo cán bộ công đoàn sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn có đủ năng lực thực tế và đại diện nói lên được tiếng nói của đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc.

 

Trên đây là chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, giai đoạn 2013- 2018 của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận. Đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện, định kỳ hàng năm thông kết quả báo cáo về Công đoàn ngành GTVT để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng uỷ Sở (để b/c);                                                                                            CHỦ TỊCH

- Sở GTVT;

- Ban ToC LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐCS;

- Lưu: VPCĐN.

 

                                                                                                                     Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top