• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Chương trình Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thoả ước lao động tập thể

Số hiệu văn bản: 96/CTr-CĐN

Ngày ban hành: 17/7/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (96)CHONG%20TRINH%20nang%20cao%20chat%20luong%20ky%20ket%20thoa%20uoc%20lao%20dong%20tap%20the.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 96/CTr-CĐN                                                               Bình Thuận , ngày 17 tháng 7 năm 2014 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả

Thoả ước lao động tập thể

------------------------

Thực hiện kế hoạch số 42/KH -LĐLĐ ngày 24/10/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về  kế hoạch thực hiện“Chương trình nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị Quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận; Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận xây dựng Chương trình “ Nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp công đoàn nhất là công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động ở những doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

3. Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả  thỏa ước lao động tập thể phải đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức trong thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

1. Mục tiêu.

- Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.

- Nâng tỷ lệ các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.

- Triển khai thực hiện thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

2. Một số chỉ tiêu thực hiện.

- 100% số doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- 70% trở lên bản thỏa ước lao động tập thể được thương lượng, ký kết đảm bảo chất lượng, có nhiều điều khoản quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả.

III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, người sử dụng lao động và người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động với các hình thức, nội dung đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật lao động và công đoàn nói chung và các quy định về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nói riêng.

- Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động về quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, cũng như bộ tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho các cấp công đoàn và người lao động để thực hiện và giám sát.

2. Đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về kỹ năng thương lượng, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

- Cử cán bộ công đoàn tham gia bồi dưỡng kỹ năng đàm phán, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể do các cấp Công đoàn tổ chức.

 -Tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về thỏa ước lao động tập thể.

3. Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở.

- Thống kê, rà soát, lập danh sách những đơn vị đã thành lập công đoàn cơ sở mà chưa thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể để xây dựng kế hoạch, hỗ trợ các công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động mà chưa có công đoàn cơ sở, nhưng có đủ điều kiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng chương trình kế hoạch để công đoàn cấp trên trực tiếp đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể khi có yêu cầu của người lao động.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở.

- Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể cho công đoàn cơ sở.

- Tham dự phiên họp thương lượng tập thể theo đề nghị của công đoàn cơ sở.

- Quyết định phân công đại diện thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở doanh nghiệp đó yêu cầu.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện việc thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; tập hợp những vướng mắc, tồn tại, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; báo cáo kết quả thực hiện với công đoàn cấp trên.

- Thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời số liệu tỷ lệ doanh nghiệp có thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

3. Đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể

- Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể và thực hiện thỏa ước lao động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành.

- Đưa chỉ tiêu đánh giá chất lượng thương lượng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại công đoàn vững mạnh hàng năm.

IV. T CHỨC THC HIỆN.

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ s

- Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

- Phân công cán bộ để đại diện thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở doanh nghiệp đó yêu cầu.

2. Công đoàn cơ sở

- Căn cứ Chương trình này và sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và tổ chức thực hiện.

- Chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng, tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đạt được nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ trong quá trình thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể khi gặp khó khăn.

- Trong quá trình thương lượng tập thể có thể đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp tham dự phiên họp thương lượng tập thể.

Trên đây là chương trình Chương trình nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận.  Đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện, định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo về Công đoàn ngành GTVT để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng uỷ Sở (để b/c);                                                                                            CHỦ TỊCH

- Sở GTVT;

- Ban Chính sách LĐLĐ tỉnh;

- Các CĐCS;

- Lưu: VPCĐN.

 

                                                                                                                     Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top